ایجاد‌اشتغال‌روستایی‌همت‌م ‌یخواهد

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹به‹بهانه‹مصوبه‹مجلس‹برای‹برداشت‹5/1میلیارد‹دالری‹دولت‹از‹منابع‹صندوق‹توسعه‹ملی‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

بللا تصویب مجلللس شللورای اسللامی، دولت به برداشللت 5/1میلیارد دالر از منابع صندوق توسللعه ملی به منظور ایجاد اشللتغال روسللتایی مکلف شللد به طوری که نمایندگان مجلس شللورای اسامی در جریان بررسللی جزئیات مللاده )1( الیحه حمایت از توسعه و ایجاد اشللتغال پایدار در مناطق روستایی و عشللایری با اسللتفاده از منابع صندوق توسعه ملی با ۳۶1 رأی موافللق، ۲۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۸۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این درحالی اسللت که این ماده خاف برنامه توسعه ششللم بوده و برای تصویب نیازمند کسللب دو سوم آرای نمایندگان ملت بود.

برخللی کارشناسللان معتقدنللد علللت مهاجرت از شللهرهای کوچک و روسللتاها به شللهرهای بزرگ و مراکز اسللتانها نبود درآمد کافی مردم در شهرهای کوچللک اسللت، بنابراین بللا این مصوبه روسللتاییان میتواننللد در محل زندگی خود به تولید اقدام کنند. همچنین یکی از دالیل افزایش بیکاری و نبود زمینه ایجاد شغل بحث رکود اقتصادی است، بنابراین دولت باید به هر طریق ممکن از این شرایط خارج شود زیرا ادامه این روند آسیبهای بسیار بیشتری از منفعتها در حوزه کنترل تورم دارد.

با این حال، علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجللارت از گشللایش یک کارخانه در هر اسللتان تا رسللیدن به ۰۰5 کارخانه در امسللال خبر داد که با تصویب برداشت 5/1میلیارد دالری دولت از صندوق منابع صندوق توسعه ملی به منظور اشتغال روستایی قللرار اسللت از اسللتانهای ایللام، اردبیللل، گیان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری اجرایی شود.

بنابراین براساس ماده )1( الیحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، به منظور تحقللق اهداف سیاسللتهای کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشللتغال پایدار در مناطق روستایی و عشللایری با تصویب هیاتامنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۰۰5 میلیون دالر از منابع صنللدوق را به صورت قرضالحسللنه نللزد بانکهای کشاورزی، پستبانک، توسللعه تعاون و صندوقهای کارآفرینی امید و حمایت از توسللعه سللرمایهگذاری در بخللش کشللاورزی سللپردهگذاری کننللد تا این منابع صرف اعطای تسللهیات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشللتغال در روستاها و شهرهای زیر ۰1 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شللهرهای زیر ۰1 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

در تبصللره یک این مصوبه آمده اسللت که تبدیل دالر به ریال ناشللی از اجرای این قانون نباید موجب افزایللش خالللص داراییهای خارجللی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران شللود. همچنین درتبصره ۲ اشاره میشود که تسهیات موضوع ماده بین استانها براسللاس شللاخص ترکیبی جمعیتی روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع میشود.

پیللش از این قللرار بود صندوق توسللعه ملی ۰۰5 میلیللارد تومان با مجوز کارمزد ۷ درصد برای مناطق محللروم و برای سللایر مناطللق تا سللقف ۴1درصد تسللهیات پرداخت کنند اما این رقللم قابلتوجهی برای رفع مشللکات روستاییان نبود به همین منظور بللا هماهنگی و بررسللیهای الزم اعطای تسللهیات 5/1میلیللارد دالری بلله روسللتاییان در مجلللس به تصویب رسید.

‹هر‹استان‹یک‹واحد‹صنعتی ‹

بررسللیها نشللان میدهللد ۰۶ درصد مشللکات روسللتاها به درآمد ناچیز و نبود شللغل برمیگردد و روسللتاها با وجللود برخورداری از آب، بللرق و گاز به دلیل نبود شللغل خالی از سکنه میشللوند. درحالی کلله علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد اسللت که بسللیج زنللان کارآفریللن و جوانان همت میخواهد. ایجاد اشللتغال روسللتایی نیز همت میخواهد.

