ورود آب به بخش عراقی تاالب بینالمللی هورالعظیم

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

استاندار خوزس//تان از ورود آب رودخانه کرخه به عنوان مهمترین تامینکننده تاالب هورالعظیم به بخش عراقی این تاالب در غرب خوزستان خبر داد.

غالمرضا ش//ریعتی در اینباره به مانا گفت: با وجود اینکه امسال میزان بارشها در حوضه رودخانه کرخه کمتر از سال گذشته آبی بود ولی با اهتمام سازمان حفاظت محیطزیست و تاکید آقای روحان//ی برای تامین حق آب این تاالب، یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آب به س//مت این تاالب رهاسازی شد.

وی گف//ت: هماکنون ح//دود 70 درصد مس//احت تاالب بینالمللی هورالعظیم که در س//الهای اخیر به علت بیآبی ب//ه یکی از کانونهای مهم ریزگردها در خوزس//تان تبدیل شده بود آبگیری شده است.

نماینده عالی دولت در اس//تان خوزس//تان ب//ا بیان اینکه بخ//ش مهمی از نگرانیهای دوس//تداران محیطزیس//ت با تامین بخش بزرگی از حقابه تاالب هورالعظیم برطرف شده افزود: روند آبگیری تاالب هورالعظیم در تابس//تان نیز ادامه خواهد یافت.

شریعتی افزود: وزارت نفت نیز تا پایان خرداد فرصت دارد همه تاسیسات خود را در تاالب هورالعظیم تجهیز کند تا با آبگیری تاالب آسیب نبینند و بتوان با باز کردن دریچههای ورودی آب همه تاالب را آبگیری کرد.

اس//تاندار خوزس//تان با بیان اینکه تامین حقابه دو تاالب شادگان و هورالعظیم در س//ال جاری نیز دراولویت خواهد بود از اهتمام دولت یازدهم در حفظ محیطزیس//ت این دو ت//االب که نقش مهمی در چرخه حیات منطقه دارند تقدیر کرد. ش//ریعتی تاکید کرد: همه ت//الش خود را برای احیای کامل این دو تاالب به کار خواهیم گرفت تا وضعیت آنها به طور کامل بهبود یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.