راز مهم مدیریتی!

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

از نخس//تین درسهای ریاضی در کودکی یاد گرفتن ضرب و تقس//یم و جمع و تفریق اس//ت، این درسهای پایه در ریاضی ب//رای تمامی زندگی بع//دی هر فردی کاربردی هس//تند، آنها در ط//ول زندگی با آدمها همراه میش//وند، حتی اگر سواد خواندن و نوش//تن هم نداشته باشید این بخش از ریاض//ی را در زندگ//ی اجتماع//ی و محی//طکار ی//اد میگیری//د، اعداد کوچک را ب//ه س//رعت میآموزید و هنوز کودکی را پشتسر نگذاشته معنای حساب و کتاب را میفهمید.

حس//اب و کتاب به م//ا میآموزد که هیچچی//زی را خداوند بدون حساب و کتاب نیافریده و هیچ اتفاقی در جهان هستی بیدلیل روی نمیده//د، ذهن نوجوانی و جوانی به س//واالت متع//دد دیگری ختم میش//ود که بس//یاری وقتها نبودن راهنما و معلم و کش//ف نکردن پاس//خ مناسب، ما را به بیراهه میکشاند، در جوانی به فلسفه هستی میرس//یم و میخواهی//م بدانیم که اگر همهچیز برمبنای حس//اب و کتابی ش//کل گرفته اس//ت، پس چرا بیعدالتی و خشم و فقر و مرگ و کش//تار و قتل و خونریزی و ظلم و س//تم در جهان پیرامون بیداد میکند؟ و کش//ف هرکدام از اینگونه سواالت، با استادی دانا، لبخند زیبایی از خلقت را برای ما هویدا میکند.

حس//اب و کتاب به ما میآموزد که اع//داد کوچکتر از یک خواص عجیب//ی دارند، عدد یک را یا کوچکتر میکنند یا در آن بیتاثیرند و یا اثر کمی در ضرب و تقسیم و جمع و تفریقشان باقی میگذارند.

وقتی در آنها ضرب میش//وی یا میخواهی با آنها مش//ارکت کنی ت//و را نیز کوچک میکنند، مثل ضرب عدد3 در ۲۰/۰ که نتیجه آن ۶۰/۰ میشود:

‪۲۰/۰×3 ۶۰/۰=‬ یا وقتی میخواهی با اعداد کوچک تقس//یم شوی و مش//کالتت را پیششان تقسیم کنی، مش//کالتت بزرگتر میشوند. هم//ان ع//دد 3 را به همان ۲۰/۰ تقس//یم کنی//م ببینیم نتیجه چه میش//ود:۰۵۱= ۲۰/۰÷3 وقتی با اعداد کوچک هم جمع میشوی، مق//دار زیادی به تو اضافه نمیش//ود، همان ع//دد3 را با ۲۰/۰ جمع میکنی//م: ‪۲۰/۰+3 ۲۰/3=‬ و اگرهم ۲۰/۰ را از عدد 3 کم کنیم چیز زیادی از دست ندادهایم:

‪۲۰/۰-3 ۸9/۲=‬ اع//داد کوچک چیزی به تو نمیآموزند.وقتی یک وج//ودت را در آنها ض//رب میکنی عدد بزرگتری نمیش//وی، وقتی یک وجودت را بر آنها تقس//یم میکنی، دردها و مش//کالتت بزرگتر میش//وند، چندبرابر میش//وند و زمان//ی که آنها را ب//ا خودت جمع میکنی عدد بزرگی به دست نمیآید و وقتی که تصمیمگیری آنها را از زندگیات کم کنی باز هم چیز زیادی را از دست نمیدهی.

ریاضی به ما بس//یار میآموزد، حس//اب و کتاب را میآموزد، اعداد کوچک و بزرگ را میآموزد، توان را میآموزد، هندسه و جبر زندگی را میآموزد، مقایسه را یاد میدهد.

در مقایسه ش//اید اعداد کوچکتر از یک مانند انسانهای کوچک و آدمهای ضعیف و مدیریتهای کوتوله به نظر بیایند. این درس ساده ریاضی را اگر با چشم بصیرت بنگریم، در پنهان خود راز مهمی را به هر انس//انی در زندگی شخصی و اجتماعی میآموزد، اگر هر آدمی را عدد یک تصویر کنیم و در انس//انهای ب//ا دانش و بزرگتر از خودش ضرب یا تقسیم یا جمع شود نتایج شگفتانگیزی را پدید میآورد.

مدیریت//ی که در کن//ار خود فاضل و اندیش//مند را ب//ه کار گیرد و داناییه//ا را در ه//ر حوزه کاری که باش//د، جمع کن//د و از نیروی متخصص و تحصیلکرده مرتبط و کارکنان باتجربه استفاده کند بدون شک پیروزی و موفقیت را به دست میآورد.

ما در کنار بزرگان، بزرگی را میآموزیم، ما در کنار ش//اعر، ش//عر را میفهمیم (ش//اعری دیدم هنگام خطاب، به گل سوسن میگفت: شما) با سیاستمدار، سیاست را، (من قطاری دیدم که سیاست میبرد و چه خالی میرفت) همراهی با فقیه، یافتن س//واالت زندگی اس//ت (س//ر بالین فقیهی، کوزهای دیدم لبریز سوال/ من قطاری دیدم فقه میبرد و چه س//نگین میرفت) و در کنار فیلسوف، از فلسفه هستی میآموزیم.

وقت//ی میتوانیم به س//ادگی خ//ود را در دیگرانی که ه//ر روز در کنارمان، در مدرس//ه زندگی، محی//ط کار، کوچه و خیابان میبینیم ضرب و تقسیم کنیم، چرا در اعداد کوچک در هم آمیزیم؟

زندگی فرصتی اس//ت برای رش//د کردن، بزرگ شدن، لذت بردن، عاش//قی کردن، یادگرفتن، آموزش دادن و کش//ف کردن همه آنچه خداون//د پیرامون انس//ان قرار داده اس//ت. گاه//ی جوانترها نگرانم میکنن//د وقتی میبینم ک//ه آنها نادان//ی، تمس//خرکردن و نابودی خودش//ان را ب//ر عقالنیت ترجیح میدهند، گاه//ی از وکیل و وزیر و مدیران و مس//ئوالن رده باال تعجب میکنم که چگونه متملقان نادان و دستبوسان چاپلوس را در کنار خود تحمل میکنند و خم به ابروی مبارک نمیآورند و دل به تعریف و تمجید دروغی میسپارند.

خ//ود را در «توان» توانایی دیگرانی ضرب کنیم که به هس//تی ما رونقی تازه میدهند، از دانایی دیگران نهراس//یم و فرهنگ حس//ادت را در مدیریتهای کالن منکوب و مصلوب کنیم و بر دروازه ش//هرها بیاویزی//م تا دیگران هم بیاموزند که جهان از حس//ادت میمیرد و با حمایت دانایی و مهربانی ش//کوفا میش//ود. مدیریت را یک بار دیگر بدون حسادتهای شخصی برای جامعهای که در آن زندگی میکنیم معنا کنیم و بر دس//تان توانای مدیریتهای ارزشمند بیحب و بغض، بیغرض و مرض بوسه زنیم و با شاعر دل همراه شویم که گفت: زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاست... کارما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم

ناصر‌بزرگمهر مدیر‌مسئول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.