نرخ‹سود،‹عامل‹موثر‹در‹طبقه‹بندی‹بان ‹کها

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

مدی//رکل نظارت ب//ر بانکها و موسس//ههای اعتباری بانک مرک//زی گفت:هماکن//ون نرخ س//ود واحد ب//رای همه اعمال میشود و اگر ما بخواهیم از طبقهبندی بانکها استفاده کنیم، باید نرخ سودها را هم لحاظ کرده و بپذیریم که ارتباط منطقی بین ریسک و بازده وجود دارد.

عب//اس کم//رهای، مدی//رکل نظ//ارت ب//ر بانکه//ا و موسس//ههای اعتباری بانک مرکزی در گفتوگو با مهر گفت: می//ان رتبهبن//دی اعتب//اری ‪)Credit Rating(‬ و رتبهبندی نظارتی ‪)Supervision Rating(‬ تفاوتهای اساس//ی وجود دارد. در بیش//تر کشورهای جهان موسسههای اعتبارسنجی بر مبنای معیارهای مشخص رتب//ه اعتباری موسس//ههای مختل//ف را تعیین و برای س//رمایهگذاری، تامی//ن مالی یا تضمی//ن آنها به فع//االن اقتصادی خدمات مش//اورهای ارائ//ه میدهند. به عنوان مثال موسس//ههای رتبهبندی مس//تقل مانند ‪S&P ،Moody’s، Fitch‬ احتم//ال نک//ول بانک یا ش//رکت در قبال بدهیها و تعهدات خویش را ارزیابی کرده و میزان ریسک شرکت را در طیف گس//تردهای برای سرمایهگذاری، مشارکت و تضمین در اختیار عموم قرار میدهند.

وی اف//زود: اما در رتبهبن//دی نظارتی مقام ناظ//ر بر مبنای الگوه//ای رتبهبن//دی مانن//د CAMELS م//واردی ازجمله وضعیت مالی و اعتباری، میزان انطباق با قوانین و شیوهنامهها، ریس//ک بازار و نقدینگی موسس//ه اعتب//اری را ارزیابی کرده و یافتههای خود را برای اهداف نظارتی به کار میگیرد. وی ب//ا بی//ان اینکه در این زمین//ه رتبهبندی بانکها و موسس//ههای اعتباری ایران با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصالحی هر سال از سال ۸۸3۱ بهوسیله بانک مرکزی براساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام ش//ده، اظهار کرد: انتش//ار و افش//ای عمومی یافتههای رتبهبندی نظارتی از س//وی مق//ام ناظر به دلیل ریس//کهای موجود که مهمترین آنها ریس//ک سرایت است، امری مرسوم نبوده و فقط به صورت محرمانه در حوزه نظارت برای تنظیم برنامههای بازرسی، تعیین اقدامات نظارتی کاربرد دارد.

وی گفت: هرجا ریس//ک بیش//تری وجود دارد باید بازده بیشتری هم لحاظ ش//ود؛ بنابرای//ن اگر بخواهی//م بانکها را رتبهبندی کنیم ش//اید الزم باش//د درباره نرخ س//ودها هم بانکی که ریسک بیشتری دارد، نرخ س//ود باالتری نسبت به بانکی بپردازد که ریس//ک پایینتری دارد. اینها مالحظاتی است که در رتبهبندی بانکها وجود دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به هرحال اطالعات را از بانکه//ا و موسس//ههای اعتباری گرفتهایم و ه//ر زمان که مقامات ارشد بانک مرکزی، صالح بدانند درباره آن تصمیم خواهند گرفت؛ اعالن عمومی نتایج این رتبهبندی، بستگی به سیاستهای کالن مقامات بانک مرکزی دارد و اگر صالح بدانند آن را اعالم میکنند.

وی افزود: اما همانگونه که اش//اره ش//د مقام ناظر نتایج و یافتههای رتبهبن//دی را برای تنظیم برنامههای بازرس//ی، تعیین تدابیر و اقدامات نظارت//ی به کار میگیرد. به طور معمول انتش//ار عمومی این اطالعات از س//وی مقام ناظر در کشورهای توسعهیافته نیز مرسوم نیست و به دلیل احتمال سرایت بحران از یک بانک به سایر بانکها توصیه نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.