‹«گسترش‹صنعت»‹ضرورت‹بوم‹یسازی‹۰4درصدی‹تا‹قبل‹از‹پایان‹سال‹را‹بررسی‹کرد تغییر زمانبندی میزان داخلی سازی قطعات

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س//اخت و عرض//ه خودروه//ای جدی//د منجر به تحول در صنعت خودرو کشور شده اما در کنار این تغییرات باید شریک و همکار خودروسازان نیز دچار تحول ش//وند. اگر این اتفاق نیفتد تنها مونتاژکاری خواهیم بود که توس//عه موردانتظار بهدست نخواهد آمد. ام//روز یکی از نگرانیهای قطعهس//ازان داخل همین مس//ئله اس//ت. عنوان میش//ود ۵۲۱قطعه یک//ی از مدله//ا به قطعهس//ازان داخلی س//فارش داده ش//ده اس//ت اما باید دید ای//ن اقالم ۰۴درصد موردتاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شروع داخلیس//ازی است؟ س//خن دو فعال صنعت قطعه درباره میزان داخلیس//ازی مدله//ای جدید محور این گزارش است که میخوانید.

‹الگ/وی‹قطع ‹هس/ازان‹ایران/ی‹فرات/ر‹از‹ ‹ سازندگان‹چینی

یکی از مباحثی که قرار ش//د س//اخت پژو ۸۰۰۲ ب//ا عمق ۰۲درصد آغاز ش//ود این ب//ود که آمادگی الزم بی//ن قطعهس//ازان ب//رای آغ//از ساخت زودهنگام وجود ندارد. محمود نجفیس//هی، فعال صنع//ت قطعه در اینباره معتقد است قطعهسازان ایرانی حتی توان اینکه به سطح قطعهسازان اروپای//ی برس//ند را در مجموعهه//ای تولیدی خود دارند.

وی اف//زود: الگ//وی قطعهس//ازان کش//ورهایی مانن//د چی//ن، هن//د یا کره نیس//ت بلکه کش//ورهای بس//یار پیش//رفتهتر در ای//ن صنع//ت الگوی قطعهسازان داخل اس//ت. توان وجود دارد و زیرس//اختها تا حدودی آماده شده است ضمن آنکه عالقه نیز در این زمینه وجود دارد. باید شرایطی فراهم ش//ود که داش//تهها تبدیل ب//ه تولید شوند اما شرایط خیلی مطلوب نیست. صنعت قطعه در شرایط اقتصادی موجود به سختی در حال فعالیت اس//ت و زمانی که مدیر واحدی به س//ختی تالش میکن//د تولیدی خ//ود را فعال نگه دارد تا به تعهدات خ//ود عمل کند نمیتوان انتظار به//رهوری باال از او داش//ت و حتی اینک//ه به آینده دورتر نگاه داش//ته باشد. صنعت کشور مشکل دارد اما صنعت قطعه مش//کالت بیشتری دارد و برخورد مناس//بی با ای//ن صنع//ت نمیش//ود. قراردادهای خودروسازان یا شرایط مناسب را برای صنعت قطعه کشور ایجاد نمیکند یا تنها برای قطعهسازان خاصی مفید است. این نگرانی وجود دارد که تعداد بسیاری از قطعهس//ازان داخلی از چرخه تامین خودروسازان خارج شوند یا به نوعی آنها را خارج کنند.

‹سهم‹۰۵-۰۵‹برای‹تامین‹قطعه ‹

طبیعی است قطعهسازان کوچک به لحاظ ظرفیت نتوانند برای خط تولید تامین قطعه داش//ته باشند. نجفیس//هی در اینباره گفت: برای رفع این مشکل فرمولی پیش//نهاد ش//د؛ اینکه ۰۷درصد تامین یک قطعه برای یک تولیدکننده باش//د و ۰۳درصد باقی بین دو قطعهس//از کوچک تقسیم شود. البته چنین فرمولی اشکاالتی دارد زیرا بهطورقطع یک قطعهساز با ۵۱درصد تولید در مقابل قطعهسازی با ۰۷درصد تولید، نمیتواند از نظر گردش مالی و هزینه کردن در بخ//ش تحقیق و توس//عه و نیز س//ایر فعالیتها رقاب//ت کند. او افزود: تقس//یم ۰۳درصد تولید بین دو واحد، مفید نخواهد بود زیرا تیراژی نیس//ت که باعث رش//د و توسعه ش//ود و نیاز است این عدد به ۰۵-۰۵ اصالح ش//ود به این ش//کل ک//ه ۰۵درصد تامین قطعه با یک قطعهساز باشد و ۰۵درصد باقی بین دو قطعهس//از تقسیم ش//ود تا اگر دو قطعهساز تولی//د خود را یکی کردند توان رقابت با قطعهس//از دیگر را داش//ته باشند و با افزایش توان خود بتوانند در بازار باقی بمانند. عضو انجمن قطعهس//ازان ادامه داد: ای//ن پیش//نهاد در حال حاضر ب//ه دالیلی کنار گذاشته شده و امروز بحث تکسورس مطرح است. عنوان میش//ود واحدهای کوچک زیرمجموعههای واحدهای بزرگ قرار گیرند در حالی که فرهنگ چنین ام//ری در صنعت قطعه کش//ور به وجود نیامده اس//ت زیرا اگر پیچسازی زیرمجموعه واحدهای بزرگ قرار گیرد، قطعهساز بزرگ به دنبال این م//یرود که پیچها را نی//ز خود تولید و تامین کند.

