پرطرفدارترین رنگهای خودرو کدامند؟

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ه//ر س//ال ،BASF تولیدکنن//ده رن//گ و م//واد ش//یمیایی پیشبین//ی خ//ود درباره رنگبن//دی خودروه//ا را در قالب یک مجموعه ۵6 عددی منتش//ر و رنگهای پرطرفدار ۴یا ۵ س//ال آین//ده در هر منطقه را معرفی میکن//د. به گزارش خبرخودرو، BASF پیشبین//ی میکن//د که در س//الهای آین//ده در بازار امریکا رنگهای خنثی مانند س//یاه، سفید، نقرهای و خاکستری همچن//ان پرطرفدار هس//تند. «پائول س//زورنی» مدیر طراحی واح//د رن//گ BASF گفت: دلیل این ام//ر میتواند توجه مردم به راحتتر فروختهش//دن خودروی خود در بازار دس//ت دومها باشد. اما شاید دلیل دیگر مربوط به سلیقه آنها شود. این شرکت عقی//ده دارد، آبی تداعیکننده فن//اوری و در عین حال طبیعت اس//ت که این روزها ه//ر دو موردتوج//ه امریکاییها قرار گرفته اس//ت. از سویی مشکی و آبی دارای بیش//ترین ترکیب رنگ در خودروهای امریکاییها خواهد بود. پیشبینی میشود همچنان ردپای رنگ آبی در خودروهای امریکایی مشاهده شود. به عالوه «س//زورنی» رنگ آبی را گرمتر از س//فید میداند و عقیده دارد این رن//گ میتواند به خوبی بخشهای ج//ذاب طراحی بدنه را موردتوج//ه قرار دهد. BASF پیشبینی کرد که رنگ خودروها در بخشهای دیگر جهان دارای گوناگونی بیش//تری باش//د و به احتمال زیاد س//لیقه مردم در اروپ//ا و خاورمیانه روی رنگهای لوکسی همچون طالیی برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.