سخن‹آخر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

با وجود همکاری و مش//ارکت قطعهسازان، ب//ه نظر میرس//د فض//ای هم//کاری نیاز به بازنگری از هر دو س//و دارد و خودروس//ازان برای تامین قطعات موردنیاز خود باید به این بیندیشند در شرایط سخت این قطعهسازان داخلی بودهاند که همواره پشتیبان آنها بوده و اجازه ندادند خط تولیدش//ان تعطیل شود. این ش//رایط سخت ممکن است در ادامه نیز رخ ده//د بنابراین ضروری اس//ت در فرصت امروز که فضا مساعد است این صنعتگران را برای روزهای سخت تقویت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.