وی تاکی//د کرد: نزدی//ک به یکهزار و ۰۰۲ قطعهس//از در ای//ن صنع//ت س//رمایهگذاری و ماشینآالت موردنیاز را خری//داری کردهان//د و در ش//رایط س//خت فعالیت خود را ادام//ه دادهاند. ای//ن اخالق//ی نیس//ت که در ش//رایط امروز و بهبود فضا گفته ش//ود ظرفیت کافی ندارند و به راحتی کنار گذاش//ته ش//وند. ب//ا تعطیلی ای//ن واحدها دیگر سرمایهگذاری دوباره انجام نخواهد شد. ‹‹افزایش‹درصد‹تعرفه‹برای‹توسعه

نجفیس//هی توضیح داد: در اینباره باید از همان ابت//دا ش//روع کار ب//رای تامی//ن قطع//ات موردنیاز برنامهریزی روی تعداد و اندازه قطعهسازان میشد. در ش//روع کار برای هر قطعه، ۳ تا ۵ سازنده ایجاد کردند و امروز نیز شرایط را برای ادامه فعالیتشان با مش//کالتی همراه کردهاند. بهطورنمونه برای یکی از قطعهسازان بزرگ تک سورس اتفاق ناخوشایندی رخ داد که خط تولید دو خودروس//از دچار مش//کل ش//د. ازاینرو روند تکس//ورس خیلی مطلوب این صنعت نیست.

وی گفت: اگر ش//رایط به موقعیت//ی بازگردد که واردات زیر مدیریت صحیح قرار گیرد و اگر قطعهای در داخل تولید نمیش//ود تعرفه تعیین شود که اگر سرمایهگذاری تمایل به سرمایهگذاری داشت مورد حمای//ت قرار گیرد رقبت ب//رای هزینه کردن برای تولید قطعات موردنیاز به وجود میآید.

نباید تعرفه آنقدر پایین گرفته ش//ود که ساخت هیچ قطعهای در داخل توجیه نداش//ته باش//د و به این استدالل که چون س//ازندهای در داخل نداریم و ب//رای اینکه به حق مصرفکننده اجحاف نش//ود تعرفه نزدیک به صفر نگه داش//ته ش//ود. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: هیچ جای دنیا این نوع نگاه وجود ندارد که پیش//رفت برای صنع//ت آنها اتفاق افتاده است. علم، توان و عالقه در داخل وجود دارد و قطعهس//ازان داخلی توانس//تند در مدت کوتاهی قطعات ی//ک میلیون و ۰۰۶هزار خ//ودرو را تامین کنن//د در نتیج//ه ظرفیت وج//ود دارد و با حمایت میتوان زمینه رشد و توسعه را حتی در قطعهسازان کوچک فراهم کرد.

نجفیس//هی در پایان اظهار کرد: قطعهس//ازان به حمایت مالی نیاز ندارند، حمایت معنوی نیاز اس//ت تا توان بالقوه آنها در امر توسعه و پیشرفت بهمنصه ظهور برس//د. به جای سیاستهای حذفی باید توان موج//ود را ارتقا بخش//ید ت//ا انتظ//ارات از وضعیت صنعت قطعه و خودرو برآورده شود.

‹نگرانی‹قطع ‹هسازان‹از‹عمق‹ ‹ ساخت‹داخل

در حالی که نجفیسهی معتقد است باید قطعهسازان کوچک نیز در زنجیره تامین مدلهای جدید ق//رار گیرند با این اس//تدالل که س//رمایهگذاری در این واحدها انجام ش//ده اس//ت و برای برونرفت راهحله//ای مختلفی وجود دارد آرش محبین//ژاد، دبی//ر انجمن تخصصی صنایع همگ//ن، نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور نیز عنوان کرد: تامین قطعات خودروهای جدید یکی از مس//ائلی بوده که انجم//ن را نگران کرده است و عمده قطعهسازان داخلی نگران این مسئله هستند که سرنوشت آنه//ا در آین//ده چ//ه خواهد ش//د. او اف//زود: ب//ه دلی//ل اینکه تی//راژ عمده خودروها مربوط به مدله//ای قدیمی بوده و باالی ۰۷درصد آن را قطعهس//ازان داخلی تامین میکنند اما خودروهای جدید براساس قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است با عمق ۰۴درصد ساخت داخل شروع شود که اگر در خوشبینانهترین حالت، خودروس//از با رعایت این قان//ون با ۰۳ تا ۰۴درصد آغ//از کن//د بازهم ۰۳درص//د از مدله//ای قدیمی عقبتر خواهیم بود.

