بررسی ۳۷۱ مورد تقاضای ثبت اختراع در دانشگاه تبریز

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

مدی//ر امور فناوری دانش//گاه تبریز، از بررس//ی ۳۷۱ مورد تقاضای ثبت اختراع در این دانش//گاه در س//ال گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا ختایی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز به عنوان مرجع منطقهای بررس//ی اختراعات و مالکیت فکری شمالغرب کشور اس//ت، افزود: در سال گذشته ۳۷۱ تقاضای ثبت اختراع از طرف اداره ثبت اختراعات کش//ور به این دانشگاه ارجاع ش//ده بود که از این تعداد پس از بررسی کارشناسی ۷۳ اختراع برای ثبت مورد تایید قرار گرفته است. به گفته وی، همچنی//ن ۴۸ تقاضای ثبت اختراع مورد تایید قرار نگرفت و ۲۵ تقاضا نیز در دس//ت بررس//ی است. رییس کمیت//ه مالکیت فکری منطقه ش//مال غرب کش//ور با بیان اینکه کمیته مالکیت فکری متشکل از متخصصان رشتههای مختلف از دانش//گاههای تبریز و علوم پزش//کی تبریز است، تصریح کرد: در س//ال گذش//ته نیز برای ۱۱ م//ورد تقاضای ثبت اختراع، پس از ارزیابی تخصصی به منظور صدور گواهی اعتبارسنجی به س//ازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ارجاع ش//ده است. ختایی با اش//اره به تالشهای دانشمندان و مخترع//ان دانش//گاه تبری//ز نیز گفت: همچنی//ن در طول س//ال گذش//ته ۰۱ اختراع به نام دانشگاه تبریز در حوزههای کشاورزی، مکانیک، فیزیک، ش//یمی، نانو، رایانه ...و به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.