استفاده از همکاریهای مشارکتی در مجموعههای بزرگ

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

امروز برای دستیابی به اهداف توس//عه قطعهسازی کشور الزم اس//ت ب//ه زیرس//اختها توجه ویژه ش//ود. اگر سیاس//تهای کالن دولت بس//ترهای الزم را برای تولی//د رقابتی فراهم کند بیتردی//د قطعهس//ازان داخلی میتوانن//د از ش//رایط موج//ود نهای//ت اس//تفاده را ب//رده و در مسیر توسعه گام بردارند.

ورود س//رمایهگذاران خارجی گامی مه//م و رو به جلو در صنعت قطعه ایران اس//ت، البته با فراهمسازی این امکان در عمل واحدهای کوچک قطعهس//ازی نفعی نخواهند داش//ت زیرا آنها برای س//رمایهگذاری وارد بخشهایی میش//وند که خطرپذیری کمتری داشته باشد.

همکاری مش//ارکتی در ادامه تغییرات اساسی در وضعیت حاض//ر صنعت ب//ه وجود میآورد که ب//رای صنعت قطعه در ش//کل کالن مفید خواهد بود. در این زمینه تنها قطعهسازان بزرگ وارد ش//دهاند اما برای اینکه قطعهسازان کوچک نیز به نحوی در این زمینه درگیر شوند باید با ادغام به نوعی تبدیل به بنگاههای بزرگ ش//ده ت//ا بتوانند در این مجموعهها نقش داشته باشند.

برخ//ی گرهها درباره تضمینهای س//رمایهگذاران خارجی در کش//ور روند را کند کرده اس//ت و انتظار میرود در آینده نزدیک با تصمیمهای جدید دولت این مش//کالت نیز برطرف ش//ود. امروز الزم است محیط کس//بوکار به میزانی متعادل شود که تولیدات داخلی با قیمت تمامشده مناسب و رقابتی به بازارهای دنیا صادر شود اما هزینه تولید در صنعت خودرو و قطع//ه داخل با توجه ب//ه بهبود رون//د همکاریها و بحث حض//ور در بازارهای بینالمللی، باید کاهش پیدا کند تا توان رقابت فراهم شود.

ب//رای رفع این مش//کل باید ب//ه ش//کل کالن برنامهریزی شود اما ضروری اس//ت راهکارهای موجود نیز اجرایی شوند. ت//ا زمانی ک//ه نگاهها در صنعت خودرو دولتی اس//ت به نظر نمیرس//د به این موضوع توجه خاصی شود در نتیجه در این زمینه الزم است بازنگری شود.

بهرام شهریاری فعال صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.