هدفگذاری ایجاد 054هزار شغل در سال جاری

وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹از‹اشتغالزایی‹یک‹میلیون‹نفری‹دولت‹یازدهم‹در‹بخ ‹شهای‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹خبر‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت -

آخری//ن آیی//ن روز مل//ی صنعت و مع//دن در دولت یازده//م ک//ه روز گذش//ته با حض//ور تعداد زی//ادی از صنعتگران و معدنکاران برگزار ش//د، اخبار خوشی برای فعاالن این حوزه به همراه داشت. از اشتغال یک میلیون نفری در بخشهای صنعت و معدن در 4 سال گذشته تا پیشبینی و هدفگذاری 450 هزار شغل در سالجاری تا رش//د باالی صنعت و معدن در سالجاری نمونهای از اقدامات انجام شده دولت یازدهم در این بخشها بود.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت در ای//ن آیین با تاکید بر اینکه ش//رایط اقتصادی کشور در سالهای ١٩ و ٢٩ مناس//بی نبود و رش//د اقتصادی، منف//ی 0١درصد بود، گفت: در آن مقطع بروکراس//ی اداری تشدید یافته بود که خوش//بختانه توانس//تیم در اواخر سال ٣٩حدود 5٣ م//ورد از موانع تولید را رفع کنیم. محمدرضا نعمتزاده ازجمل//ه اقدامات//ی ک//ه در دولت یازدهم انجام ش//د را برگردان//دن فضای منطق، اعت//دال، تعامل و همکاری با یکدیگر دانست و افزود: این فضا در دولت قبل متالشی ش//ده بود. نعمتزاده یادآور ش//د: رشد منفی 0١درصد در بخش صنعت، بروکراس//ی بیش از ان//دازه بهویژه در اواخر اس//فند ٣٩، توقف و نیمهتعطیل بودن بس//یاری از صنایع کوچک و متوس//ط و ب//زرگ، توقف طرحهای س//رمایهگذاری مهم، مش//کالت ناش//ی از نابس//امانی خصوصیس//ازی در قالب رد دیون میراث دولت قبل به دولت یازدهم به طوری که براساس آمار فقط 0١درصد خصوصیسازیها واقعی بوده است نیز از دیگر شرایطی ب//ود که دولت یازدهم در آغاز به کار خود با آن دس//ت ب//ه گریبان بود. وی ادامه داد: همچنین براس//اس آمار بان//ک مرکزی، رش//د و تثبیت ارزش اف//زوده در ٣ ماه س//وم و چهارم سال گذش//ته افزایشیافته به طوری که رش//د بخش صنعت و معدن متج//اوز از 0١درصد و در س//ال به 5۶درصد افزون شده اس//ت. این عضو کابینه دول//ت یازدهم به برخی اقدامهای انجام ش//ده در طول 4 سال گذش//ته اش//اره و اظهار کرد: راهاندازی بیش از 0٢ ه//زار طرح و واحد جدید و توس//عهای در 4 س//ال گذش//ته با بی//ش از 00٣ هزار نفر اش//تغال و پیش//ی گرفت//ن ص//ادرات از واردات در س//الهای 4٩ و 5٩ ازجمله اقدامهای انجام ش//ده در 4 س//ال گذشته بوده است. وی از ایجاد یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنع//ت، معدن و تجارت و اصناف در 4 س//ال گذش//ته خبر داد و گفت: پیشبینی میش//ود در دولت دوازدهم 450 هزار اش//تغال جدید صنعتی و معدنی ایجاد شود. نعم//تزاده با اش//اره به لزوم توجه بیش//تر به تحقیق و توس//عه یادآور ش//د: توجه صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و نوآوری در طول 4 سال گذشته شدت بیشتری گرفت، به ط//وری که تعداد واحدهای راهاندازی ش//ده تحقیق و توس//عه در 4 سال به هزار و 00١ مورد رسید در حالیک//ه ای//ن میزان در س//ال ‪00٩ ٢٩،‬ واحد بوده اس//ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خواس//تار افزایش تولیدات پیشرفته و دانشبنیان شد و افزود: باید صنایع موج//ود به دانشبنیان تبدیل ش//وند و با وجود اینک//ه تعداد واحدهای موج//ود در این زمینه ٣١درصد از کل دانشبنیانهای کش//ور است، 0۷درصد تولیدات پیش//رفته از همین طری//ق انجام میش//ود. وی افزود: تغیی//ر تدریجی نوع ارز واردات ب//رای 05درصد واردات از مبادلهای به آزاد یا متقاضی در این دولت انجام ش//د که باعث حمایت از تولید و جلوگیری از بروز مش//کالت در این بخش ش//ده است. نعمتزاده بر ضرورت حرکت به س//مت ارز تکنرخی تاکید و تصریح کرد: اصالحات اساس//ی در تعرفهه//ای گمرک//ی، آسانس//ازی تامین هزینهه//ای پژوهش//ی بخش خصوصی از س//وی دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخش//ودگی 0١درصد حقوق دولت//ی معادن در ص//ورت اجرای پروژههای پژوهش//ی با سازمانها و نهادها و معافیت 0٣درصدی مالیات درآمد برای مدت 5سال برای تولید نشانهای تجاری خارجی با مشارکت ش//رکتهای داخلی، سایر اقدامهای انجام شده در حوزه صنعت و معدن در 4 سال گذشته است. به گفته وزیر صنعت، مع//دن و تجارت، اصالحات اساس//ی در تعرفهه//ای گمرک//ی، تثبیت ش//رایط ب//ازار، کاهش طبق//ات تعرفهای از 5١ ب//ه ۸، تثبی//ت تامی//ن 05درص//د هزینههای پژوهش//ی بخ//ش خصوصی از طریق دولت و بخشودگی 0١درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژههای پژوهشی با س//ازمانها ازجمله اقدامهای دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن بوده اس//ت. وی همچنین معافیت مالیاتی به میزان سود عقود مشارکتی به میزان آورده نقدی سهامداران و سایر افراد را از دیگر کاره//ای انجام ش//ده دانس//ت و تصریح ک//رد: معافیت 0٣درص//د مالیات درآمد برای مدت 5 س//ال به منظور تولید نشانهای تجاری خارجی با مشارکت شرکتهای داخلی از دیگر فعالیتهای این حوزه در 4 سال گذشته ب//وده اس//ت. نعمتزاده با اش//اره به ط//رح رونق تولید اظهار کرد: س//ال گذشته به ٢١ هزار واحد صنعتی و به همین میزان واحد کش//اورزی بیش از ۸١ هزار میلیارد تومان تسهیالت اعطا و هدفگذاری شده که امسال این مبلغ به 0٣ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که ش//امل نوسازی و بازسازی صنایع میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رونمایی از نسخه دوم سند راهبردی صنع//ت و معدن اظهار کرد: در این س//ند تبدیل ایران به کش//ور نوظهور صنعتی پیشبینی شده است چرا که براس//اس پیشبینیها، تبدیل ایران به کشوری صنعتی تا س//ال ١404 امکانپذیر نبود. نعمتزاده با برشمردن ٣ ش//اخص کش//ورهای نوظهور صنعتی اف//زود: بر این اس//اس درآمد سرانه کشور از 5 هزار و 00۸ دالر باید به حداقل 0١ هزار دالر برس//د. سهم ارزش افزوده صنعت و مع//دن نیز باید از 0/٣5 فعلی به نیمدرصد در س//طح جهان و س//هم ارزش افزوده س//رانه صنعت از 0٢5 دالر به بیش از هزار دالر برس//د. وی با تاکید بر اینکه برای دس//تیابی به این اهداف نیازمند تحول اساسی هستیم، اظهار کرد: تقویت آموزش نیروی انسانی و روزآمد کردن مهارتها، نوآوری و تحقیق و توسعه و نیز طراحی و مهندسی از دیگر الزامات جامعه صنعتی اس//ت ضمن آنکه الزم است رقابتپذیری اقتصادی تولیدات نیز در بخش صنعت جدی گرفته شود. به گفته وی، توجه بیشتر به بازاریابی و ایجاد تقاضا در داخ//ل و همچنین بازار خارج و س//رمایهگذاری با هدف ص//ادرات از دیگر تاکیدها برای داش//تن کش//وری صنعتی اس//ت. وزیر صنعت، مع//دن و تجارت با اش//اره به پیشبینیهای انجام ش//ده در برنامه راهبردی صنعت و معدن خاطرنشان کرد: در این برنامه پیشبینی شده در سال ١400 صادرات صنعت//ی و معدنی به 0۸ میلی//ارد دالر و در ١404 ب//ه 0٢١ میلیارد دالر برس//د و ص//ادرات غیرنفتی کش//ور در بخشه//ای مختلف در س//ال ١400 به 0٣١ میلی//ارد دالر و 0۸١میلیارد دالر در س//ال ١404 افزون شود که در این صورت به کشور نوظهور صنعتی تبدیل میشویم. نعمتزاده تاکید کرد: برای داشتن بازار صادراتی باید در زنجیره تولید جهانی قرار گیریم. از اینرو، پیوس//تن به زنجیره ارزش جهانی و تولی//د باید مدنظر قرار گیرد، این در حالی اس//ت که بعد از توافق هس//تهای و اس//تقبال شرکتهای خارجی در این زمینهها به توفیق دس//ت یافتهایم. وی در ادامه با برشمردن دیگر الزامات توسعه صنعتی افزود: حمایت بیچ//ون و چرای حکومت و نظ//ام و همچنین دولت از تولید و کارآفرینی و تجارت در اصالح قوانین و مقررات ...و و همفکری و تعامل بنگاههای تولیدی و اقتصادی به ویژه بهبود رواب//ط بنگاههای بزرگ با واحدهای کوچک و متوس//ط باید تحقق یابد تا این واحدها به زنجیرههای جهانی متصل شوند که در این زمینه اقدامی در صنعت خودرو، فوالد و پوشاک آغاز شده است.

