خط پایان پرفروشهای قدیمی

«گسترش‹صنعت»‹‹وضعیت‹صنعت‹خودرو‹پس‹از‹تعیین‹‹آخرین‹فرصت‹برای‹ارتقای‹استاندارد‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

درحال//ی به گفت//ه س//ازمان ملی اس//تاندارد، پای//ان دی س//ال آین//ده آخرین فرص//ت ارتقای اس//تانداردهای خودروس//ازان تعیین ش//ده و از ای//ن پ//س خودروهای//ی که ق//ادر ب//ه گذراندن اس//تانداردهای تعیین شده نباش//ند، اجازه تولید دوباره نخواهد داشت که نکته اساسی پیدا کردن جایگزینی برای خودروهای متوقف شده است.

هرچند این اقدام را باید در قدم نخست، مثبت دانس//ت اما نگرانیهایی در این مسیر وجود دارد ک//ه خودروهای قدیم//ی تولید داخل ک//ه تیراژ باالی//ی داش//ته و همواره اس//تقبال گس//تردهای از آنه//ا میش//ود با این مصوبه به چه سرنوش//تی دچار میشوند و از سوی دیگر آیا جایگزینی برای آنها درنظر گرفته ش//ده اس//ت یا خیر چراکه این خودروه//ا با توجه به مح//دوده قیمتی ۰۲ تا ۵۲ میلی//ون تومان بخش عظیمی از ب//ازار را به خود اختص//اص دادهاند و با حذف آنها از چرخه تولید، نیازهای این قش//ر بیپاس//خ خواهد ماند، این در حالی اس//ت که نمیتوان استقبال گسترده از این دو محصول را منکر شد.

بدون ش//ک اگر توقف تولی//د پراید و پژو ۵۰۴ که قدیمیهای تولید در صنعت خودرو هستند و بارها خروج آنها از چرخه تولید مطرح شده است، جنب//ه عملیاتی پی//دا کند بازار خودروی کش//ور و س//بد فروش خودروس//ازان با کاس//تی بزرگی روبهرو خواهد ش//د چراک//ه درآمدزایی باالی این خودروها برای خودروس//ازان اج//رای این مصوبه را ب//ا تردیدهایی همراه خواهد ک//رد. فعاالن بازار خودرو نیز معتقدند تا زمانیکه جایگزین مناسبی برای ای//ن خودروها درنظر گرفته نش//ود، خروج این خودروها از چرخ//ه تولید امکانپذیر نخواهد بود.

فع//االن این حوزه ب//ر خ//روج خودروهایی که ش//رایط تطبیق با اس//تانداردهای جدید را ندارند تاکید دارن//د اما در مقابل برخ//ی دیگر معتقدند خروج خودروه//ای قدیمی از جمله پراید نیازمند پیشبین//ی خودروی جایگزین اس//ت، تفکری که در می//ان برخی مس//ئوالن هم وج//ود دارد اما با ای//ن حال هنوز اقدامی در اینباره انجام نش//ده و خودروهای جدید معرفی ش//ده به دلیل اختالف قیمته//ای میلیونی هنوز نتوانس//تهاند جایگزین خوبی برای خودروهای قدیمی پرتقاضا باش//ند و سهم قابلتوجهی در بازار بهدست آورند.

اما بهطور قطع با پافشاری سازمان ملی استاندارد بر اجرای اس//تانداردها، خودروسازان چارهای جز ارتقای استانداردها یا حذف خودروهای قدیمی از خطوط تولید نخواهند داشت.

تغییراتی که با توجه به اس//تانداردهای موجود باید در ۳ س//طح ایمنی، آالیندگ//ی و بدنه انجام ش//ود و از آنجا که خودروس//ازان در بحث ایمنی سیستم ایبیاس و کیسه هوا، محصوالت خود را روزآمد کردهاند بنابراین اینبار باید در دو س//طح دیگر که مشمول پلتفرم میشود، گام بردارند.

تغییراتی که اعمال آنها روی پلتفرم خودروهای کنونی ش//اید چندان آسان نباشد و با این شرایط پیشبینی میش//ود اینبار نیز همانند س//الهای گذش//ته خودروس//ازان ی//ا باید از س//ازمان ملی اس//تاندارد درخواس//ت مهل//ت برای ارتق//ای محصوالت خ//ود کنند و به تولید ادامه دهند یا اینکه برای خروج و جایگزین//ی محصوالت قدیمی خود تمهیداتی بیندیشند.

‹افزای/ش‹ کیفی/ت‹ صنع/ت‹ ‹ خودرو

ج//واد مرزب//انراد، کارش//ناس صنعت خودرو ب//ا بیان اینکه افزایش اس//تانداردهای خودروی//ی و اجباری کردن آنه//ا میتواند منجر به افزایش کیفی//ت خودروهای تولیدی ش//ود، گفت: با افزایش الزامات استانداردی، بخش//ی از خودروهای//ی ک//ه امکان رعایت الزامات اس//تاندارد را نداشته باش//ند از گردونه تولید و مص//رف خارج خواهند ش//د ک//ه این رون//د درنهای//ت منجر ب//ه ارتقای کیف//ی خودروه//ای تولی//دی در کش//ور خواهد شد.

