جذب سرمایهگذار برای حلقههای گمشده فرش دستباف خراسان شمالی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی خراسان شمالی گفت: جذب سرمایهگذار برای ایجاد حلقههای گمشده فرش دستباف خراسان شمالی از الزامات این حرفه است.

به گ//زارش خبرنگار «گس//ترش صنعت» از خراسان ش//مالی ؛ سیاوش وحدت در جلسه با اعضای کانون فرش خراس//ان شمالی به عنوان شبکه فراگیر خوشه صنعتی فرش استان، افزود: شناس//ایی حلقههای گمش//ده ف//رش و جذب سرمایهگذار در توسعه و تکمیل فرش دستباف خراسان شمالی نقش موثری دارد.

وی تاکید کرد: متاس//فانه وج//ود حلقههای گمشده تولید فرش دستباف در استان همانند نداش//تن نش//ان(برند) و صادرات ب//رای تامین ارزش افزوده، پرداخت، قالیشویی، نبود موزه یا مکانی برای معرفی صنعت فرش از مش//کالت مهم این صنعت در اس//تان خراس//ان ش//مالی است.

ریی//س هیات مدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان ش//مالی گفت: اعضای فعال ف//رش به وی//ژه در کان//ون فرش اس//تان باید ای//ن حلقهها را شناس//ایی و نس//بت به جذب سرمایهگذار اقدام کنند.

وحدت، منطقه مهمانک در مانه و س//ملقان، ش//هرک کارگاهی بجنورد و ش//هرک ش//ماره ۳ بجن//ورد را بهتری//ن مکانها برای اس//تقرار س//رمایهگذاران فرش دانس//ت و افزود: شرکت شهرکهای صنعتی با مش//وقهای ویژه زمین در اختیار سرمایهگذاران مرتبط با صنعت فرش قرار میدهد وی مس//اله فروش و بازار در فرش اس//تان اش//اره کرد و ادام//ه داد: کانون فرش میتوان//د در تغییر طرحه//ا و نقشهای فرش دس//تباف اس//تان متناس//ب با نیاز بازار کمک ش//ایانی بکند. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی گفت:وجود برنامه جامع و عملیاتی در حوزه فرش استان از اقدامات بسیار مفید کانون فرش میباش//د که امید است در سال 96 این برنامه ارائه شود.

وحدت تاکید کرد: حضور در نمایش//گاههای خارجی یک//ی از راهکارهای ایج//اد بازار برای فرش دستباف خراسان شمالی است.

یاس//ر معصومی//ان مدیرعامل کان//ون فرش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: کانون فرش اس//تان از س//ال 95 تاکنون ۳ نمایشگاه داخلی حضور داش//ته اس//ت که این حضور به شناس//ایی کانون و خدمات آن کمک بس//زایی کرده است.

معصومی//ان افزود: حضور در نمایش//گاهها به توانمند کردن و ایجاد تفکرات جدید نیز کمک بس//یار ارزندهای میکند و در برنامه س//ال 96 نیز حضور در نمایشگاهها از جمله اهداف کانون فرش استان میباش//د. مدیرعامل کانون فرش خراس//ان ش//مالی برنامههای س//ال 96 کانون فرش خراس//ان شمالی را تش//ریح کرد و ادامه داد: تصمیم داری//م عالوهبر فعالیت در طراحی نقش فرش در بازههای فروش و بازاریابی فرش دستباف خراسان شمالی نیز فعال شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.