پایان 14 سال تعطیلی کارخانه قند دزفول

«گسترش‹صنعت»‹از‹تاثیر‹حمای‹تهای‹ایدرو‹‹در‹احیای‹‹بزرگترین‹کارخانه‹قند‹خاورمیانه‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

کارخان//ه قند دزفول ۴۱ س//ال تعطیل//ی را در حالی سپری میکند که با سرمایهگذاری و نوسازی ایدرو قرار اس//ت این کارخانه دوباره راهاندازی ش//ود. در سالهای گذش//ته راهاندازی این کارخانه با بحثها و حدیثهای بس//یاری روبهرو بود که اکنون آنها برطرف شده و قرار است این کارخانه به زودی تولید خود را آغاز کند.

پی//ش از روی کار آم//دن دول//ت یازدهم، ق//رار بود کارخانه تعطیل ش//ده قند دزفول به ش//رکت توس//عه نیش//کر و صنایع جانبی واگذار ش//ود. موضوعی که در دولت قبل مطرح ش//ده بود اما دول//ت یازدهم ترجیح داد مش//کل این کارخانه را ب//ا فرمول دیگری حل کند. فرمولی که امروز نویدبخش روزهای خوش کارخانه قند دزفول در آیندهای نه چندان دور است.

دبی//ر کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس ش//ورای اس//امی در دوره قبل از واگ//ذاری کارخانه قند دزفول به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داده بود.

سیدش//ریف حسینی در همایش دبیران اجرایی خانه کارگر با اش//اره به مش//کات چندین ساله کارخانه قند دزفول گفته بود: با هماهنگیهای انجام شده، قرار است به دلیل ارتباط کاری بین این دو کارخانه قند دزفول به شرکت توسعه نیش//کر واگذار شود. مذاکرات انجامشده و نیش//کر موافقت خود را برای خرید این کارخانه اعام کرده است. قوانین با دلسوزی در مجلس تصویب و همه منتظر اجرا میشوند اما بعضی قوانین را سلیقهای اجرا میکنند. خوزستان با بیش از ‪۵ ۴/‬ میلیون نفر جمعیت از استانهای صنعتی کشور است.

‹تاثیر‹تعطیلی‹بر‹کشاورزی‹منطقه‹ ‹

مع//اون تولیدات گیاهی س//ازمان جهاد کش//اورزی خوزس//تان گفت: ب//ه دلیل تعطیل//ی کارخانههای قند خوزستان 320 هزار تن چغندر قند تولیدی این استان در 3 استان دیگر فرآوری میشود.

محم//د قاس//مینژاد با اش//اره به متوقف ب//ودن 0۱ س//اله کشت چغندر قند در خوزستان به دلیل تعطیلی کارخانههای قند اهواز و دزفول اظهار کرد: کشت چغندر قند پس از یک دهه از پارس//ال در خوزس//تان آغاز شد اما این محصول در 3 اس//تان همجوار فرآوری میشود. وی توضی//ح داد: کش//ت چغندر قند در خوزس//تان از س//ال 2۴3۱ و همزمان با ساخت س//د دز، شبکههای آبیاری و مرکز تحقیقات کش//اورزی صفیآباد آغاز شد و براس//اس آزمایشهای موفقیتآمیز ابتدا کارخانه قند 2 ه//زار و 00۵ تنی در اهواز و س//پس کارخانه قند ۵ هزار تنی در دزفول احداث ش//د. قاسمینژاد با اشاره به اینکه دو تیپ چغندر قند در خوزستان کشت میشود، اظهار کرد: در خوزستان تیپ پاییزه آن کشت میشود که دارای مزایایی نس//بت به تیپ بهاره اس//ت از جمله اینکه در طول زمان کاشت به دلیل بارندگی پاییز، نیاز آبی کمتری دارد و حدود 0۴ درصد نس//بت به چغندر به//اره کمتر آب مصرف میکند. یک//ی دیگر از مزایای ای//ن نوع محصول اثر مثبت آن روی کش//تهای بعدی و تناوب تولید اس//ت. این مقام مس//ئول گفت: به دلیل مزایای کشت چغندر قند این محصول به سرعت توسعه یاف//ت و به 0۱ هزار هکتار رس//ید. کارخانههای قند به دالیل نامشخص و بیشتر مسائل غیرفنی و بیارتباط به کشاورزی به مدت طوالنی تعطیل شدند که توقف کامل چغندر قند را در خوزستان به دنبال داشت. قاسمینژاد با اش//اره به مش//کاتی ک//ه در نتیجه تعطیلی کش//ت چغن//در قند در خوزس//تان بهوج//ود آورده اظهار کرد: بره//م خوردن چرخه تناوب محصوالت در خوزس//تان، طغیان علفه//ای هرز و ظهور علفهای هرز س//مج و مقاوم از تبعات این مسئله بوده که باعث تقویت عوامل زیانرس//ان و آفات بوده اس//ت. وی اضافه کرد: با توقف کشت چغندر قند، کشاورزان به کشت سبزی و صیفی روی آوردن//د که ب//ا توجه به محدودی//ت تقاضای این محصوالت، تعادل تولیدات محصوالت زراعی در شمال خوزس//تان برهم خورد. وی با اش//اره به اهمیت کشت چغن//در قند در خوزس//تان در زمینه تناوب محصوالت زراعی افزود: از سال 92 پیگیریهایی برای عقد قرارداد با کارخانههای قند دیگر استانها آغاز شد.

