رادار کشتیسازی به دنبال گره توسعه

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

صن//دوق توس//عه صنای//ع دریایی ب//ه تازگی توانس//ته میزان تس//هیالتی را که به این صنعت ارائ//ه میدهد تا 8 برابر افزایش دهد. این موضوع برای صنایع دریایی ایران که تامین منابع مالی برای آنها یک چالش بزرگ به ش//مار میرود، نویدبخش روزهای بهتری اس//ت. صنایع دریایی در ای//ران اکنون به دانش طراحی و نص//ب 08درصد ش//ناورهای بزرگ و 001درصد ش//ناورهای کوچک دس//ت یافته است. بر این اس//اس مهمترین نیاز فعاالن صنایع دریایی، تامین مالی اس//ت. برای تامین مالی این صنعت در سالهای گذشته عالوهبر حمایتهای صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق توسعه ملی از فاینانس خارجی استفاده میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.