شناسایی 13نیاز فناورانه صنعتی در فارس

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس از شناسایی 13نیاز فناورانه در واحدهای صنعتی این استان از سوی فنبازار منطقهای فارس خبر داد و گفت:تاکنون 4مورد نیاز فناورانه واحدهای صنعتی رفع شده است. به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان فارس، شاهپور قنبری در هشتمین همایش فنبازار ایران در ش//یراز با بیان اینکه با اس//تقرار فنبازار منطقهای فارس در مرکز خدمات کسب و کار شهرک صنعتی شیراز زمینه بهرهمندی صنایع مستقر در این شهرک صنعتی از ظرفیتها و خدمات فنبازار فراهم شده است، گفت: با افزایش تعام//الت و ارتقای همکاریه//ا بین فنبازار منطقهای ف//ارس و واحدهای صنعتی، بس//تر مناس//بی برای عرضه و معرفی خدمات و محصوالت فناوری فراهم شده است. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس با اشاره به فعالیتهای انجام ش//ده در فنبازار این اس//تان در بخشهای مختلف گف//ت: از مهمترین فعالیتهای این فنبازار شناس//ایی، پایش و استانداردس//ازی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی اس//ت. قنبری شبکهس//ازی و ایجاد تعامل با دستگاههای اجرایی به منظور کمک به تجاریسازی ایدهها و اختراعات را از دیگر برنامههای فنبازار منطقهای استان فارس اعالم کرد و گفت: در این زمینه 4 ایده شامل استفاده از پردازش تصویری در صنایع، افزای//ش ماندگاری مواد غذایی بدون م//واد نگهدارنده، افزایش ماندگاری عرقیات به روش پالس//ما و اس//تفاده از فناوری نانو در صنایع رنگرزی، به مرحله تجاریس//ازی رس//یده و تعدادی از ایدههای دیگر نیز در مرحله تجاریس//ازی اس//ت. او ادامه داد: دورههای آموزشی رایگان تجاریسازی ایدهها و اختراعات و نیز آشنایی با تسهیالت برای شرکتهای دانشبنیان و فناور از سوی فنبازار منطقهای فارس پیوسته برگزار میشود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه با اشاره به حمایتهای فنب//ازار در زمینه بازاریاب//ی و فروش محصوالت واحدهای دانشبنیان گفت: در این زمینه تاکنون 7ش//رکت موفق به فروش محصوالت خود ش//دهاند. وی با بیان اینکه توسعه فناوری در صنایع و استفاده واحدهای تولیدی از فناوریهای نوین از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی است، بر حمایت گسترده به منظور توسعه فعالیتهای فنبازار منطق//های ف//ارس تاکید کرد. قنب//ری در ادامه برگزاری جش//نوارههای فناورانه در حوزههای مختلف، ایجاد ش//بکه فنبازار جنوب کش//ور،ایجاد فنبازار جوانان جهان اس//الم با توجه به انتخاب ش//یراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اس//الم در س//ال 7102میالدی و نیز برگزاری دورههای آموزشی تخصصی را از برنامههای مهم امسال فنبازار منطقهای فارس اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.