معافیت‹0۵‹درصدی‹مالیات‹در‹صورت‹افزایش‹0۵درصدی‹نیروی‹کار‹

Sanat Newspaper - - صنعت -

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه مدل مالیات ارزش اف//زوده فعلی که در ایران اجرا میش//ود هماکنون در 05١ کشور در حال اجراست، از ایجاد اصالحاتی در این قانون خبر داد و گفت: افرادی که علیه این تصمیم اظهار نظر میکنند، دو دسته هستند؛ دسته نخست کسانی که آگاهانه این کار را انجام میدهند و از شفافیت هراس دارند. دسته دوم کسانی که با نحوه عملکرد و سازوکار این قانون آشنایی ندارند و نتوانستهاند به عملکرد سازمان اعتماد کنند. به گزارش گسترش صنعت، سیدکامل تقوینژاد در آیین روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه نمیتوان ایراد چندانی به این قانون گرفت، افزود: در حال//ی ک//ه برخی تولیدکنندگان بر تبدیل مالی//ات ارزش افزوده به مالیات مصرف تاکید میکنند، به عنوان یک کارش//ناس مالیاتی معتقدم این اقدام به نفع تولید نیس//ت و به طور قطع تولیدکننده در مالیات مصرف ضرر بیش//تری میکند. وی با اشاره به نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم اظهار کرد: در این دولت قرار ش//د ش//رایط برای تولید فراهم و تمهیدات الزم در این زمینه به کار گرفته ش//ود به گونهای که اکنون در فعالیتهای معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح میش//ود و معادن مناطق کمتربرخوردار از 0١ س//ال معافیت مالیات//ی و احداث آن در س//ایر مناطق از 5 س//ال معافیت برخوردار خواهند بود. رییس س//ازمان امور مالیاتی کش//ور با اش//اره به دیگر معافیتهای موجود و تش//ویق در حوزه تولید و اش//تغال عنوان کرد: براساس قوانین، واحدهای تولیدی و خدماتی با نیروی کار باالی 50 نفر کارکن در صورت افزایش 50 درصدی نیروی کار خود، مش//مول یک س//ال معافیت مالیاتی خواهند ش//د. تقوینژاد همچنین با اشاره به معافیتهای مطرح ش//ده درباره سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد: به ازای هر 5 درصد مشارکت سرمایهگذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان 0١ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد. همچنین اگر شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیتهای تولیدی در داخل محصوالت خود را تولید و حداقل 0٢ درصد از محصوالت تولید شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافیت صادراتی، مش//مول 50 درصد تخفیف در نرخ مالیات//ی خواهن//د بود. وی با تاکید بر اینکه ش//رکتهای تعاونی تا 5٢ درصد معافی//ت مالیاتی دارن//د، درباره موضوع تخفیفهای مالیاتی در حوزه صادرات گفت: در بخش صادرات صد درصد از درآمد صادرات محصوالت کش//اورزی و خدمات، معاف از مالیات اس//ت و مواد خام نیز از 0٢ درصد معافیت مالیاتی برخوردارند. رییس س//ازمان امور مالیاتی کش//ور ادامه داد: با همکاری که در بخشهای مختلف به ویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت شد، موفق شدیم در سال ‪00٣١ 5٩٣١،‬ میلیارد تومان استرداد صادراتی به فعاالن بخش صنعت و تولید داشته باشیم. وی از معافیت 0٢ ساله فعالیتهای صنعتی در مناطق آزاد خب//ر داد و درباره ش//رکتهای دانشبنیان گفت: در حوزه ش//رکتهای دانشبنیان برای آنها تا 5١ سال معافیت مالیاتی درنظر گرفته شده و همچنین 0١ س//ال معافیت مالیاتی برای فعالیتهای پژوهش//ی وج//ود دارد که دولت الیحهای در این باره به مجلس تقدیم کرده است.

در این الیحه نرخ مالیات برای کس//انی که در عرصه پژوهش فعال هس//تند، به ویژه در بخش صنعت، اصالح خواهد شد. در حاضر کسانی که با واحدهای مربوط در دانشگاهها قراردادی منعقد کنند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند ش//د و با الیحهای که پیش از این به مجلس تقدیم ش//ده، امیدواریم این نرخ برای آنها 50 درصد کاهش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.