‹جذب‹۵۷‹درصد‹س/رمای ‹هگذاری‹خارجی‹ ‹ درصنعت‹و‹معدن‹

وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت در حاش//یه این آیین در جم//ع خبرن//گاران نی//ز از جل//ب و ج//ذب 5۷ درصد س//رمایهگذاریهای خارجی انجام شده کشور در ٢ سال اخیر در بخشهای صنعت و معدن خبر داد و گفت: برای ایجاد اش//تغال مولد به تولید، سرمایهگذاری و حمایت از فعاالن در صحنه نیاز داریم. وی با اشاره به برنامه طراحی شده برای بخش صنعت کشور پیشبینی کرد که در سال ١404 ایران اسالمی به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود ک//ه به معنای ٢ برابر ش//دن درآمدها و فعالیتها اس//ت. نعم//تزاده با بیان اینکه هماکن//ون بودجه عمومی برای س//رمایهگذاری در صنعت و معدن نداریم و در این زمینه فقط برای حمایت از صادرات بودجه درنظر گرفته ش//ده اس//ت، اظهار کرد: بخش خصوصی میتواند با اس//تفاده از منابع بانکها، منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی ب//ه تامی//ن مالی خود بپ//ردازد، به ویژه اینکه در ٢ س//ال گذشته در زمینه سرمایهگذاری خارجی موفقیت بهدست آوردهای//م. وی ب//ا تاکی//د ب//ر اینکه باید ب//ا فراهم کردن تس//هیالت و رف//ع موانع تولید س//رمایهگذاری را جلب و جذب کرد، افزود: دیدگاه همه دستگاههای دولتی حمایت و تشویق بخش خصوصی است.

براساس آمار بانک مرکزی در 3 ماه سوم و چهارم سال گذشته رشد بخش صنعت و معدن متجاوز از ۰۱درصد و در سال به ۵۶درصد افزون شده

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.