صنایع روی خط هوشمندسازی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

زمانی فقط درباره ماهیت فناوریهای نوین س//خن میگوییم؛ از اینکه چه هس//تند و چه تاثیری بر بخ//ش صنعت و تولید خواهند داش//ت. اما گاهی الزم اس//ت دای//ره دید خود را گس//تردهتر کنیم و از تاثی//ری ک//ه فناوری ب//ر مجموعه یک جامعه اع//م از صنعتی و غیرصنعت//ی میگذارد، س//خن بگویی//م. یک مث//ال واضح برای این توضیح وجود ش//هرهای هوشمند است؛ ش//هرهایی که در آن نیروگاهه//ای خورش//یدی و بادی وجود دارند. صنایعی هس//ت که مختص//ات و دامنه مصرف انرژی خ//ود را با انرژیهای پاک تنظیم کردهاند و فناوری در صنعت ساختمانس//ازی و راهس//ازی تا جایی پیش رفته اس//ت که میتوان به این دس//ته از ش//هرها هوشمند و فناورانه گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.