رعایت استانداردهای جهانی حرکتی در قافله پیشرفت جهانی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

حرکت خودروسازان براساس اس//تانداردهای جهانی به طور قط//ع آنها را از حرکت در قافله پیش//رفت جهانی باز داش//ته و باعث میش//ود آنه//ا در ابتدای راه باقی بمانند. در این ش//رایط نبای//د حض//ور خودروس//ازان خارج//ی در داخ//ل کش//ور را نادی//ده گرفت چراکه بیش//ک ای//ن حض//ور منجر ب//ه ایجاد فضای رقابتی و افزایش کیفیت برای باقی ماندن در عرصه رقابت ش//ده و به مصرفکنندگان فرصت انتخاب بهتری میدهد. با رقابتی شدن بازار خودرو نیز مصرفکنندگان میتوانند خودروی متنوع، با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند. امروز تمایل مشتریان به خرید خودروهای داخلی با تالش خودروسازان با هدف ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام ش//ده ارتباط مستقیمی دارد، به طوری که همت در این زمین//ه منجر به توقف ورود خودروهای بیکیفیت که ظاهری جذابی دارند، خواهد ش//د. نظارت دقیقتر و بیش//تر دول//ت بر صنعت خ//ودرو و عملک//رد خودروس//ازان یکی از ضرورتهایی به ش//مار میرود که الزم اس//ت در دستور کار ق//رار گیرد. این در حالیاس//ت ک//ه انحصاری ب//ودن فرآیند تولید خودرو، نبود توجه به مش//تریمداری انجام هزینههای الزم با ه//دف ارتقای کیفیت، از دالی//ل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای تولیدی به ش//مار میرود. در کنار توجه به اس//تانداردهای تولید و ارتقای کیفیت، نگاه ویژه به بهرهوری در صنع//ت خودرو نیز دارای اهمیت خواهد بود چراکه حضور س//رمایهگذار خارجی و نش//ان(برند)های معتبر خودروسازی در داخل کش//ور و ایج//اد توافق همکاری مش//ترک میتواند خودروسازی ایران را از وضعیت کنونی نجات دهد چراکه راه دستیابی به چشمانداز ۴۰۴۱ و افزایش بهرهوری، مشارکت با نشان(برند)های مطرح خودروسازی در دنیاست. برنامه ششم توس//عه نیز در بندهای خود بر جریان خودروسازی در کشور تاثیر داشته و حاشیههای امن خودروسازان و برخی از مدیران در این بخش را از بین برده و باعث ش//ده خودروسازان برای تولید و طراحی و توسعه خودروهای جدید همچنین افزایش کیفیت خودروهای تولیدی اقدام جدیتری داشته باشند.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن

مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.