مدیرعامل سللازمان صنایع کوچک و شللهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با گسللترش صنعت عنوان کرد: با تصویب برداشللت 5/1میلیارد دالری دولت از صندوق منابع صندوق توسعه ملی به منظور اشتغال روستایی قرار اسللت در هر استان یک واحد صنعتی گشللایش یابد تا به بهرهبللرداری از ۰۰5 کارخانه در امسللال برسیم. این امر از اسللتانهای ایام، اردبیل، گیان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری آغاز خواهد شد.

یزدانی با اشاره به تمرکز بر اشتغال روستایی اظهار کرد: برنامه اشللتغال و معیشللت مردم باید روستا به روسللتا انجام شللود. ایجاد ۰5۴ هزار شغل جدید در برناملله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسللال اسللت از این تعداد و ایجاد ۰۳1 هزار اشتغال جدید در شللهرکها و نواحی صنعتی نیز سللهم سللازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است.

مدیرعامل سللازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: رسللالت این سللازمان در حوزه ایجاد اشللتغال یک سیاسللت نقطه به نقطه است. از اینرو با شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری موجود در هر روسللتا امللکان احداث ناحیلله صنعتی حتی 5هکتاری در صورت حضور سرمایهگذار وجود دارد.

یزدانی هدف از اشتغالزایی را ایجاد رونق در فضای کسب وکار کشور توصیف کرد و گفت: سیاست ما در سازمان این است که برای صنعتگران در هر شهرک صنعتی در صورت ایجاد اشتغال تا پایان سال جاری مشللوقهای ویژهای درنظر گرفته شللود. مدیرعامل سللازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: این ایجاد اشللتغال عاوهبر درآمدزایی، سبب حفظ روستاها، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و درنهایت توسللعه در مناطق روسللتایی میشود. با توجه به سیاسللت ایجاد توسعه در روستاها، شرکت شللهرکهای صنعتی کشور ایجاد نواحی صنعتی در جوار مناطق مستعد روستایی را در دستور کار دارد.

‹مهار‹مهاجرت‹به‹شهر‹و‹توسعه‹روستاها ‹

اکنون از ۲5۹ شهرک و ناحیه صنعتی کشور، ۰۹۲ شللهرک در نواحی روستایی مستقر است و گسترش نواحی صنعتی روسللتایی به منظور توسعه روستاها مدنظر قرار دارد.

غامرضا سلللیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت بیان کرد: با نهایی شدن این مصوبه، اقدامات خوبی برای ایجاد اشتغال در روستاها انجام میشود.

وی اداملله داد: بللا توجلله به سیاسللتهای فعلی کشللور که جلوگیری از مهاجرت به شللهر و توسعه روستاهاسللت، تامین زیرسللاختها در این مناطق و همچنین فعال شللدن واحدهای صنعتی و تولیدی، عامل ایجاد اشتغال در مناطق روستایی خواهد بود.

با این حال، جهانبخش محبینیا عضو هیاترییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی معتقد است که اشتغالزایی در روستاها رشد مهاجللرت به شللهرها را مهار میکنللد، البته باید در این راسللتا به بهرهوری توجه شود. محبینیا با مثبت ارزیابی کردن توجه به اشتغالزایی در روستاها گفت: بهطور قطع یکی از دغدغههای اصلی، بیکاری اسللت و باید از تمامی ظرفیتها در این زمینه استفاده شود. اعطای تسهیات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها، به صورت کلی اقدام قابل قبولی در راستای موضوع اشتغالزایی است.

به گزارش گسترش صنعت، در اشتغالزایی باید به موضللوع آمایش سللرزمین و ظرفیتهای هر منطقه توجه شللود و از تکرار تجربههللای ناموفق در زمینه اشتغالزایی جلوگیری شود. درگذشته نیز تجربههایی در زمینلله اختصللاص منابع به موضوع اشللتغالزایی وجود داشته است بنابراین باید طرحهای اشتغالزایی برای روسللتاییان موثر باشد و به اشللتغالزایی پایدار منتهی شود.

قرار است در هر استان یک واحد صنعتی گشایش یابد تا به بهرهبرداری از 500 واحد صنعتی در امسال برسیم. این امر از استانهای ایالم، اردبیل، گیالن، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری آغاز خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.