‹ضرورت‹آسی ‹بشناسی‹رکود‹ در‹صادرات‹فرش‹دستباف‹اردبیل

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

اسللتاندار اردبیل گفت: دالیل رکود صادرات و تولید فرش دستباف در اسللتان باید آسیبشناسی شود تا بتوانیم اقدامات الزم برای رونق این حوزه را انجام دهیم. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شللهرکهای صنعتی استان اردبیل، مجید خدابخش در دومین جلسه راهبری خوشههای صنعتی استان اردبیل اظهار کرد: فرش دسللتباف اردبیل در گذشته از رونق بسیار باالیی برخوردار بوده و تولیللدات و صادرات آن نیز بسللیار زیاد بود که متاسللفانه در حال حاضر با رکود روبهرو شللده اسللت. اسللتاندار اردبیل گفت: بازاریابی از طریق فضای مجازی یکی از مهمترین اقداماتی اسللت که از سللوی خوشللههای صنعتی فرش دستباف باید مورد توجه قرار گیرد چراکه فراگیللری فضای مجللازی در دنیای امللروز میتوانللد بهترین معرف برای فرش دسللتباف اسللتان اردبیل باشللد که نبایللد از این ظرفیت غافل شللویم. خدابخش افزود: در اسللتان اردبیل رشتههای بسیاری در مقطع کارشناسللی ارشللد و دکترا در رشللته فرش داریم که این ظرفیت دانشللگاهی قابلیت بسللیار باالیی بوده و باید فارغالتحصیان دانشگاهی به حوزه رونق و صادرات فرش دستباف ورود کرده و نگاهی نو در این زمینه محقق شللود. استاندار اردبیل ادامه داد: باید تاش و همت دوچندان در راسللتای رونق خوشههای صنعتی فرش دستباف در اردبیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.