ثبات تعرفه و قیمت قطعات در سال69

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹بازار‹صنعت‹قطعه‹در‹سال‹جدید‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

برای س//ال جدید انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور درخواست افزایش تعرفه را با توجه به شرایط موجود داشت که گزارش امروز گسترش صنعت درباره این موضوع مسئلهدار در صنعت کشور است.

‹درصد‹تعرف ‹هها‹افزایش‹نیافت ‹

احمدرضا رعنای//ی، نایبرییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کشور در اینباره گفت: درخواس//ت از سوی انجمن به وزارت صنع//ت، معدن و تجارت داده ش//ده ام//ا درنهایت تغیی//ری اعم//ال نش//د و تعرفهها با هم//ان درصد پیشین باقی ماند و به طور میانگین درصد تعرفهها بین ۶۱ تا ۲۲درصد است.

وی افزود: البته به طور موردی برای برخی قطعات بین ۵۲ تا ۲۳درصد تعرفه اعمال شده است. به طور نمون//ه واردات رینگ با تعرفه ۲۳درصد اس//ت زیرا تولید رینگ با توجه به نیاز بازار داخل به طور کامل وج//ود دارد و برای س//ایر قطع//ات وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد اس//ت تولید داخل نمیتواند نیاز بازار را تامین کند ازاینرو باید واردات داش//ته باشیم.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: البته نظر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور غیراز این اس//ت ازای//نرو پیش//نهاد تعرفه ۶۲درصدی برای تمام قطعات داده شد.

ام//ا زمانی که تیراژ برخی قطع//ات در داخل نیاز بازار را پاس//خگو نباشد آیا این درصد مشکلی برای تولیدکنن//دگان بهوجود نخواهد آورد؟ او در اینباره نیز پاسخ داد: ۶۲درصد برای تمام قطعاتی پیشنهاد شد که در داخل تولید صد درصدی آن وجود دارد.

‹قاچ/اق‹و‹افزایش‹قیم/ت‹قطعات‹دلیل‹ ‹ رد‹پیشنهاد

رعنایی در پاس//خ به این پرسش که دلیل وزارت صنعت، مع//دن و تجارت ب//رای رد این پیش//نهاد چیس//ت؟ گفت: وزارتخانه معتقد اس//ت با افزایش درص//د تعرفهه//ا بحث قاچاق پررنگتر میش//ود و دالالن و افراد س//ودجو فعالتر خواهند ش//د. البته به اعتقاد فعاالن و کارشناسان صنعت قطعه مشکل قاچاق جایی دیگر اس//ت و ارتباط چندانی با درصد تعرفهها ندارد. استدالل انجمن برای افزایش درصد تعرفهها نیز این اس//ت زمانی که در ابتدای هر سال افزایش حقوق اعمال میش//ود و دستمزدها افزایش مییابد ضروری اس//ت تعرفهها افزای//ش پیدا کند ت//ا تولیدکنندگان داخلی در موض//ع برابر در مقابل کاالهای وارداتی توان رقابت داشته باشند.

وی در ادام//ه به دومی//ن دلی//ل وزارت صنعت، معدن و تجارت اش//اره ک//رد و گفت: دومین بحثی که وزارتخانه به آن اس//تناد میکند افزایش قیمت قطع//ات داخلی با افزایش درصد تعرفهها بود که به همان نسبت قیمت نهایی خودرو افزایش مییابد.

او اف//زود: بحث قاچ//اق و افزایش قیمت کاالهای داخل//ی دو دلیلی بود ک//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیش//نهاد افزایش درصد تعرفهها مخالفت کرد، بنابراین درصد تعرفهها برای سال ۶9 همچون سال گذشته خواهد بود.

او در پاسخ به این پرسش که با افزایش تعرفه آیا قیم//ت قطعات نیز افزایش مییاب//د، گفت: به طور طبیعی با ش//روع سال جدید، قیمت کاالها افزایش مییابد زیرا حقوق و دستمزدها افزایش خواهد یافت براین اس//اس انجمن درنظر داشت با افزایش درصد تعرفهها افزایش قیمت کاالهای داخلی، پوشش داده شود که از رقابتی برابر با کاالهای وارداتی برخوردار باش//ند که با رد این موضوع قطعهس//ازان دوباره در یک رقابت نابرابر قرار میگیرند.

نایبریی//س انجم//ن تخصص//ی صنای//ع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور یادآور شد: قطعات وارداتی در ابتدای هر س//ال با افزایش دس//تمزدها روبهرو نیستند در نتیجه کاالهای وارداتی با قیمت قبل وارد میشود در حالی که کاالهای داخلی باید افزایش قیمت ساالنه داشته باشند که موقعیت را در هر دو سو برابر کند.

او در ادامه به مخالفت انجمن خودروسازان داخلی اش//اره کرد و گفت: یکی از مخالفان افزایش درصد تعرفهها انجمن خودروسازان ایران بود زیرا معتقدند با افزایش تعرفهها قیمت تمامشده خودروها افزایش مییاب//د در نتیجه در ش//رایط حاض//ر باید درصد تعرفهها ثابت باقی بماند.

