ایدرو، حیاتبخش بافت بلوچ

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براس//اس سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سرمایهگذاری و توس//عه صنعتی مناطق کمتر توس//عهیافته کشور و محروم است. برهمین اساس استان سیس//تان و بلوچستان یکی از مناطق هدفگذاری ش//ده از س//وی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اس//ت که فعالیتهای گستردهای ازجمله ۳ پروژه کالن در جهت نوسازی و احیای واحدهای صنعتی این منطقه انجام شده که میتوان به پروژه احداث کارخانه تایر هامون در زابل،نوسازی کارخانه بافت بلوچ و طرح جاسک – گواتر اشاره کرد. بافت بلوچ یکی از پروژههای بزرگ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راس//تای ماموریت نوس//ازی و احیای صنایع فرسوده است که تاکنون سرنوش//ت پرپیچ و خمی را پشتسر گذاشته تا امروز به پروژهای بزرگ در استان سیستان و بلوچستان تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.