گامی دیگر برای مدیریت منابع آبی تهران

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مدیرعامل ش//رکت آب منطقهای تهران از هوشمندسازی 525 حلقه چاه آب تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت از روابط عمومی ش//رکت آب منطق//های تهران، محمدرضا بختی//اری در چهل و پنجمین جلس//ه طرح احیا و تعادلبخشی این شرکت در سال جاری گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده در سال جاری 3 هزار چاه در محدوده عملکرد این ش//رکت باید پر ش//ود که تعدادی از آنها مسدود شده است.

وی ب//ا بیان اینکه هماکنون دو پیمانکار در زمینه انس//داد چاههای غیرمجاز مش//غول فعالیت هستند گفت: با توجه به اهمیت طرح احیا و تعادلبخش//ی و با برنامهریزیهای انجام ش//ده، روند اجرای این طرح برای تحقق هرچه زودتر اهداف مورد نظر تسریع پیدا میکند.

مدیرعام//ل ش//رکت آب منطق//های ته//ران با اش//اره به برنامهری//زی برای نصب 525 دس//تگاه کنتور هوش//مند در سال 139۶ روی چاههای آب گفت: حدود 525کنتور از نوع حجم//ی و 2000 کنتور نیز مربوط به طرح فهام اس//ت که پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده است.

وی ب//ا تاکید ب//ر اهمیت طرح احیا و تعادلبخش//ی اظهار کرد: طرح احیا و تعادلبخشی در یک سو و بقیه فعالیتهای ش//رکت نی//ز در س//وی دیگ//ر ق//رار دارد و این ط//رح جزو اولویتهای قانونی شرکت است که باید از توانایی کارشناسان خبره در این زمینه بیش از گذشته استفاده کنیم.

بختیاری در ادامه درباره بودجههای تخصیص یافته گفت: با توجه به ش//رایط اقتصادی کشور باید درآمدهای شرکت را مطابق ب//ا قوانین و ضوابط افزایش دهیم که این مهم نیز در راستای اقتصاد مقاومتی هست.

در ادامه این جلسه نیز مباحث مربوط به طرح تعادلبخشی، طرح آماربرداری و همچنین طرحهای فرهنگسازی شرکت در ای//ن زمینه بررس//ی و چالشهای موجود احصا ش//د که مدیرعامل برای رفع مشکالت دستورات مقتضی را صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.