اکران «آنها» در هنر و تجربه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فیلم «آنها» ساخته احسان سلطانیان بهزودی در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران میشود. فروزان جنیران، تهیهکننده فیلم درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: براس//اس مذاکرات انجام شده و با موافقت گروه س//ینمایی «هنر و تجربه»، فیلم «آنها» بهزودی در این گروه سینمایی اکران میش//ود. «آنها» نخس//تین فیلم بلند سینمایی احسان سلطانیان است که داستان 3 زن را روایت میکند. سمیرا حسنپور، شبنم مقدمی و هدی زینالعابدین 3 ش//خصیت اصلی فیلم هستند و از دیگر بازیگران آن میتوان به س//عید داخ، مائده طهماس//بی، حس//ن فرضیپور، نیوشا مامنی، ج//ال فاطمی، امیرحس//ین آرمان، س//عید رودبارکی، مرتضی خانجانی، سیامک اطلسی و افسانه ناصری اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.