ثبت‹سفارش‹2‹مدل‹‹با ‹مو‹جدید‹باز‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دو خودروی دیگر از نش//ان(برند) بامو از سوی شرکت پرش//یاخودرو روی سایت ثبتسفارش قرار گرفت.

به گزارش اخبار خودرو، پرطرفدارترین سری این کمپانی در جهان و البته یکی از کمطرفدارترین در ایران یعنی س//ری ۳ با دو مدل ۰۲۳ و ۰۳۳ به جدول این سایت افزوده شد. این سری از بامو در سالهای گذش//ته با دو مدل ۰۲۳ و ۸۲۳ در ایران ب//ا اتاق جدی//د و از س//ال ۲۱۰۲میالدی شناخته شده بودند و اینبار با تغییرظاهری (فیسلیفت) اندک انجام شده و کد جدید با ن//ام ۰۲۳ و البته ب//رای موتور قویتر با نام ۰۳۳ به ایران وارد خواهند ش//د. البته آنچ//ه از اطالعات ثبت ش//ده در س//ایت ثبتسفارش برداش//ت میشود، این است که ای//ن بار ش//رکت پرش//یاخودرو مدل ۰۳۳ را بهص//ورت «یکسدرای//و» اقدام به همولوگ ک//رده و این خب//ر مثبتی برای مشتریان و هواداران این نشان(برند) است؛ از آن جه//ت که خودروهای دیفرانس//یل عق//ب ازجمل//ه بامو در رانندگ//ی در جادههای برفی و لغزنده با مش//کل روبهرو میش//وند. از لح//اظ فنی م//دل ۰۳۳ که جایگزین م//دل قبلی ۸۲۳ ش//ده، دارای موتور قویتر ۲۵۲ اس//ببخاری است که باعث میش//ود شتاب صفر تا صد کیلومتر بر س//اعت این خودرو به ۸/۵ ثانیه برس//د و ای//ن عدد برای یک س//دان خانوادگی با موتور ۴ سیلندر دو لیتری فوقالعاده است. قیمت مدل فول ۰۳۳ ایکسآی در منطقه حدود ۰۲۲ هزار درهم است که با احتساب هزینهه//ای واردات به احتمال زیاد حدود ۰۰۴ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. البته قیمت این خودرو با آپشنهای کمتر ارزانتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.