البته باید توجه داش//ته باش//یم شروع ساخت با ۰۲درصد آغاز شده و به دالیلی که بارها در رسانهها آمده قرار اس//ت با زمانبندی تعیین شده به درصد مورد نظر برسیم.

‹نیاز‹بازار‹به‹خودروهای‹جدید ‹

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: به هر شکل این را باید اذعان کرد ملت انتظار زیادی کشید تا دوران تحریم تمام ش//ود و صنعت خودرو با صنعت خودرو بینالملل//ی کارش را از ن//و آغاز کند و آنها ش//اهد تردد خودروهای روز جهان در کشور باشند. ازاینرو کشش بازار و انتظار مردم از یک سو و از طرف دیگر اش//تیاق خودروساز به شروع فعالیت جدید به دلیل حاشیه س//ود باالتر - چون خودروهای قدیمی زیر تیغ تیز قیمتگذاری دستوری قرار داشته و به طور عمده با زیان خودروساز و قطعهساز همراه بوده است – کار ب//ا ۰۲درصد آغاز ش//د. در ادامه دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور تاکید کرد: اگر سرعت داخلیسازی و شتاب پیش//رفت پروژهها با میزان کش//ش ب//ازار و انتظار مش//تری هماهنگ نباش//د ب//ه زودی ش//اهد این خواهیم بود تی//راژ خودروه//ای قدیمی جای خود را به تیراژ خودروه//ای جدید میدهد در حالی که داخلیس//ازی به مراتب پایینتر بوده و تعداد زیادی از قطعهسازان داخلی بیکار میشوند.

او افزود: بنابراین انتظار اس//ت ب//ا نظارت وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت خودروس//ازان به عمق ساخت داخل سرعت بیشتری دهند و فرآیند عمق س//اخت داخل را با سرعت بیش//تری دنبال کنند تا ش//اهد تعطیلی کارخانههای قطعهسازی و از دست رفتن بازار و افت تیراژ اقتصادی نباشیم.

زمان‹بن/دی‹ ب/رای‹ رس/یدن‹ ب/ه‹ عم/ق‹ ساخت‹داخل‹

محبینژاد درب//اره زمانبندی تعیین ش//ده برای عمق س//اخت داخ//ل نیز گف//ت: براس//اس برنامه گ//روه صنعت//ی ایرانخ//ودرو قرار اس//ت ت//ا پایان امس//ال به عمق ۰۴درصد برس//ند که ای//ن از نظر انجمن زمان زیادی اس//ت و انتظ//ار داش//تیم حداکثر ت//ا خرداد س//اخت داخل ۰۴درص//د اتفاق بیفتد. او عنوان کرد: خودروس//از معتقد است قطعهس//از آمادگی الزم نداشته یا توان آن وجود ندارد در حالی که بر اس//اس مقررات//ی که تنظیم ش//ده تا زمانی که نمیت//وان به عم//ق ۰۴درصد رس//ید نبای//د پروژه آغاز ش//ود. دبی//ر انجمن تخصص//ی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعهسازی کش//ور اظهار کرد: این نوع پروژهه//ا، برنامههایی ملی اس//ت که از قب//ل مطالعه کافی درباره آن میش//ود بنابراین طرح تجاری آن دیده شده که حجم سرمایهگذاری در توسعه صنعت قطعهس//ازی این پروژهه//ا باید چقدر باش//د. و گالیه انجمن از روز نخست همین بود که پیوس//ت قراردادها هرگز به رویت انجمنها نرسید به همین دلیل با بنبس//ت مواجه شدیم. محبینژاد گفت: پرسش بزرگ قطعهس//ازان این است که چه زمان عمق س//اخت داخل به ۰۴ و س//پس به بیش از ۰۴درصد خواهد رسید؟ و آیا در ادامه شاهد این هستیم که قطعهسازانی بازار خود را از دست بدهند و مجبور به تعطیلی باشند؟

یک/ی از اتفاقهای خوشیمن بازار خودرو داخل ورود مدلهای جدید اس/ت، خألیی که در چند سال اخیر به وسیله خودروهای چینی و کرهای پر شده بود. مردمی که امروز خودروهای متنوع با فناوری روز دنیا در اختیار دارند تمایلی به خرید خودروهای قدیمی نداشته و شاید بخشی از رکود بازار مربوط به همین امر باشد.

در شرایط سخت این قطعهسازان داخلی بودهاند که همواره پشتیبان خودروسازان بوده و اجازه ندادند خط تولیدشان تعطیل شود. بنابراین ضروری است در فرصت امروز که فضا مساعد است این صنعتگران را برای روزهای سخت تقویت کرد

آرش‌محب ‌ینژاد خودروساز معتقد است قطعهساز آمادگی الزم ندارد در حالی که بر اساس مقرراتی که تنظیم شده تا زمانی که نمیتوان به عمق ۰۴درصد رسید نباید

پروژه آغاز شود

محمود‌نجف ‌یسهی این اخالقی نیست که در شرایط امروز و بهبود فضا گفته شود قطعهسازان کوچک ظرفیت کافی ندارند و به راحتی کنار گذاشته

شده و واحدهای تولیدی تعطیل شوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.