ایدرو، حیاتبخش بافت بلوچ

در‹بررسی‹پروژ‹ههای‹سازمان‹گسترش‹و‹نوسازی‹صنایع‹ایران‹در‹مناطق‹کمتر‹توسعه‹یافته‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

براس//اس سیاس//تهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی و در چارچ//وب راهبردهای مص//وب یکی از وظایف اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سرمایهگذاری و توس//عه صنعت//ی مناطق کمتر توس//عهیافته کش//ور و محروم اس//ت. برهمین اس//اس اس//تان سیس//تان و بلوچس//تان یکی از مناطق هدفگذاری ش//ده از سوی س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران اس//ت که فعالیتهای گستردهای ازجمله 3 پروژه کالن در جهت نوس//ازی و احیای واحدهای صنعت//ی این منطقه انجام شده که میتوان به پروژه احداث کارخانه تایر هامون در زابل،نوسازی کارخانه بافت بلوچ و طرح جاسک – گواتر اشاره کرد.

بافت بلوچ یکی از پروژههای بزرگ س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران در راستای ماموریت نوسازی و احیای صنایع فرسوده است که تاکنون سرنوشت پرپیچ و خمی را پشتسر گذاش//ته تا امروز به پروژهای بزرگ در استان سیستان و بلوچستان تبدیل شود؛ سرنوشتی ب//ه درازای ۶3 س//ال که روزگاری ۲ه//زار کارگر در آن کار میکردن//د و گاهی هم صده//ا کارگر بهدلیل حقوق معوق دست به تحصن میزدند. در این سرنوشت پرفراز و نش//یب، بافت بلوچ ایرانشهر گاهی دولتی بود و گاهی خصوصی، با اینکه بعضی از کارشناسان معتقدند خروج از رکود در کش//ور از مسیر خصوصیسازی میگذرد اما ش//یوه اجرای خصوصیسازی و ناکارآمدی مدیران وقت سبب شد که روزهای خصوصی شدن برای این کارخانه چیزی جز بدهکاری، تولید حداقلی، اعتراض و کارگران بیکار در پی نداشته باشد.

‹پروژه‹شکس ‹تخورده‹خصوص ‹یسازی ‹

کارخانه بافت بلوچس//تان ایرانش//هر در سال ۷۸ و در پی اجرای اصل۴۴ قانون اساس//ی ب//ه بخش خصوصی واگذار و از دس//ت دولت خارج ش//د. دیری نگذشت که ظرفیت تولید این کارخانه روزب//هروز پایینتر آمد و در نتیجه به تعداد کارگرانی که با عبارت تعدیل نیرو مواجه میش//دند، افزوده میشد اما س//رانجام مسئوالن دولتی تصمیم گرفتند که مردم استان سیستان و بلوچستان را از این کارخانه محروم نکنند و برای احیای این کارخانه اقدامات الزم را انجام دهند.

پیش از اینکه خروج از فهرس//ت شرکتهای مشمول به بخ//ش خصوصی برای کارخانه بافت بلوچ ایرانش//هر مصوب شود، مس//ئوالن ارش//د دولتی با نگرش مثبتی ک//ه از احی//ای این واح//د تولیدی داش//تند از وضعیت کنونی این کارخانه ناراضی به نظر میرسیدند. این نگاه ب//ه گونهای بود که محمدرضا نعم//تزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بهدلیل حفظ اش//تغالزایی این واحد صنعتی در اس//تان سیس//تان و بلوچستان در فروردین 93 دس//تور اعطای 3 میلیارد دالر تس//هیالت داد. ای//ن در حالی بود که این ش//رکت در س//ال ۷۸ با ه//دف خصوصیس//ازی و اج//رای سیاس//تهای کلی اصل۴۴ قانون اساس//ی به بانک مس//کن واگذار شده که با این واگذاری متاسفانه ظرفیت تولید و اشتغالزایی این شرکت کاهش قابل توجهی یافته بود. از این خبر حدود ۲۱ ماه گذشت و در آن مدت به نظر میرسید دولت در انتظار بهبود وضعیت این واحد تولیدی است اما سرانجام در هفته آخر س//ال 93 کارخانه بافت بلوچ از فهرس//ت س//ازمان خصوصیسازی خارج و برای توسعه و نوسازی به ایدرو سپرده شد.

