شتابدهندهها کانونهای اشتغالزایی

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

اس//تارتآپها ی//ا هم//ان هس//تههای نوپ//ا و گروههای ایدهپ//رداز نمونهه//ای موفق تشکیل کسب و کار در دنیای امروز هستند. هزینه تشکیل اس//تارتآپ که هس//تههای اش//تغالآفرین جامعه نیز به ش//مار میروند بس//یار پایین اس//ت بهطوری که در برخی کش//ورها اس//تارتآپهای ۰۰۱ دالری داری//م و ای//ن بدین معنی اس//ت که با هزینه بس//یار اندک میتوان کسب و کار ب//ه راه انداخ//ت. عالوه بر آن زمان و فرآیند رش//د آنها بس//یار سریع اس//ت بهطوری که یک استارتآپ میتواند در ۶ ماه به رش//د برسد. البته نهادهای مختلفی برای حمایت از رشد استارتآپها در کشور فعالیت میکنند که ازجمله آنها، پارکهای علم و فناوری و مراکز رش//د هس//تند و به تازگی نهادی که در این زمینه در کش//ور فعال شده شتابدهندهها هس//تند که تاثیر بسیار مثبتی بر کس//بوکار استارتآپها داش//ته و به آنها کمک میکنند به سرعت توانمند شده و به کارآفرینان موفق تبدیل شوند.

با رونق فعالیت ش//تابدهندهها بهطور قطع اقتصاد کشور متاثر از این پدیده خواهد ش//د و این اکوسیستم کارآفرینی آرامآرام کشور را به س//مت اقتصاد دانشبنیان پیش خواهد برد.

تمرک//ز و فعالی//ت اصلی ش//تابدهنده بر تجاریس//ازی اختراع//ات و نوآوریهاس//ت. کارآفرین//ان (اس//تارتآپها)، سرمایهگذاران، دانشگاه، دولت، مراکز شتابدهنده و فرهنگ جدیدی که به اس//م مربیگری یا منتوری در کش//ور درحال فراگیر ش//دن اس//ت همگی اگ//ر در یک اکوسیس//تم جمع ش//وند، میتوانند اثرگذاری بس//یار مطلوبی بر بحث تشکیل شرکتهای نوپای دانشبنیان و کارآفرین داشته باشند. عالوه بر این با وجود ش//تابدهنده، حضور س//رمایهگذاران بخش خصوصی و س//رمایهگذاری آنها در فعالیتهای اس//تارتآپ بسیار آسان میش//ود و آرام آرام به سمتی خواهیم رفت که فضای کارآفرینی کشور از منابع دولتی فاصله بگیرد.

معصومه€خان€احمدی رییس€پارک€علم€و€فناوری€ جهاد€دانشگاهی€کرمانشاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.