توسعه تولید و اشتغال در عرصه یادگیری

در گفتوگو با قائممقام مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بررسی شد

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

نوزدهمین همایش عرصه یادگیری 21 و 22 تیر با حضور مدیران منابع انس//انی کشور در ارومیه با موضوع «تجارب مدیران منابع انس//انی در توسعه تولید و اشتغال» برگزار میشود.

در همین ارتباط، احمد بذلی، قائممقام مدیرعامل س//ازمان مدیریت صنعت//ی و ریی//س نوزدهمین همایش عرصه یادگیری درباره اهداف این همایش به گس//ترش صنع//ت گفت: اه//داف همایشهای عرصه یادگیری عبارتند از: توس//عه شبکه ارتباطی میان مدیران منابع انسانی سازمانها در استانهای کشور، نش//ر تجارب و دانش حوزه مدیریت منابع انسانی در کل کشور، معرفی دستاوردهای استانها در حوزه همایش، ارائه تجارب بنگاههای کسبوکار ایران//ی و بینالمللی، س//خنرانی سیاس//تگذاران، صاحبنظران و مدیران ارشد در حوزه منابع انسانی و برگزاری میزگرد تخصصی و آش//نایی با صنایع و دس//تاوردهای اس//تانها در حوزه منابع انسانی. از س//ال 1381 تاکنون 18 همایش عرصه یادگیری در 12 استان کشور برگزار و در آن 835 تجربه به دبیرخانه ارسال شده که 197 تجربه در همایشها ارائه شده اس//ت. بیش از 4 هزار و 005نفر در 18 همایش شرکت کردهاند که حاصل آن بیش از 54 هزار نفر ساعت آموزش و یادگیری بوده است.

وی درباره دس//تاوردهای برگ//زاری 18 همایش قبلی افزود: برگزاری همایشهای عرصه یادگیری آث//ار و نتای//ج مثبت و خوبی داش//ته ک//ه به چند نمونه از مهمترین دس//تاوردها اشاره میکنم، اول، نقش عرصههای یادگیری در حرفهایگرایی است؛ ش//اید مهمترین عامل برای اثربخشی فعالیتهای منابع انس//انی و همسوسازی آن با اهداف سازمان، حرفهایگرایی باش//د. به طور قطع یکی از س//از و کاره//ای حرفهایگرای//ی برگ//زاری همایشه//ا و کنفرانسه//ای تخصصی اس//ت ک//ه در آن تبادل دانش و تجارب انجام میشود. همایشهای عرصه یادگیری که امس//ال نوزدهمی//ن دوره آن برگزار میش//ود بهطور عمده بر پایه تجارب اس//توار بوده و مدیران و متخصصان ح//وزه HR تجارب موفق و شکس//تهای خوی//ش را ب//ه حاض//ران منتقل میکنن//د. مدی//ران منابع انس//انی با اس//تفاده از تجربههای ارائه ش//ده در این همایشها به اصالح و بهب//ود نظامه//ای منابع انس//انی س//ازمان خود میپردازند. بذلی با اش//اره به دس//تاوردهای بعدی ای//ن ح//وزه توضیح داد: دس//تاورد بع//دی، نقش عرصههای یادگیری در توس//عه مدلها و الگوهای بومی اس//ت؛ متاسفانه یکی از آس//یبهای جدی حوزه منابع انسانی اس//تفاده از مدلها و الگوهای مختل//ف دنیا بدون توج//ه به فرهنگ و بس//تری اس//ت که الگوها در آن ش//کلگرفته و توسعه پیدا کردهاند یعنی اقدام تجربه ش//ده در فضا و محیطی دیگر بدون درک عملیاتی بهعنوان تنها مس//یر در فرآینده//ا مورد توجه قرار میگیرد. بدیهی اس//ت که اجرای مدله//ا و الگوهای وارداتی بدون توجه به محیط درونی و ش//رایط فرهنگی فاقد اثربخشی الزم خواه//د بود. بنابراین همایش عرصه یادگیری منابع انسانی در این زمینه میتواند فرصتی بسیار مناس//ب ایجاد کن//د تا متخصصان و کارشناس//ان تجربهه//ای خود را در طراح//ی مدلهای بومی و داخلی ارائه دهند. این اقدام دو نتیجه اثربخش خواهد داش//ت، از یک طرف فرصت مناسبی است برای یادگیری و توسعه مدلهای بومی و از طرف دیگر مدلهای ارائه شده توسط متخصصان حاض//ر در همایش مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و مس//یر توس//عه و تکامل خود را طی خواهند کرد.

