ممنوعیت ورود تایرهای چینی با سیاستهای جدید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بن//ا ب//ر برنامهه//ا و سیاس//تهای تدوین ش//ده برای س//المت تایره//ا از این پ//س الس//تیکهای وارداتی باید استاندارد زیستمحیطی SWR را داش//ته باش//ند و امس//ال برخ//الف جری//ان صع//ودی واردات س//ال ۵۹ واردات تایر روند عادی دارد.

در ای//ن راس//تا براس//اس اعمال قانون، واردات تایرهای چینی اجازه ثبتس//فارش نخواهند داشت البته برای ورود تایرهایی با نشان معتبر و اروپایی مانعی وجود ندارد چراکه ای//ن تایرها به لحاظ قیم//ت رقیبی ب//رای تولیدکنندگان داخل//ی نیس//تند. در ش//رایطی که س//ال گذش//ته حدود ۵۱درص//د تولید تایر در کش//ور افزایش یاف//ت پیشبینی میشود سال ۶۹ این روند رشد ادامه داشته باشد.

آمار تولید ۰۴۲هزار تن الس//تیک در س//ال ۵۹ در حالی اس//ت که در سال گذش//ته ۰۰۱هزار تن الستیک نیز وارد کش//ور شد اما پیشبینی این اس//ت امسال با توجه به افت واردات تای//ر، می//زان واردات ب//ه ۰۸هزار ت//ن و تولید به ۰۶۲هزار ت//ن افزایش یابد. همچنین درخواس//ت افزایش قیمت تایرها از س//وی تولیدکنن//دگان و انجمن با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش س//ایر هزینهها به سازمان حمایت مصرفکنن//ده و تولیدکننده ارائه ش//ده اس//ت و اگر با این طرح موافقت ش//ود احتمال افزای//ش ۰۱درصدی قیمتها وجود دارد.

محمدرضا گنجی رییس هیاتمدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.