استقرار مشاوران در شهرک صنعتی شماره یک ایالم

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شللرکت شللهرکهای صنعتی اسللتان ایام از اسللتقرار ۲1 شللرکت خدماتدهنده مشللاورهای در مرکز فناوری و خدمات کسللبوکار شللهرک صنعتی شماره یک ایام خبر داد.

بلله گزارش گسللترش صنعت بلله نقللل از روابط عمومی شللهرکهای صنعتی اسللتان ایام، مرتضللی دارایی اظهار کرد: این مرکز برای استقرار مشللاوران و خدماتدهندگان کسللبوکار و همچنین خدماتدهی مشللاورهای به منظور حمایللت از واحدهای صنعتی در حوزه تولید، بازار، خدمات مالی، شناسللایی و رفع نیازهای فناورانلله و تدارکات ایجاد شده است.

دارایللی افللزود: شللرکتهای مسللتقر در ایللن مرکز در زمینههای اسللتقرار سیسللتمهای مدیریتی ایللزو، بهبود و توسللعه نظام مدیریتی، خدمات تجاری، صادرات و واردات و گمرک، اتوماسللیون، خرید، نصللب و راهاندازی تجهیزات، تعمیرات و نگهداری تجهیللزات، خدمات بیمهای، بازاریابی و فروش فعالیت دارند.

وی ایجللاد فضللای مناسللب کاری بللرای شللرکتهای ارائهکننللده خدمللات تخصصللی موردنیاز کسللبوکارهای تولیدی، همجواری با کسللبوکارهای تولیدی مسللتقر در شللهرکهای صنعتی، قابلیت دسترسللی فیزیکی و مجازی آسللان به آنها ...و را از مهمترین ویژگیهای مراکز خدمات فناوری و کسبوکار دانست.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایام هدف از احداث مراکز خدمات فناوری و کسبوکار را ایجاد فضای رقابتی در تامین خدمات مورد نیاز کسبوکارهای تولیدی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت کلینیکهای صنعت، ترویج و تقویت فرهنگ مشللاوره، تولید، کارآفرینی، ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیان دانشگاهی ...و عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.