ریی//س نوزدهمی//ن همایش عرصه یادگیری افزود: دس//تاورد سوم، نقش عرصهه//ای یادگی//ری در کارآفرینی سازمان است؛ به موازات پیچیده شدن محیطهای کس//ب و کار، س//ازمانها باید برای شناسایی فرصتهای جدید و عملک//رد بهتر به س//وی کارآفرینی سازمانی حرکت کنند. بدیهی است که کارآفرینی سازمانی نیازمند یادگیری، خالقیت و مولفههای دیگری اس//ت. مدیران منابع انس//انی برای تس//هیل کارآفرینی س//ازمانی باید کاره//ای مهم زیادی ازجمله ح//ذف مقررات زائد، سلس//ه مراتب سخت، مشاغل از پیش تعریف شده و بدون مش//ارکت، سیس//تمهای پاداش موثر ...و انجام دهند. پر واضح اس//ت که همایشهای عرصه یادگیری بهترین فضایی اس//ت ک//ه متخصصان و کارشناس//ان حوزه HR تجربههای خود را در این زمینهها ارائه کرده و یادگیری شکل میگیرد. وی درباره افزایش اثربخشی این همایش به متخصصان و مدیران منابع انس//انی توصیه ک//رد: نکته مهم و حائز اهمیت این اس//ت که نظامهای پیریزی شده در حوزههای منابع انس//انی س//ازمانها و بنگاهها بیش//تر برای روزهای آرام طراحی ش//ده اس//ت نه برای ش//رایط دش//وار و روزهای سخت. با توجه به اینکه راهب//رد اصلی اقتصادی جمهوری اس//المی ایران در چند س//ال گذش//ته بر اقتص//اد مقاومتی متمرک//ز بوده بنابراین تمامی فرآیندها و نظامهای حوزه منابع انس//انی نیز باید براس//اس ش//رایط و الزامات اقتصاد مقاومتی م//ورد بازنگری و واکاوی جدی قرار گیرند. بر این اس//اس به کارشناس//ان و متخصصان ح//وزه HR توصیه میکنم تجربهها و دستاوردهای خود را در این زمینه در همایش نوزدهم ارائه کنند.

بذلی با تاکید بر اینکه در سازمانها و بنگاههای ایرانی مدیران عملیات به دنبال افزایش تولید و س//ود هستند و همه مس//ائل س//ازمان را از این منظر م//ورد توجه ق//رار میدهن//د، تصریح کرد: این درحالی اس//ت ک//ه مدیران HR ب//ه دنب//ال توس//عه فرآیندهای خ//ود و کس//ب امکانات بیش//تر برای کارکنان هس//تند و پرواضح است که ظرافتهای منابع انس//انی معموال در فرآین//د تعیینتکلیف مباحث تولید و محصول به فراموشی سپرده میشود. اگ//ر باورمان این اس//ت که س//رمایه انس//انی بزرگترین س//رمایه س//ازمان است بنابراین باید اعتقاد داشته باشیم ک//ه همه مدی//ران اعم از مدیران صف و س//تاد در وهله اول مدیر منابع انسانی هستند، بر این اساس مدیران اجرایی قبل از اینکه مس//ئول سودآوری و عملیات باشند، مسئول هدایت و رهبری کارکنانی هستند که با آنها کار میکنند. از این رو باید مجهز به قابلیتهای هدایت و رهبری سرمایههای انسانی باش//ند. لذا توصیه میکنم مدیران منابع انس//انی زمینهس//از حضور مدیران عملیات در همایشهای عرصه یادگیری بوده و در انتقال تجارب این حوزه به مدیران گفته شده کوشا باشند.

وی افزود: کاربردی بودن مطالب و بومی ش//دن تئوریها نقش بس//زایی در دلپذیر شدن و اجرایی بودن آنها دارد. بنابراین پیشنهاد سازمان مدیریت صنعتی بیش//تر درباره محتواست و ما باید بخشی از انرژی خود را به محتویس//ازی اختصاص دهیم. در این زمینه شایس//ته اس//ت بیش//تر به مقاالت کارب//ردی و انتقال تجارب حاص//ل از موفقیتها و شکس//تها بپردازیم. ریی//س نوزدهمین همایش عرص//ه یادگی//ری درب//اره نق//ش مدی//ران منابع انس//انی در س//ازمانها و بنگاهها در توسعه تولید و اش//تغال اظهار ک//رد: همه میدانیم که کش//ور ما از زیرس//اختهای مناس//بی برای تولید بهینه و توس//عه س//رمایهگذاریها برخوردار است. ازجمله این امکانات میتوان به منابع طبیعی اس//تراتژیک و فراوان اش//اره کرد. پرواضح اس//ت ک//ه افزایش تولید و توس//عه س//رمایهگذاری بحران بیکاری را در کش//ور رف//ع میکند. به ب//اور اینجانب مدیران منابع انسانی برای کمک به توسعه تولید و اشتغال بای//د زیرس//اختهای الزم را در س//ازمانها ایجاد کنند. ازجمله این زیرس//اختها میتوان به ارتقای تواناییه//ای علمی کارکنان و کس//ب دانش مورد نیاز در س//ازمان برای تولید بهین//ه و قابل رقابت، اس//تفاده مناسب از کارشناس//ان خبره و کارآمد و برنامهریزی در راس//تای حفظ و توسعه آنها، حاکم ک//ردن فرهن//گ کار و ت//الش در بی//ن کارکنان، طراح//ی و اس//تقرار نظامهای مدیری//ت عملکرد واقع//ی، جب//ران خدم//ت عملکردمح//ور و ایجاد ظرفیت تغییر و کمک به رهبری تغییر در سازمان اشاره کرد.

کشور ما از زیرساختهای مناسبی برای تولید بهینه و توسعه سرمایهگذاریها برخوردار است. ازجمله این امکانات میتوان به منابع طبیعی استراتژیک و فراوان اشاره کرد. پرواضح است که افزایش

تولید و توسعه سرمایهگذاری بحران بیکاری را در کشور رفع

میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.