همایون شجریان: هیجانزده هستم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی(

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

)

همایون ش//جریان درباره پروژهای که قرار است مرداد به اجرا درآورد، گفت: این کار با کنسرتهای همیشگی تفاوت دارد. حداقل برای من کار نویی است و بسیار هیجانزده هستم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد. وی درباره ثبت ملی «ربنا»ی پدرش گفت: در جلسهای که برای تفاهمنامه با س//ازمان میراث فرهنگی داشتیم مدیران میراث فرهنگی از ثبت ملی اث//ر خب//ر دادند. او گفت: «ربنا» از س//وی این هنرمند ب//ه مردم تقدیم ش//ده و او در نامهای که خواس//تار پخش نش//دن آثارش از صدا و سیما ش//د، این اثر را مس//تثنا دانست و گفت که این اثر مال مردم است و من اختیارش را ندارم.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.