ماموریتهای مهم انجمن قطعهسازان در دولت جدید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

موض//وع س//رمایه در گردش قطعهس//ازان همچن//ان یک//ی از مش//کالت بیش//تر واحدهای قطعهس//ازی اس//ت ک//ه انجم//ن س//ازندگان قطع//ات و مجموعهه//ای خودروی//ی راهکاری ارائه داده تا با گشایش اعتبارات ریالی این مش//کل به نوعی رفع شود.

بنابرای//ن اگر دول//ت جدید، گش//ایش اعتب//ارات ریال//ی را بین خودروس//از و قطعهساز باز کند بدون تردید این اقدام کمک بزرگی به رفع مش//کل کمبود نقدینگی قطعهسازان خواهد کرد.

اس//تفاده از مهر «عدم ساخت» و تعرفه ترجیحی اقدام بعدی برای رفع مشکالت و حمایت از قطعهسازان در سال ۶9 است که انتظار میرود با دریافت این مجوز جلوی ورود کاالهای مش//ابه تولید داخل گرفته شود.

با اعمال تعرفه ترجیحی روی مواد اولیه موردنیاز قطعهسازان، پیشبینی میش//ود ش//اهد کاه//ش قیمت تمام ش//ده تولید و افزایش سطح کیفی قطعات باشیم.

همچنی//ن انجمن س//ال ۶9 عالوهبر برنامههای اعالم ش//ده، پیگیری این دو مسئله را نیز در دستورکار خود قرار داد که امید اس//ت دولت جدید برای انجام این موارد، به انجمن قطعهسازان کمک کند چراکه به نتیجه رسیدن این طرحها نیازمند اقدامات و مصوبات دولتی است.

وظایف مهم دولت در راستای برنامههای موجود برای حمایت از تولید داخل این اس//ت که در س//طح کالن فضای کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی را مس//اعد کند. امروز کاهش نرخ س//ود تس//هیالت بانکی، باز ک//ردن خطوط اعتب//اری، تصحیح قیمت نهادهه//ای تولید ک//ه روی تمام//ی تولی//دات از جمله قطعات خودرو و س//ایر کاالها تاثیر میگذارد از مواردی اس//ت که باید از س//وی دولت انجام ش//ود تا ش//اهد بهبود فضای کار و تولید در کش//ور باش//یم. مورد مهمی که تنها مش//مول قطعهس//ازان میش//ود قراردادهای کالن با خودروس//ازان داخلی است، آنچه در این ش//رایط از دولت و خودروس//ازان انتظار میرود اینکه در قراردادهای جدید با خودروس//ازان خارجی به نحوی عمل شود که قطعهس//ازان داخلی بیش//ترین نحوه مش//ارکت را در تامین قطعات داش//ته باش//ند، البته این مش//ارکت نهتنها برای تامین قطعات خودروهای مش//ترک در داخل بلکه انتظار میرود برای خودروهایی که در سایر نقاط دنیا از سوی شرکای خارجی تولید میش//ود وجود داشته باش//د تا کمک بزرگی به حوزه صادرات قطعهس//ازان ش//ود. معتقدیم باید این موارد در س//طح کالن از سوی دولت و در سطح خردتر در صنعت قطعه کشور انجام شود تا توسعه تولید در کشور در سال جدید اتفاق افتد.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای

خودرویی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.