محبوبیت موتورسیکلت برای رفتن به محل کار

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اس//تفاده از موتورس//یکلت ب//رای رفت//ن ب//ه محل کار ع//اوه بر صرفهجوی//ی در زمان و هزین//ه، تاثیرات بس//زایی در فرد و روحیه کاری دارد.

به گزارش خودروکار، اگر ش//ما در کانش//هرها و شهرهای دارای ترافیک س//نگین زندگی میکنید، اس//تفاده از موتورس//یکلت برای رفت//ن به محل کار یکی از بهترین راهحلهای ممکن در رفع معضل تاخیر در رس//یدن و کاهش میزان خس//تگی طی مس//افت هر روز اس//ت اما خیلی از اف//راد از دیگر مزایا و تاثی//رات مثبت رانندگی با موتورسیکلت بر روان و روحیه انسان بیاطاع هستند.

از دالی//ل اس//تفاده از موتوس//یکلت برای رفتن ب//ه محل کار که تاثیرات زیادی در افراد و روحیهکاری آنها دارد میتوان به این موارد اشاره کرد:

باز شدن ذهن با تمرکز ‹

امروزه بیش//تر افراد در حین رانندگی با خودرو مش//غول استفاده از تلف//ن همراه، اینترنت ...و هس//تند اما رانندگی با موتورس//یکلت باعث حذف این کارها، باال رفتن تمرکز، باز ش//دن ذهن و تمرکز بر رانندگی و جاده میش//ود. بنابر گفته پزشکان، تمرکز کامل بر کارها خطرپذیری مبتا شدن به بیماری آلزایمر را کاهش میدهد.

تجربه هوای تازه و محیط باز ‹

یکی از معضات زندگیهای امروزی و مدرن، صرف زمان بس//یار طوالنی در محیطهای بسته است. پس با این وضعیت چه چیزی از حس کردن هوای تازه و باد، پیش و پس از س//اعات کاری میتواند آرامشبخشتر باشد؟

صرفهجویی در زمان ‹

رانندگ//ی با موتورس//یکلت میتوان//د زمان طی مس//یر در داخل کانش//هرها را نص//ف کند، پس به جای ماندن در پش//ت ترافیک و ویراژ دادن میتوانید با حداقل توقف رانندگی را تجربه کنید.

صرفهجویی در مصرف سوخت و هزینهها ‹

میران مصرف س//وخت برای طی مس//یری مش//ابه وسیله خودرو و موتورس//یکلت قاب//ل مقایس//ه ب//ا یکدیگر نیس//ت و اس//تفاده از موتورس//یکلت در کاهش می//زان مصرف س//وخت و کاهش هزینه بس//یار تاثیرگذار است. ضمن اینکه میزان خروجی کربن دیاکسید بهوسیله موتورسیکلتها نسبت به خودروها بسیار اندک است.

رفع استرس و افزایش آرامش ‹

از مزایای دیگر اس//تفاده از موتورس//یکلت، نبودن سیستم صوتی و نش//نیدن موس//یقی اس//ت که با زندگیهای امروزی عجین شده اس//ت. تمرکز در رانندگی با سکوت، میتواند تا حدودی از استرس راننده بکاهد.

سرگرمی ‹

ام//روزه رفتن به محل کار به امری کس//لکننده برای افراد تبدیل ش//ده و این در حالی است که اگر از دوستداران موتورسیکلت یا هر موتورسیکلتسوار دیگری راجع به لذت رانندگی با این وسیله نقلیه پرسش شود، در پاسخ این عمل را یکی از لذتبخشترین و بهترین سرگرمی در دسترس برای هر فردی میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.