پایان 14 سال تعطیلی کارخانه قند دزفول

«گسترش صنعت» از تاثیر حمایتهای ایدرو در احیای بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه گزارش میدهد معافیت مالیاتی سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی قم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کارخان//ه قن//د دزفول 4۱ س//ال تعطیل//ی را در حالی س//پری میکند که با سرمایهگذاری و نوس//ازی ایدرو قرار است این کارخانه دوباره راهاندازی شود. در س//الهای گذشته راهاندازی این کارخانه با بحثها و حدیثهای بسیاری روبهرو

مدیرکل امور مالیاتی استان قم اعالم کرد: در حال حاضر سرمایهگذاران در شهرک صنعتی محمودآباد قم بهعنوان یکی از مناطق کمتر توسعهیافته مش//مول معافیت مالیاتی ۳۱ ساله و ش//هرکهای صنعتی دیگر مشمول معافیت ۷ ساله هستند.

به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان قم، سهراب امدادیفرد در جمع خبرنگاران با اش//اره به اقدامات حوزه مالیاتی اس//تان اظهار کرد: اش//خاص حقیقی، حقوقی و درآمد امالک اج//اری ۳ گروه پرداختکننده مالیات اس//تان هس//تند که در س//ال جاری 508 فقره در بخش اشخاص حقوق//ی، 2 ه//زار 8۳2 فقره در بخش امالک و 64 ه//زار و 46۷ فقره در بخش اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی دریافت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تاکید بر اینکه تکریم اربابرجوع و نیز ایجاد فضای تعاملی با مشاغل، اصناف و اتحادیهها از اولویتهای مجموعه امور مالیاتی استان است، افزود: سهمیه مالیاتی استان در سالجاری برابر با س//ال گذشته است که این مس//ئله فضای تنفسی مناسبی برای فعاالن اقتصادی در بخش تولید و اشتغال است.

امدادیفرد با بیان اینکه اوراق قطعی 95 درصد اظهارنامهها ۳ماه نخست امس//ال تا مرداد صادر میش//ود، تصریح کرد: این اق//دام نقش موثری در اعتمادسازی مردم به مجموعه مالیاتی استان دارد.

وی ب//ه مس//ئله معافیتهای مالیاتی ویژه ش//هرکهای صنعتی مناطق کمتر توس//عهیافته اش//اره کرد و گف//ت: این معافیتها از 5 س//ال به باال لحاظ میش//وند تا حمایتها از بخش س//رمایهگذاری تولید و اش//تغال با بود که اکنون آنها برطرف ش//ده و قرار اس//ت این کارخانه به زودی تولید خود را آغ//از کند. پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، قرار بود کارخانه تعطیل ش//ده قند دزفول به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود. موضوعی که در قوت اعمال شود.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان قم، در حال حاضر سرمایهگذاران در ش//هرک صنعتی محمودآباد قم بهعنوان یکی از مناطق کمتر توسعهیافته مش//مول معافیت مالیاتی ۳۱ ساله و ش//هرکهای صنعتی دیگر مشمول معافیت ۷ ساله هستند.

امدادیف//رد به می//زان درآمدهای ع//وارض اجرای قان//ون ارزشافزوده تا پایان س//ال 95 اش//اره و اظهار کرد: س//ال گذش//ته 5۷ میلیارد تومان ع//وارض اجرای قانون ارزشافزوده بوده که از 9 درصد مالیات ۳ درصد به شهرداریها و دهیاریها پرداختشده است.

وی با تاکید بر اینکه در ۳ماه س//ال جاری بر اس//اس قانون برنامه ششم توس//عه نوع توزیع عوارض ارزشافزوده تغییر پیدا کرد، عنوان کرد: سهم دهیاریها 0۳ درصد بوده که بر این اس//اس از ۱۱ میلیارد تومان عوارض پرداختش//ده 8 میلی//ارد تومان به ش//هرداریها و ۳ میلی//ارد تومان به دهیاریها پرداختشده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم ادامه داد: درباره مصرف عوارض پرداختی به ش//هرداریها و دهیاریها از محل ارزشافزوده بهدرس//تی اطالعرسانی نشده که الزم است این مسئله بهطور ویژه موردتوجه قرار گیرد، این حق مردم است که بدانند مالیاتهای پرداختی آنها کجا هزینه میشود.

وی با اشاره به درآمد مالیاتی استان تا پایان سال 95 تصریح کرد: 500 میلیارد تومان از منابع مختلف مالیات دریافت شده که 56 درصد از محل مالیاتهای مستقیم و 44 درصد از محل ارزشافزوده بوده است. دولت قبل مطرح شده بود اما دولت یازدهم ترجیح داد مشکل این کارخانه را با فرمول دیگری حل کند. فرمولی که امروز نویدبخش روزهای خوش کارخانه قند دزفول در آیندهای نه چندان دور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.