نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیاز صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شللرکت شللهرکهای صنعتی اسللتان قزوین گفت: نیاز صنایع کوچک و شللهرکهای صنعتی به نیروی تکنسین ماهر، متخصص و کارآمد است که بتوانند با عشق، عاقه و انگیزه در خط تولید کار کنند.

به گزارش گسترش صنعت، حمیدرضا خانپور در کارگروه تخصصی اشتغال اسللتان اظهار کرد: اجرای طرح کارورزی فارغالتحصیان دانشگاهی به اعتمادسازی تولیدکنندگان و نظارت ویژه نیاز دارد و در همین راستا و در برنامهریزیهای جامللع و مطالعات انجام شللده شللهرکهای صنعتی لیا و کاسللپین ظرفیت الزم و آمادگی کامل را برای اجرای طرح کارورزی دارند.

خانپور با اشللاره به آموزش این کارورزان در شهرکهای صنعتللی تصریح کللرد: وجود واحدهللای صنعتی کوچک و متوسط با قابلیتهای تخصصی و مهارتی این امکان را برای کارورزان فراهللم میکند تا بتواننللد در محیط تخصصی در جهت ارتقای سللطح علمی، عملی و مهارتی، تجربه دنیای واقعی کار و فراهم شدن اشتغال مولد و پایدار شوند.

قابل بیان اسللت، حدود ۰5۲1 واحللد تولیدی و صنعتی در شللهرکها و نواحی صنعتی استان وجود دارد که حدود ۰۶درصد از آنها به بهرهبرداری رسللیدهاند. سللرمایهگذاری واحدهای به بهرهبرداری رسیده ۰۲ هزار میلیارد ریال است کلله در این حوزه با عنایت بلله پروانههای بهرهبرداری صادر شده، ۳۲ هزار و ۰۰5 نفر در واحدهای صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی استان به کار گمارده شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.