تجلیل از 3۴ برگزیده صنعت و معدن

Sanat Newspaper - - صنعت -

در آیین روز ملی صنعت و معدن از ٣4 برگزیده در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی با حضور معاون اول رییسجمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت تجلیل به عمل آمد.

به گزارش گس//ترش صنعت، گرامیداش//ت پیشکس//وتان و واحدهای برت//ر صنعتی، صنایع معدن//ی غیرفلزی و طرحهای برت//ر از مهمترین بخشهای آیین روز ملی صنعت و معدن بود. در این آیین از خوش//ه کس//ب و کار توسعهیافته برتر تجلیل و کارآفرینان برتر زن و جوان معرفی شدند.

بر این اس//اس، علیاصغر حاجیبابا از ش//رکت ش//وفاژکار به عنوان پیشکوت برتر صنعتی و خسروجامعی از شرکت سیمان خاش به عن//وان صنایع معدنی غیرفلزی برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخ//ش واحده//ای صنعتی برتر نیز اکبر خانی از ش//رکت کنس//رو گل نوش و محمدرضا ظهیر امامی از ش//رکت تولیدی صنعتی فراس//ان مورد تجلیل قرار گرفتند. از کیوان گردان نیز به نمایندگی از خوشه پوشاک روستای کردآباد در بخش خوشه کسب و کار توسعهیافته تقدیر شد.

همچنین س//عیده رضایی و ش//ادی س//حرخیز به ترتیب از ش//رکتهای ایران اشبنت و پانیذ شهد بینالود توانستند عنوان کارآفرین برتر زن را بهدس//ت آوردند و بابک تشکری از شرکت تالک ایرانیان به عنوان کارآفرین برتر جوان معرفی شد.

در بخش طرحهای برتر نیز محمدرضا دیانی از شرکت صنایع پتروشیمی پلیاستایر انتخاب شد و حسین پایداری از مجتمع کاغذس//ازی راشا کاس//پین ایرانیان معرفی شد و به عنوان برتر شناخته شدند.

در بخ//ش دوم تقدیر از برگزیدگان ح//وزه صنعت نیز از ٣٣ برگزیده قدردانی ش//د که با احتس//اب 0١ واحد برتر در بخش نخست در مجموع از ٣4 واحد برگزیده تقدیر به عمل آمد.

در بخ//ش دوم و پایان//ی آیی//ن روز ملی صنع//ت و معدن از برگزیدگان حوزههای مختل//ف صنعتی و معدنی در بخشهای پیشکس//وتان برت//ر معدنی و صنعتی، واحده//ای صنعتی برتر، بهرهبرداران برتر معدنی، مکتش//ف برتر معدنی، صنایع معدنی فل//زی و غیرفلزی برت//ر، طرحهای برتر، صنع//ت برتر نرمافزار، خوشه کسبوکار توس//عهیافته برتر، واحدهای صنعتی کوچک برتر و کارآفرین زن برتر تجلیل شد.

در این آیین از مجید راهب، بهروز فردوس و عبدالحی پیرزاده به ترتیب از ش//رکتهای گالب ربیع، مجتمع صنعتی ماموت و ماشینس//ازی تاشا به عنوان پیشکسوتان برتر صنعتی قدردانی شد.

همچنی//ن میترا فرزادنیا از مجتمع صنای//ع تایر کورد0٢۸١ کرمانشاه به عنوان کارآفرین برتر زن مورد تجلیل قرار گرفت.

س//االر فخری از ش//رکت کابل باختر، علیاصغ//ر قدبیگی از ش//رکت کوش//اوران، محمد محمدی از صنایع دریایی ش//هید محم//ودی، اکبر برندگی از ش//رکت س//بحان دارو، س//یروس میاندش//تی از صنایع فلزی فارم//د، علیرضا محمدیدانیالی از گروه صنعتی ناباس//تیل، مجتبی زینالعابدینزاده از ش//رکت موکت نگین مشهد، مجید باعرصه از گروه صنعتی لیلیان بافت یزد، حس//ن صفرپور کلور از ش//رکت تولیدی نسیمخواب، فرج پورمند از ش//رکت پمپهای صنعتی، س//یدرضا حسینیمقدم از ش//رکت صنایع جهانالکتریک و سیروس نورافکن از شرکت بهس//ازان جن//وب به عن//وان واحده//ای صنعتی برت//ر تقدیر شدند.

همچنین از عباس حس//ینی از ش//رکت نرمافزار امن پرواز و سید حمیدرضا حسینی هاشمی گلپایگانی از شرکت ارتباطات بینالمللی تلسی در بخش صنعت برتر نرمافزار قدردانی شد.

در این آیین محمدجواد بگی به نمایندگی از ش//رکت خوشه گالب و عرقیات کاشان در بخش خوشه کسبوکار توسعهیافته برت//ر م//ورد تقدیر قرار گرف//ت و در بخ//ش واحدهای صنعتی کوچک برتر از مصطفی صالحیهفشجانی از شرکت ماژون سازه پارس//یس، محمد امیری از ش//رکت آترا کران انرژی و منصور ثریائی از شرکت پارس آلومان کار تقدیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.