‹بازگشت‹بافت‹بلوچ‹به‹دولت‹در‹سال‹39 ‹

نادر میرشکار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان سیس//تان و بلوچس//تان درباره سرنوش//ت این کارخانه به گس//ترش صنعت گف//ت: واحد صنایع بافت بلوچ ایرانش//هر از واحدهایی اس//ت که قب//ل از انقالب اسالمی برای اجرا در منطقه ایرانشهر طرحریزی شده و با ظرفیت اش//تغال در حدود ۲هزار نفر شروع به فعالیت ک//رده بود. در روند تولید ای//ن واحد صنعتی، تهیه مواد اولی//ه هر واحد در همین زنجیره پیشبینی و تمام مواد الزم برای تولید پارچه در این واحد تولید میشد.

ریی//س س//ازمان صنع//ت، مع//دن و تجارت اس//تان سیس//تان و بلوچس//تان اظهارکرد: در س//الهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی و همزمان با مسائل و مشکالتی که برای این واحد صنعتی به وجود آمده بود باعث ش//د تا این واحد دچار نوساناتی در تولید شود و در نهایت این کارخانه از روندی که تعریف شده بود خارج و واحدهای تولیدی به حالت غیرفعال تبدیل ش//دند. وی با اشاره به مشکالتی که برای این واحد تولیدی به وجود آمده بود، ادامه داد: تمام این مشکالت باعث شد تا اشتغال و تولید در این واحد تولیدی به عددی برس//د که در مقایس//ه با حالت قبل به چشم نمیآید.

میرش//کار همچنی//ن درباره فعال ش//دن ای//ن واحد صنعتی توضیح داد: برای فعال ش//دن این واحد کارهای زیادی انجام ش//د اما به نتیجه نرسید. از طرف دیگر کل صنایع کش//ور در این مقطع با مشکالتی روبهرو هستند که ادامه فعالیت تولید برای آنها سخت شده است. واحد تولیدی صنایع بافت بلوچ ایرانش//هر در سالهایی که با این مشکالت مواجه بود مشکالت کارگری نیز داشت.

میرش//کار افزود:زمان//ی ک//ه این مش//کالت به وجود آمد س//ازمان ایدرو هم نتوانس//ت س//رمایهگذاری الزم را ب//رای این واح//د انجام دهد، از طرف دیگر س//ازمان خصوصیس//ازی هم تصمیم نهای//ی نگرفته بود تا اینکه در س//ال 93 با نگاه کارشناس//ی وزیر صنعت، معدن و تجارت این واحد به بخش دولتی بازگردانده شد و تبدیل به شرکت هلدینگ (مادر تخصصی) شده است.

‹گشایش‹فاز‹2‹بافت‹بلوچ‹به‹زودی ‹

در ح//ال حاضر فاز اول کارخانه بافت بلوچ ایرانش//هر با ۰۸۱ پرس//نل مش//غول بهکار و آماده گشایش است و فاز دوم آن نیز بهزودی ش//روع میش//ود که با تکمیل و بهرهبرداری از آن ش//اهد اشتغال ۰۰۴ نفر خواهیم بود. سیدعبدالحسین سجادی، مدیرعامل کارخانه بافت بلوچ در گفتوگو با گسترش صنعت با اعالم اینکه با راهاندازی ماشینآالت مدرن در ۶ماه نخست سال جای، بافندگی و تولید این کارخانه در 3 ش//یفت کاری آغاز میش//ود گفت: ب//رای کمک به کارخانه باف//ت بلوچ ۰۰۵میلیارد ری//ال اعتبار در نظ//ر گرفته ش//د که۰۵۲میلیارد ریال در س//ال ۴9 اختص//اص یافت. به این ترتی//ب امروز ما توانس//تهایم کارخانه را به تجهیزات ضدآتش، کمپرسور ه//وا، ۲ دس//تگاه لیفتراک و ۲ دس//تگاه دی//گ بخار با ظرفیتهای ۵۱ و ۰3 تن مجهز کنیم.