‹چال ‹شهای‹پایین‹نگه‹داشتن‹قیم ‹تها ‹

رعنایی در ادامه در پاس//خ به این پرس//ش که آیا قطعات در سال ۶9 افزایش قیمت داشتهاند یا خیر گف//ت: هنوز قیمت قطعات تغییری نکرده زیرا با رد افزایش درصد تعرفهه//ا، افزایش قیمت قطعات نیز محقق نش//د. به این ترتیب با این امر قطعهس//از از طرح تحقیق و توسعه خود باز میماند و نمیتواند به نوسازی تجهیزات و ماشینآالت خود بپردازد چراکه با شرایط حاضر همچنان ناگزیر به پایین نگهداشتن قیمتهای خود است.

وی درباره افزایش قیم//ت قطعات افزود: نزدیک به ۳ س//ال اس//ت که قطعهس//ازان افزایش قیمت نداش//تهاند و در واق//ع میتوان گف//ت از زمانی که رکود آغاز شده قیمتها ثابت باقی مانده که این امر آسیبرسان به تولید بوده است.

‹ثابت‹نگ/ه‹داش/تن‹قیم ‹تها‹ ‹ برای‹ماندن‹

ب//ه این ترتی//ب با مخالف//ت وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت پیش//نهاد افزایش درص//د تعرفهها رد ش//د زیرا فضا برای قاچاق فراهمتر ش//ده ضمن آنکه بازار داخل کشش افزایش قیمت محص//والت را ن//دارد. در گزارشهای پیشین گسترش صنعت از زبان برخی قطعهسازان نهایی عنوان شد باال بودن تعرفهها باعث میش//ود تولیدکنندگان داخلی با اعمال نظر و س//لیقه، قیمت کاالهای خود را تعیی//ن کنند و چون نظارت//ی روی ای//ن ام//ر وج//ود ندارد فشار زیادی به تولیدکننده نهایی وارد میش//ود زیرا ناگزیر است برای تکمیل قطعه خود از مجموعهه//ای کوچکتر کمک بگیرد. رعنایی درباره این مس//ئله نی//ز گفت: درصد تعرفه برای این است که تولیدکننده داخلی بتواند قیمت تمامش//ده خود را با کاالهای واردات//ی برابر کند تا توان رقابت داش//ته باش//د. امروز با افزایش نیافتن درصد تعرفهها تولید داخل با مشکل روبهرو خواهد ش//د چراکه توان رقابت زی//ادی در مقابل کاالهای وارداتی ندارد. طبیعی اس//ت در ش//رایط امروز و با وضعیت موجود باید قیمت کاالها افزایش پیدا کند. اگر قرار اس//ت قیمتها تغییری نداش//ته باشد باید حقوق در ابتدای هر سال تغییر نکند و دستمزدها و قیمت انرژی ثابت باشد.

ای//ن فع//ال صنع//ت قطع//ه اف//زود: ب//رای آنکه تولیدکنن//ده دچ//ار ض//رر نش//ود باید ب//ا افزایش دس//تمزدها قیم//ت محصول نیز افزای//ش یابد زیرا قیم//ت تمامش//ده افزای//ش یافته اس//ت. درواقع با افزای//ش درصد تعرفهها کااله//ای داخلی در مقابل محص//والت واردات//ی از رقابت پایاپای//ی برخوردار خواهند بود.

وی اظهار کرد: اما با شرایط امروز اگر تولیدکننده بخواهد ب//ا کاالهای وارداتی رقاب//ت کند ناگزیر به پایین نگه داش//تن قیمتهای خود است که باید از نوس//ازی تجهیزات و بحث تحقیق و توسعه خود باز بماند درنتیجه از بهرهوری در تولید عقب میماند و در ادامه صنعت کشور نسبت به کشورهای پیشرفته عقبت//ر خواهد مان//د. این امور همچ//ون زنجیر به یکدیگر متصل است.

‹آس/یب‹تعطیل/ی‹واحده/ای‹تولی/دی‹ ‹ کوچکتر

قوانین برای اینکه دارای بیشترین بازخورد مثبت باشند باید همه جانبهنگر باشند اما اینگونه نخواهد ب//ود که تمام بخشها رضایت صد درصدی داش//ته باشند.

نایبریی//س انجم//ن تخصصی صنای//ع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور در پاسخ به این پرس//ش که انحصاری ب//ودن قیمتها چگون//ه بای//د مدیریت ش//ود که برای مصرفکنن//ده و تولیدکننده آس//یب کمتری داشته باش//د، گفت: امروز در تمام دنیا خودروسازان قیمت تمامشده قطعات را بر اس//اس قیمت مواداولیه، هزینههای دس//تمزد، انرژی و درصدی برای سود محاسبه میکنند و بر اساس آن قیمتها تعیین و قراردادها بس//ته میشود اما در ایران به این شکل اعمال نمیشود و همین مس//ئله مشکلساز شده است.

