پیش بینی صادرات 2میلیارد دالری صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مع//اون صنای//ع کوچک س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران تقوی//ت وحمایت از برنامهه//ای ارتقای توان صادرات//ی صنایع کوچک را از اولویته//ای اصلی این س//ازمان اعالم کرد وگفت: بر اس//اس برنامه س//تاد فرماندهی اقتص//اد مقاومتی، دس//تیابی به صادرات 2میلی//ون دالری برای صنایع کوچک هدفگذاری شده اس//ت. به گزارش خبرنگار «گس//ترش صنع//ت» از اس//تان ف//ارس، غالمرض//ا س//لیمانی در نشست مش//ترک با عامالن خوشههای صنعت//ی و مس//ئوالن کنسرس//یومهای صادرات//ی و مدیران ش//رکتهای خدمات صادرات اس//تان فارس اف//زود: با تفویض اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، برنامهریزی به منظور دس//تیابی صنایع کوچ//ک به ه//دف صادراتی پیشبینی ش//ده، به این س//ازمان محول ش//ده و در ای//ن زمین//ه برنامههای حمایتی نیز درنظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه حض//ور پایدار و م//داوم صنایع کوچ//ک در بازارهای ه//دف صادرات//ی، از مهمترین برنامهه//ای راهبردی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران ب//رای تحقق رش//د صادرات اس//ت، گفت: ع//الوه بر اج//رای برنامههای//ی مانند حمای//ت از حضور فعاالن صنایع کوچ//ک به تورهای نمایش//گاهی بینالمللی، ایجاد مراکز تجاری در برخی کش//ورهای هدف نیز در برنامه امس//ال قرار دارد. س//لیمانی افزود: ایجاد مراکز تجاری کنسرسیومهای خرما، خشکبار، سنگ و فرش در کش//ور چین، کنسرسیومهای غذایی و خشکبار در روس//یه و کنسرسیومهای سنگ در کشورهای اروپای ش//رقی در دس//ت اقدام است. وی با اش//اره به توافق صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت//ی ای//ران با وزارت اقتص//ادی و دارایی و وزارت انرژی آلم//ان در زمینه برگزاری دوره آموزش//ی یک ماه//ه برای مدیران منتخب واحدهای صنایع کوچک در آلمان،برگزاری این دورهها را فرصت مناسبی برای ارتقای س//طح مدیریتی صاحب//ان صنایع اعالم کرد و گفت: س//الجاری نیز دو دوره در مهر و آبان در کشور آلمان برگزار میشود که نفرات دارای شرایط به منظور اعزام ب//ه این دورهها انتخاب ش//دهاند. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه با اش//اره به حمایتهای این س//ازمان از روند شکلگیری و توسعه خوشههای صنعتی به عنوان اولوی//ت راهبردی گفت:در حال حاضر 44خوش//ه در کش//ور در حوزههای مختلف فعال اس//ت و 47پروژه توس//عه خوش//های نیز خاتمه یافته است. وی تصریح ک//رد:در برنامه امس//ال فعالیت 8خوش//ه صنعتی نیز در دس//تور کار اس//ت که ت//ا پایان امس//ال عملیاتی میش//وند. س//لیمانی همچنی//ن ایج//اد و تش//کیل کنسرس//یومهای صادرات//ی را از راهبرده//ا به منظور ارتق//ای ت//وان واحده//ای صنایع کوچ//ک در بخش ص//ادرات اع//الم کرد و گف//ت:در این زمین//ه تاکنون 06کنسرسیوم صادراتی در استانهای کشور تشکیل ش//ده و این س//ازمان از کنسرس//یومها حمایت کامل انجام میدهد.

مش/ارکت کارگروه/ی زمینهس/از ‹ صادرات

ش//اهپور قنبری مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس نیز در این جلسه، تقویت و توانمندسازی صنای//ع کوچ//ک و متوس//ط در بخش ص//ادرات را از مهمترین اولویتهای امس//ال بیان کرد و گفت:در این زمین//ه باید با اس//تفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات برای تحق//ق این هدف مهم تالش کرد. قنبری گفت: با اش//اره به اینک//ه در این برنامهری//زی، هدفگذاری ص//ادرات صنای//ع کوچ//ک و متوس//ط برای اس//تان فارس،ح//دود 381میلیون دالر تعیین ش//ده اس//ت، گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود در استان فارس و وجود ظرفیتهای صنعتی و فعالیت کنسرسیومها و تشکلهای صادراتی دستیابی به این هدف امکانپذیر اس//ت. مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اش//اره به فعالیت کنسرس//یومهای صادراتی فرش دس//تباف، گالب و عرقیات گیاهی،س//نگ ش//مال و ترشی و شوریها و رب گوجه در استان فارس و نقش این کنسرس//یومها در افزایش و تسهیل امور صادراتی گفت:بای//د ب//ا رفع موان//ع و مش//کالت و همافزایی و مشارکت در کار گروهی زمینه افزایش صادرات فراهم شود. وی بازاریابی در کشورهای جدید هدف صادراتی و اعزام فعاالن صنعتی به نمایشگاههای معتبر خارجی را از برنامههای//ی اع//الم کرد که ب//ا حمایتهای این شرکت، امسال بهطور ویژه انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.