امکان خودروساز شدن ایران تا ۴ سال آینده

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در شرایطی که صنعت خودروی ایران بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارد هنوز کس//انی هس//تند که قائل به خودروساز بودن ایران به معنای واقعی کلمه نیس//تند. با این حال، سعید مدنی، مدیرعامل پیش//ین س//ایپا معتقد اس//ت که میتوان به واسطه توسعه مشارکتهای بینالمللی به معنای واقعی خودروساز شد.

مش//اور خودرویی وزیر صنعت، مع//دن و تجارت در گفتوگو با خودروکار با اش//اره به تغییر رویکرد در خودروسازی کشور در چند س//ال گذشته گفت: اتفاق مهمی که در ۴ سال گذشته در خودروس//ازی کشور رخ داده، تغییر رویکرد به سمت خودروساز ش//دن و درنتیجه، حرکت به سمت یافتن حلقههای گمشده در ای//ن صنعت اس//ت. مدنی افزود: درواقع خودروس//ازی ایران به این نتیجه رس//یده که باید به س//مت همکاریهای مشترک با خودروس//ازان معتبر دنیا برود. او با تاکید بر اثرات مثبت برجام بر همکاریهای بینالمللی خودروسازان داخلی ادامه داد: بدون ش//ک اگر برجام نبود امکان همکاری با ش//رکتهای خارجی به هیچ عنوان وجود نداش//ت؛ در دوره تحریم، شرکتهای زیادی از ایران رفتند و خودروس//ازی با مش//کالت فراوانی روبهرو شد بنابراین نمیتوانیم اث//ر مثبت برجام را بر صنعت خودرو نادیده بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.