رعنایی ادامه داد: خودروس//از انتظار دارد قطعهس//ازان محص//والت خود را به قیمت دو س//ال پی//ش ارائه دهند و چون رکود وجود دارد قطعهساز تهدید میش//ود اگر قطعات خ//ود را با قیمت موردنظر آنها تامین نکند قطعات موردنیاز از جایی دیگر تهیه ش//ود. ازاینرو قطعهساز برای اینکه بازار خود را از دست ندهد و بتواند به فعالیت خود ادامه دهد ناگزیر است محصوالت خود را به هر قیمتی که شرایط برای آنها تعیین میکند به فروش برساند. به این امید که ممکن اس//ت یک س//ال، دو سال یا ۳ سال دیگر وضعیت بهتر شود.

او گف//ت: اگر این روند ادامه پی//دا کند ضمن باز ماندن از نوس//ازی واحدهای تولی//د و به کما رفتن طرح تحقیق و توس//عه، درنهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی قطعهسازی میشود زیرا در کنار این مس//ائل بهرههای بانکی، بیمه، مالیات ...و تولید را تهدید میکند. همان طور که امروز شاهد هستیم واحدهای تولیدی زیادی متوقف و ناگزیر به تعطیلی شدهاند.

وی تصری//ح کرد: ام//روز فعالی//ت صنعت قطعه نسبت به سالهای گذش//ته افت پیدا کرده است و بخش//ی از قطعهسازان در مجموعههای بزرگ مانند کروز، عظام، ...و رش//د کردهاند زیرا ارتباطات خوبی با خودروسازان داش//ته و قراردادهای زیادی با آنها منعقد ش//ده است. ازاینرو نقدینگی به این واحدها سرازیر شده و جایگزین واحدهای تولیدی شدهاند؛ واحدهایی که چند س//ال پیش//ینه فعالیت داشته و از ابتدا تامینکننده قطعات موردنیاز خودروس//ازان بودهاند. به همین دلیل واحدهای کوچک در حال از بین رفتن هستند.

او تاکید کرد: با از بی//ن رفتن واحدهای کوچک، آس//یبپذیری خ//ط تولی//د خودروس//ازی افزایش مییاب//د زیرا ب//ا یک اتفاق ناخوش//ایند ب//رای این واحدهای بزرگ، تولید دچار خدشه میشود و شاید حتی منجر به این شود که خودروسازی برای مدتی تعطیل شود و وقفه زیادی در امر تولید اتفاق افتد.

نایبریی//س انجم//ن تخصص//ی صنای//ع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کشور به چالش دیگری اش//اره کرد و گفت: متمرکز ش//دن روی واحدهای ب//زرگ منجر به بیتعادلی دیگری میش//ود چراکه برای ادامه تولید و جبران آس//یب مجموعه بزرگتر تمام س//رمایه موجود به س//وی این تولیدکنندگان بزرگ س//رازیر میشود و س//ایر قطعهسازان نادیده گرفته شده و ریالی به آنها پرداخت نمیشود.

رعنای//ی اف//زود: در ادامه این امر باعث میش//ود سایر قطعهسازان کوچک تعطیل شوند زیرا سرمایه آنها برگشت نش//ده تا تولید آنها ادامه داشته باشد. تمام این مس//ائل مرتبط با یکدیگر بوده و با چنین رویکردی باید منتظر باش//یم در ادامه تامین برخی قطع//ات خ//ود در آینده با مش//کل مواجه ش//وند؛ قطعات//ی که بهوس//یله واحده//ای تولیدی کوچک تولید و تامین میشود.

تعرفه همچون شمشیر دولبهای است که ضمن حمایت از تولید داخل میتواند بستری برای توس/عه قاچاق و نیز سوءاستفاده از س/وی برخی تولیدکنندگان داخلی شود ازاینرو تعیین درصدها در این مس/ئله نیاز به مدیریت همهجانبه دارد. با وجود برخی اس/تداللها مبنی بر افزایش تعرفهها و تاثیر مستقیم روی تولید داخل، برخی کارشناسان معتقدند این امر تاثیر زیادی نداشته و بلکه تولیدکنندگان باید بتوانند با ارتقای کیفی به رقابت با کاالهای وارداتی بپردازند و با صادرات چالشهای بازار داخل را برطرف کنند.

با وجود برخی استداللها مبنی بر افزایش تعرفهها و تاثیر مستقیم روی تولید داخل، برخی کارشناسان معتقدند این امر تاثیر زیادی

نداشته و بلکه تولیدکنندگان باید بتوانند با ارتقای کیفی به رقابت با کاالهای وارداتی بپردازند

احمد رضا رعنایی نزدیک به ۳ سال است که قطعهسازان افزایش قیمت نداشتهاند و در واقع میتوان گفت از زمانی که رکود آغاز شده قیمتها ثابت باقی

مانده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.