چند درصد از سازندگان ضامن امنیت اپلیکیشن خود هستند؟

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مقابل//ه ب//ا نفوذ هکرها به اطاعات، به یک//ی از بزرگترین نگرانیهای کاربران تبدیل شده است. با وجود این، هنوز هم برخی از اپلیکیشنهایی که س//اخته میش//وند، امنی//ت تمام و کم//ال را برای کارب//ران فراهم نمیکنند. به گزارش ایسنا، امروزه تاش زیادی برای ساخت اپلیکیشن یا برنامههای تلفن همراه انجام میش//ود و شرکتها و توسعهدهندگان س//ازندگان این اپلیکیش//نها نیز در تاش برای جذب کاربر هس//تند. ام//ا کدامی//ک از ویژگیها جذب کاربر اثرگذار اس//ت؟ کاربردی بودن؟ بازیهای تلفنهمراه؟ ظاهر زیبا؟ یا فراهم کردن امکان برقراری ارتباط ب//ه مخاطب//ان کاربران؟ در حالی که تمامی این جنبهها مهم هس//تند، یکی از ویژگیهایی که به ش//دت نادیده گرفته ش//ده است و همچنین در ج//ذب کاربران اهمیت زیادی دارد، امنیت گوش//یهای تلفن همراه است. نفوذ به اطاعات کاربران در حال افزایش است و به نوعی به یکی از بزرگترین نگرانیهای آنها تبدیل ش//ده است. با توجه به پژوهشهای ش//رکت IBM و اطاعات س//ایت فتا، در س//ال ۴۱۰۲میادی بیش از یک میلیارد اطاعات ش//خصی مورد حمله س//ایبری هکرها قرار گرفت و در هر لحظه ۱۱/6 میلیون دس//تگاه تلفن همراه تحت تاثیر بدافزارها قرار داش//ت. در رویارویی با تقاضای کاربران، ش//رکتها در حال ساخت اپلیکیش//نهایی هس//تند که به س//رعت وارد بازار میشوند اما آنها این اطمینان را ایجاد نمیکنند که برنامهشان به اندازه کافی برای کاربر در برابر نفوذ به اطاعات محرمانه مطمئن و امن است. امروزه شرکتهای بزرگ به طور متوس//ط س//االنه ۴3 میلیون دالر برای توسعه برنامههای تلفنهم//راه ص//رف میکنند و ما از آنها در مغازه، بانک و بیش//تر جاها اس//تفاده میکنیم. با وجود این، ۰۵ درصد از ش//رکتها هیچ بودجهای را ب//رای تامین امنیت برنامههای تلفن همراه خود اختصاص نمیدهند. بدین ترتیب مشخص شد از میان ۰۰۴ سازمان، ۰۴ درصد از شرکتها کده//ای مخرب برنامههای تلفن همراه را در مقابل آس//یبپذیریهای امنیتی اس//کن نمیکنند. همچنین به طور متوس//ط شرکتها کمتر از نیم//ی از برنامههای تلفن همراه س//اخت خود را تس//ت میکنند و 33 درص//د از آنه//ا هرگز برنامههای خود را برای اطمینان از ایمنی تس//ت نمیکنند. در حالی که در سال ۴۱۰۲ میادی ۰33 میلیون صرف لباس حیوان خانگی، ۲ میلیارد صرف ش//یرینی جش//ن هالووین، 3۱ میلیارد صرف بازیهای ویدئویی، ۴۱ میلیارد صرف انواع غذا، نوشیدنی، دکور و کاال، ۸۱ میلیارد دالر صرف بلیت رویدادهای ورزشی و ۰۷ میلیارد دالر صرف بختآزمایی ش//ده اس//ت، فقط ۸/۱ میلیون دالر در جهت امنیت برنامههای کاربردی هزینه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.