مدیریت‹خارجی‹در‹خودروسازی‹ایران‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروس//ازی ایران درحالی با حدود نیمقرن پیش//ینه هن//وز در تالش برای کس//ب رضای//ت مش//تریان اس//ت که ب//ه نظ//ر میرس//د مدیریت مس//تقیم ش//رکتهای خارجی ب//ر تولید و فروش خ//ودرو در ای//ران، میتواند یک کالس آموزشی مناس//ب و پربار برای غولهای جاده مخصوص باش//د. براساس سیاست جدید وزارت صنع//ت، معدن و تجارت، خودروس//ازان خارجی به ش//رط رعایت الزامات مدنظر این وزارتخانه، میتوانند ب//ه صورت مس//تقل در صنع//ت و بازار خودرو ایران فعالیت کنند.

به گزارش خ//ودروکار، در ش//رایطی که خودروس//ازان خارجی در گذش//ته به نوع//ی ناگزیر بودند م//ورد همکاری ب//ا طرفهای ایران//ی اقدام ب//ه فعالیت در خودروس//ازی کش//ور کنند، حاال راه برای حضور مس//تقل آنها باز شده است. براساس سیاس//ت جدید وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت در دول//ت یازده//م، خودروسازان خارجی این امکان را دارند بدون همکاری مش//ترک با شرکتهای داخلی، اقدام به تولید و عرضه محصول در ای//ران کنند. نخس//تین نمونه از این سیاس//تگذاری نی//ز به رنوی فرانس//ه مربوط میشود بهطوری که این شرکت در ص//ورت امضای قرارداد ب//ا ایدرو، به صورت مس//تقل در خودروسازی کشور فعالیت خواهد کرد.

هر چند ایدرو در این مش//ارکت سهم دارد ام//ا ب//ا توجه ب//ه اینکه براس//اس اساس//نامه بای//د بهتدریج س//هام خود را واگ//ذار کن//د، رن//و در عمل حضوری مس//تقل در ای//ران تجرب//ه خواهد کرد. همچنین س//یتروئن با خری//د نیمی از سهام سایپای کاشان، به نوعی میتواند مدیریت مستقل خود را در خودروسازی ایران پیاده کند. ای//ن دو اتفاق درواقع راه را ب//رای حض//ور بیواس//طه س//ایر خودروس//ازان بزرگ دنی//ا در ایران نیز ب//از خواهد کرد و از همینرو میتوان به افزایش رقابت در بازار خودروی کش//ور در س//الهای آینده امیدوار بود. نگاهی به تجربه کش//ورهایی مانند ترکیه نشان میده//د آنها ب//ا فراهم کردن ش//رایط حضور مستقل خودروس//ازان بزرگ در خاک خود، ضمن استفاده از قدرت فنی و فن//اوری خ//ود را وارد زنجیره جهانی تجارت خودرو کردهان//د. بنابراین ایران میتواند با اس//تفاده از این الگوی موفق، پذیرای بزرگان خودروسازی جهان شده و رقاب//ت در ب//ازار خودرو را ب//ه اندازه قابلقبول افزایش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.