سخن‹آخر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنعت کشور همچون کالف درهم پیچیدهای اس//ت که نیاز دارد با تش//کیل اتاق فکر از تمام برنامهریزان و فعاالن باسابقه، تمام نظرها دیده و درنهایت تصمیم نهایی گرفته شود. تصمیمهای کوتاهمدت مس//کنوار بهطورقطع به برنامههای بلندمدت آس//یب میزند و با س//اختن بخشی از تولید، بخشی دیگر دچار مشکل شده که کارهای انجام شده پیشین را ناکارآمد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.