اوج مصرف برق از مرز ۰۵ هزار مگاوات گذشت

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

اوج مصرف برق در حالی از مرز 50 هزار مگاوات گذش//ت که سال گذش//ته چنین رقمی برای بار مصرف در نیمههای تیر اتفاق افتاده بود.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نی//رو، به دنب//ال تداوم گرمای ه//وا بهویژه در مناطق جنوب و جنوب ش//رق کش//ور اوج مصرف ب//رق در روزهای گذشته از مرز 50 هزار مگاوات گذشت.

گزارشها حاکی از این اس//ت که رک//ورد اوج مصرف برق استان خوزستان چند هفته زودتر از مدت مشابه سال گذشته شکسته شد و از مرز 7 هزار و 880 مگاوات گذشت.

این گزارش میافزاید، اوج مصرف برق در روزهای گذش//ته با ثبت عدد 50 هزار و 90 مگاوات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 هزار و 58۶ مگاوات افزایش داشته است.

گزارشه//ا از مب//ادالت برق نیز نش//ان میده//د که کل مب//ادالت برق در روزهای گذش//ته برابر ب//ا یک هزار و ۶08 مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان یک هزار و 281 مگاوات و سهم واردات 525 مگاوات بوده است.

همچنی//ن میزان مصرف برق صنایع برابر با 3 هزار و ۶89 مگاوات بوده که اندکی نس//بت به روزهای گذش//ته کاهش نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.