تهدید سرمایهگذاری در صنعت با بحران کمآبی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

با شروع فصل گرم، زنگ خطر کمآبی و بحران آب مصرفی در بخش صنعت بیش از گذشته به صدا درمیآید. هرچند مصرف آب در بخش صنعت 4 درصد از کل آب مصرفی است اما همین میزان برای صنایع غذایی و تولید فلزات اساسی که در رابطه مستقیم با مصرف آب هستند امری حیاتی است.

این بحران آب برای بخش صنعت با وجود پهنه گس//ترده کش//ور و تنوع اقلیمها، در اس//تانهای کویری مانند س//منان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیشتر از سایر استانها نمایان است. هرچند در سال گذشته نیز استان چهارمحال و بختیاری که معروف به بام ایران و چشمههای آب معدنی است نیز گرفتار کمآبی در بخش صنعت شده بود.

اکنون با آغاز فصل گرم هشدار کمآبی برای صنایع استان سمنان شدت گرفته است. البته فعاالن بخش کشاورزی این استان نیز از ابتدای پاییز سال گذشته از برداشت بیرویه آب و فراگیر شدن کمآبی گالیه داشتند. این درحالی است که بیش از یک هزار و 160 واحد تولیدی و صنعتی شامل 64 درصد از کل واحدهای تولیدی استان سمنان در شهرکها و نواحی صنعتی قرار دارد که برای بیش از 28 هزار نفر اشتغالزایی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.