فضای خودرو برای کودکان مثل جعبه دود است

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آلودگی ه//وا روی کودکانی ک//ه داخل خودرو هس//تند، بسیار بیش//تر از کودکانی که بیرون آن هستند، اثرگذار است.

ب//ه گ//زارش پرش//ینخودرو، س//ولماز احدی، کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در اینباره گفت: نتایج مطالعات انجامشده بر کودکان که ۲۱ ژوئن ۷۱۰۲ در نشریه گاردین منتشر شده نشان میدهد کودکانی که با دوچرخه یا پیاده به مدرسه میروند در معرض آلودگی کمتری نسبت به کودکانی ک//ه با اتومبیل به مدرس//ه میروند، قرار دارند. پروفس//ور دیوید کینگ، مش//اور ارشد علمی درب//اره ای//ن مطالعه گفته اس//ت: خودرو جعبه جمعآوری گازهای سمی است. در خودرو، ک//ودکان در مع//رض رویارویی با س//طوح باالتر آلودگی هوا نسبت به هوای بیرون قرار دارند.

وی در مصاحب//ه ب//ا گاردین ضم//ن توصیه به اس//تفاده از دوچرخه و پیادهروی ب//رای رفتن به مدرس//ه اذعان ک//رد: آلودگی هوا باعث آس//یب ریوی کودکان میشود و پژوهشهای جدید نشان داده ک//ه آلودگی هوا بر می//زان توانایی یادگیری کودکان در مدرسه تاثیر میگذارد و عامل آسیب به DNA آنها شود.

به گفته احدی، ش//ما ممکن اس//ت با خودروی پاک//ی رانندگ//ی کنی//د، ام//ا ک//ودک ش//ما در صندلی عقب ماش//ین، در جعبهای از دود ناش//ی از خودروه//ای اط//راف ق//رار دارد. طیف وس//یع مطالعات انجام شده، نش//انگر رویارویی با سطوح باالتر آلودگی برای سرنش//ینان خودرو نسبت به عابران پیاده و دوچرخهس//واران مسیرهای مشابه اس//ت. پروفس//ور اس//تفان هولگی//ت، متخصص آسم در دانشگاه س//اوتهمپتون نیز در این زمینه میگوی//د: ک//ودکان در زمان دوچرخهس//واری و پیادهروی، نسبت زمان قرار داشتن در خودرو، در معرض رویارویی کمتر با سطوح باالی آلودگی هوا هستند.

او گف//ت: آلودگی داخل خ//ودرو میتواند ۹ تا ۲۱ برابر بیش//تر از هوای خارج باش//د و کودکان در صندل//ی عق//ب، از طریق فن روش//ن خودرو و پنجرهه//ا، در مع//رض استنش//اق آالیندههای خروج//ی از اگزوز خودروهای اط//راف قرار دارند. ک//ودکان در مقایس//ه با بزرگس//االن نس//بت به آلودگ//ی ه//وا آس//یبپذیرتر هس//تند و آلودگی هوا خطر ابتا به حساس//یت، آس//م و مش//کات تنفس//ی را در کودکان افزایش میدهد. مطالعات مشابه، نش//انگر کاهش توانایی تمرکز و اختاالت رشد س//لولهای عصبیDNA و سیستم ایمنی کودکان در برابر آلودگی هوا بوده است. هولگیت ضمن اشاره به مزایای پیادهروی و دوچرخهسواری در کاهش آلودگی هوا و افزایش فعالیتهای بدنی افراد، گفت: برخی والدین به اشتباه فکر میکنند هوای داخل خودرویشان آلودگی کمتری نسبت به خارج خودرو دارد.

بن ب//ارت از دانش//گاه کینگ لن//دن نیز ضمن اندازهگیری می//زان روبهرویی افراد با آلودگی هوا در اتومبیل، اتوبوس، دوچرخه و درحال پیادهروی در لندن در س//ال ۴۱۰۲ میادی گفت: رانندگان خ//ودرو با تفاوت زیادی، در معرض س//طح باالتر آلودگ//ی قرار دارند و این تفکر که با نشس//تن در داخل خودرو از آلودگی هوا فرار میکنید، اشتباه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.