وی ب//ا تاکی//د ب//ر اینک//ه بهطور قط//ع اجرای اس//تانداردهای جدید در کنترل و کاهش مصرف س//وخت خودروهای پرمص//رف تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: اجرای درس//ت اس//تانداردهای خودروی//ی میتوان//د در جریان تولی//د و کیفیت قطعات خودرویی موثر باش//د. البته بروزرسانی و نحوه اجرای این اس//تانداردها موضوع مهمی بوده چراکه الزم است نسبت به تدوین نسخه جدیدی از استانداردهای قدیمی اقدام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینک//ه خودروهای//ی که در حال حاض//ر در راس برنامه تولیدی ش//رکتها قرار دارند، باید براساس استانداردهای جدید طراحی و تولید شوند، اظهار کرد: در این ش//رایط بای//د برنامهریزی الزم انجام شود تا خودروهای قدیمی نیز به مرور ارتقا یافته و ق//ادر به گذر از اس//تانداردها باش//ند یا اینکه از چرخه تولید خارج شوند.

ای//ن کارش//ناس صنعت خ//ودرو در پاس//خ به ضرورت خ//روج برخی پلتفرمه//ا از چرخه تولید نی//ز گفت: در حال حاضر خودروهای زیادی با پلتفرم حداقل ۵۱ سال قبل تولید میشوند که این خودروها حتی امکان رعایت اس//تانداردهای موجود را ندارن//د بنابراین ق//ادر به گذراندن اس//تانداردهای جدید نی//ز نخواهند بود که باید ب//رای ارتقا یا خروج این خودروها از چرخه مصرف برنامهریزی اساسی شود.

مرزب//انراد اظه//ار ک//رد: ب//ه نظر میرس//د، ارتقای اس//تاندارد با هدف ارتق//ای خودروهای جدی//د تولیدی اس//ت و به نظر نمیرس//د تاثیری بر ارتقای کیفی و استاندارد خودروهایی با پلتفرم قدیمی داشته باشد. ‹‹رونق‹بازار‹خودروهای‹کارکرده

امیرحس//ین کاکایی، کارش//ناس ح//وزه خودرو معتقد است س//ایپا اعمال تغییرات برای دستیابی به اس//تانداردهای جدید را در دستورکار قرار داده اس//ت و در صورتی که اواخر س//ال، فش//ارها برای توق//ف تولید افزایش یاب//د اعمال تغیی//رات را در دس//تور کار قرار میدهد، اما ای//ن اقدام به صورت طبیع//ی افزای//ش قیمت این خودرو در ب//ازار را به همراه خواهد داش//ت و آنچه مس//لم است افزایش قیمت این خودرو از دس//ت رفتن بخشی از بازار را به همراه خواهد داشت. وی در پاسخ به این پرسش ک//ه افزایش قیمت خودروه//ای قدیمی در صورت اعمال اس//تانداردهای جدید و حذف این خودروها بازار را با مشکل مواجه نخواهد کرد نیز اظهار کرد: آنچه مس//لم اس//ت با حذف پراید شاهد رونق بازار خودروهای کارکرده در کش//ور خواهیم بود چراکه خری//داران خ//ودروی پراید توان خری//د خودرو با قیمت باالتر را ندارند و خودروهای کارکرده در این ش//رایط یکی از گزینههای اصلی برای این گروه به ش//مار خواهد رفت. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: انحصاری بودن بازار یکی دیگر از دالیلی اس//ت که شرایط را برای خروج خودروهای قدیمی دشوار میکند، مش//تریان ایرانی گزینه دیگری در مقابل خودروهای قدیمی ندارند و بنابراین به سمت خرید این محصوالت کش//یده میش//وند و با توجه ب//ه بازار انحصاری، راه صحیح و منطقی این اس//ت که مانند همه جای دنیا، ابتدا محصوالتی جایگزین برای این خودروها تعریف ش//ود و سپس بهتدریج خودروه//ای قدیمی را از خطوط تولید خارج کنیم زی//را حذف ناگهان//ی آنها (ب//دون جایگزین) روش اس//تاندارد و درس//تی بهش//مار نمیرود. به گفته کاکای//ی با توج//ه به موارد یادش//ده میتوان گفت س//اختارهای موجود در کش//ور ب//رای توقف تولید خودروه//ای قدیمی ازجمله پراید فراهم نیس//ت و تمهیدات جانبی در این زمینه دیده نش//ده اس//ت به همین دلیل توقف تولید این خودروها در شرایط کنونی تنها در راس//تای پاسخگویی به هجمههای مطرح شده انجام شده است و چارهساز نخواهد بود.

اجرای درست استانداردهای خودرویی میتواند در جریان تولید و کیفیت قطعات خودرویی موثر باشد. البته بروزرسانی

و نحوه اجرای این استانداردها موضوع مهمی بوده چراکه الزم است نسبت به تدوین نسخه جدیدی از استانداردهای قدیمی

اقدام شود

امیرحسین کاکایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.