مشوقهای جدید برای بکارگیری ایثارگران در صنعت یزد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از ارائه مشوقهای جدید به کارآفرینان برای بکارگیری ایثارگران در واحدهای صنعتی خبر داد.

به گللزارش خبرنللگار گسللترش صنعت از اسللتان یزد، ذبیللحاهلل زارع در بازدیللد از یک واحد تولیدی در شللهرک صنعتللی مهریز با اعام این خبر گفت: در راسللتای منویات رهبر معظم انقاب و تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» و کمک به ساماندهی کسب و کار ایثارگران مستقر در شللهرکهای صنعتی مشللوقهای جدیدی داده شللده است. معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد افزود: این مشللوقها با هدف ایجللاد انگیزه برای جذب ایثارگران از سللوی کارفرمایان درنظر گرفته شده است که امیدواریللم با دادن این تسللهیات و اجرای مفاد تفاهمنامه شاهد ایجاد اشللتغال پایدار برای خانواده محترم ایثارگران باشیم.

زارع ادامه داد: پرداخت حق بیمه سللهم کارفرما حداکثر به مدت 5 سللال، پرداخت حقوق و دستمزد حداکثر تا ۸1 ماه به میزان 5۷ درصد حداقل حقوق و دسللتمزد، وام برای اسللتخدام، کاهش مالیات کارفرمایللان کارگاهها، پرداخت هزینه آموزش حین کار مشموالن، از جمله مشوقهای یاد شده است.

معاون صنایع کوچک شللرکت شللهرکهای صنعتی یزد تصریح کرد: مدیران واحدهای صنعتی عاقهمند به استفاده از این تفاهمنامه و مشوقها، میتوانند برای دریافت اطاعات بیشتر به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی یزد مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.