سود ۰۴ درصدی بانکی با احتساب جریمه

Sanat Newspaper - - صنعت -

سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رییس خانه صنعت، مع//دن و تجارت گفت: سود تسهیالت برای صنعت در مراحل اولی//ه ۸١ درص//د و بهگونهای اس//ت که بای//د به طور قطع س//پردهگذاری ش//ود. به این ترتیب نرخ واقعی س//ود تسهیالت به ٢٢ تا ٣٢ درصد میرسد.

به گزارش گس//ترش صنعت، وی با بیان اینکه س//الها است انتظار تکنرخی ش//دن ارز را میکش//یم، اظهار کرد: براس//اس گفته معاون اول رییسجمهوری، نرخ س//ود بانکی کاهش یافته است اما معتقدیم که هیچ کاهشی اتفاق نیفتاده و میزان سود با احتساب جریمه و دیرکرد، ارقام باالیی میشود.

سهلآبادی با اش//اره به اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی مبنیب//ر حمایت مالیات//ی از تولیدکنندگان گفت: در ش//رایط رکود، تولیدات در مدت طویل به فروش میرس//د و بازپرداخت پول بیش از یک س//ال زم//ان میبرد، چطور انتظ//ار دارید که تولیدکننده هر ٣ ماه یکبار مالیات ارزش افزوده بپردازد؟

وی ادامه داد: تولیدکنندگان چه نقشی در رکود و هدفمندی یارانهها داش//تهاند؟ ق//رار بود 0٣ درصد درآم//د هدفمندی به صنعت پرداخت شود که هنوز پرداخت نشده است.

س//هلآبادی با طرح این پرسش که تولیدکنندگان چه نقشی در اعمال تحریمها داشتهاند، افزود: تاوان این اتفاقها را تقسیم کنید و همه را به گردن صنعتگر نیندازید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.