تهران و اصفهان قطبهای اصلی فعالیت هوایی در ایران

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

دبیر س//تاد توس//عه صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: بیش//ترین فعالیتهای هوایی و باالترین تعداد ش//رکتهای دانشبنیان در حوزه هوایی در دو استان تهران و اصفهان متمرکز اس//ت. ب//ه گزارش معاونت علمی و فن//اوری ریاس//تجمهوری، منوچهر منطقی درب//اره تمرکز فعالیتهای هوایی در کش//ور گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده در این صنعت و همچنین زیرساختهای موجود، ته//ران و اصفهان ب//ه عنوان دو هاب ب//زرگ و اصلی صنعت هوایی و هوانوردی کش//ور تعیین ش//ده اس//ت که بیشترین فعالیت شرکتهای هوایی را در خود جای دادهاند. وی افزود: در کنار این دو قطب اصلی، برخی فعالیتها نیز در شهرهای آذربایجانش//رقی، قم، فارس، همدان، یزد، گیالن، لرس//تان، چهارمح//ال و بختیاری، سیس//تان و بلوچس//تان، بوش//هر، مرکزی، هرمزگان و مازندران انجام میشود.

ب//ه گفته منطقی، ه//اب از جمله تجهیزات س//ختافزاری اس//ت که از آن ب//ه منظور برپاس//ازی ش//بکههای رایانهای استفاده میشود؛ گرچه در بیشتر شبکههایی که امروزه ایجاد میشود از س//وئیچ در مقابل هاب اس//تفاده میشود ولی ما همچنان شاهد استفاده از این نوع تجهیزات سختافزاری در شبکههای بسیاری هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.