‹ظرفی/ت‹ تولی/د‹ 02میلی/ون‹ مت/ر‹ پارچ/ه‹ ‹ در‹سال

مدیرعامل ش//رکت گس//ترش بلوچ ایرانش//هر گفت: عالوه بر این بازس//ازی و نوس//ازی دیگهای بخار انجام و سیس//تم آراو که آب نرم تولید میکند راهاندازی شده اس//ت. همچنین تامین بخش//ی از قطعات ماشینهای ریس//ندگی در دستور کار اس//ت که امیدواریم به زودی بتوانی//م بخریم که تامین هزینه این قطعات نیز از محل ۵۲میلیارد ریالی است که سال گذشته تامین شده بود.

وی اف//زود: براس//اس دس//تور ریی//س هی//ات عامل ایدروقرار است برنامهای را برای تولید روزانه ۴۵هزار متر پارچه تعریف کنیم. چنانچه این کار انجام ش//ود ساالنه نزدی//ک به ۰۲میلیون متر پارچه تولید خواهد ش//د که تحول بزرگی برای تکمیل خط ریسندگی است و رینگ نساجی با فعال شدن خط بافندگی تکمیل خواهد شد.

‹نوسازی‹بافت‹بلوچ‹با‹تجهیزات‹آلمانی ‹

س//جادی گف//ت: ب//ا ی//ک ش//رکت آلمان//ی ب//ه نام «امدیاچاف» قراردادی منعقد کردهایم که براس//اس آن به زودی ماش//ینآالت مدرنی تحویل ایران میشود. به این ترتیب در ۶ماه نخست سالجاری، بافندگی و تولید این کارخانه در 3 شیفت کاری آغاز میشود.

مدیرعام//ل کارخان//ه باف//ت بل//وچ درباره اس//تخدام نیروهای جدید گفت: از آنجا که ماش//ینآالت خریداری ش//ده دارای فناوریهای روز هس//تند بای//د از نیروهای متخصص اس//تفاده شود که درتالش هس//تیم بومیها را اولویت دهیم چراکه ماندگاری نیروهای بومی بیش//تر است.

وی اف//زود: ش//رکتهای س//ازنده این ماش//ینآالت براس//اس قرارداد باید به آموزش نیروهای ما اقدام کنند. درحالحاض//ر ۴۲۱ نفر در کارخان//ه بافت بلوچ فعالیت میکنن//د که با راهاندازی خط ریس//ندگی ۰۰۲ تا ۰۵۲ نفر به این تعداد افزوده میشود.

به گفته س//جادی، احی//ای لوازم و امکان//ات کارخانه باف//ت بلوچ ایرانش//هر ضروری اس//ت و باید مس//ئوالن ذیربط نیازهای این کارخانه را بیش//تر مورد توجه قرار دهند. افزایش تولیدات نساجی این واحد مستلزم تالش همگانی مدیران و مسئوالن ذیربط است.

مدیرعامل ش//رکت گس//ترش بلوچ ایرانش//هر با بیان این مطلب که در ح//ال حاضر واحد تولیدی بافت بلوچ ایرانشهر بخش کوچکی از تولید نساجی کشور را به خود اختصاص داده است، ابراز امیدواری کرد که با گسترش و س//اخت فضاهای مناسب و تامین ماشینآالت نوین و اس//تفاده از نیروهای متخصص و بومی این رقم افزایش داده شود.احیای دوباره این واحد نساجی عالوه بر ایجاد اش//تغال نقش بس//یار مهمی در رونق اقتصادی منطقه دارد. براس//اس این گزارش، واگذاری کارخانه بافت بلوچ به ایدرو توانس//ت جانی دوباره به این کارخانه دهد و با راهان//دازی فاز ۲ ای//ن کارخانه تولید س//االنه آن به ۰۲ میلیون متر پارچه خواهد رسید که سهم قابل توجهی از صنایع نساجی را به خود اختصاص میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.