مع//اون جهاد کش//اورزی خوزس//تان با بی//ان اینکه پارس//ال قراردادی با کارخانه قند اصفهان منعقد ش//د، ادامه داد: در س//ال زراعی 93-9۴ برای ۴ هزار و 700 هکتار کش//ت چغندر قند با کارخانههای قند اصفهان، کرمانش//اه، کهگیلویه و بویراحمد قرارداد منعقد ش//ده اس//ت. به گفته وی، در مجم//وع 320 هزار تن چغندر قند تولیدی خوزستان به این 3 استان حمل میشود.

قاس//مینژاد گفت: در س//ال زراعی گذشته با 2 هزار و 0۱ هکتار در ش//مال خوزس//تان (دزفول، ش//وش و اندیمش//ک) کش//ت چغندر قن//د در اس//تان دوباره از سرگرفته شد که با استفاده از ارقام جدید تجربه موفقی به دست آمد و تولید از ۵۴ تن به 68 تن و عیار محصول از ۵/2۱ به 7/۴۱ افزایش یافت. وی با اشاره به مشکات و هزینهه//ای حم//ل محص//ول چغندر قند ب//ه دیگر اس//تانها گفت: برای این کار 380 کامیون 800( نوبت رفت و برگشت) با ظرفیت متوسط 7۱ تن نیاز است که هزینه س//نگینی برای حمل محصول تحمیل میشود. قاسمینژاد تاکید کرد: با توجه به مزیت نسبی فرآوری این محص//ول در خوزس//تان امیدواریم که مس//ئوالن اس//تانی تاش مضاعفی برای راهان//دازی کارخانههای قند اهواز و دزفول و ورود س//رمایهگذاران برای ساخت کارخانههای جدید انجام دهند. سطح زیرکشت چغندر قند در خوزستان تا 0۵ هزار هکتار قابل توسعه است.

‹را ‹هاندازی‹قند‹دزفول‹پس‹از‹۴۱‹سال‹ ‹

در میانه س//ال ۴9 مش//خص ش//د ک//ه کارخانه قند دزفول باید به کمک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دوباره راهاندازی شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئول هیات حمایت از صنایع گفت: مدیریت کارخانه قند دزفول با هدف نوسازی و راهاندازی دوباره به مدیران منتخب س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع ای//ران (ایدرو) تحویل داده ش//د. رجبعل//ی صادقی در جلس//های ک//ه در آن زمان بهمنظ//ور تحویل مدیریت کارخانه قند دزفول به مدیران اجرایی منتخب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد، اظهار کرد: پس از ۴۱ سال تعطیلی بزرگترین کارخانه قند کشور، دول//ت یازدهم گامه//ای عملی برای احی//ای کارخانه قن//د دزفول برداش//ت. وی افزود: دولت در نخس//تین گام، از مح//ل هدفمندی یارانهها، خرداد امس//ال مبلغ 00۱میلی//ارد ریال اعتبار برای راهان//دازی کارخانه قند دزف//ول اختصاص داد و مدیران اجرایی نیز به س//رعت و بهطور رسمی کار خود را شروع کردند. مسئول هیات حمای//ت از صنایع اظهار کرد: کارخانه قند دزفول اواخر س//ال ۱393 با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و با تصوی//ب «هیات حمایت از صنایع» زیر پوش//ش قانون «حمای//ت صنعتی و جلوگی//ری از تعطیل کارخانههای کشور» قرار گرفت.

صادق//ی اف//زود: فعالیت دوب//اره ای//ن کارخانه 300 ش//غل مستقیم و حدود ۵000 شغل غیرمستقیم ایجاد خواهدک//رد. پیشبینی میش//ود در صورت اختصاص بهموق//ع اعتب//ارات الزم، مراحل بازس//ازی و نوس//ازی کارخان//ه قند دزفول بعد از یک س//ال به پایان برس//د. مناب//ع مالی برای احی//ای کارخانه ح//دود ۴6 میلیارد توم//ان برآورد ش//ده که انتظار میرود تا پایان امس//ال 0۴میلی//ارد تومان آن قابل جذب باش//د. برای فعالیت دوب//اره کارخانه همچنی//ن ۵۴میلیارد تومان س//رمایه در گ//ردش الزم اس//ت. وی ادام//ه داد: کارخانه ۵۱۱ هکت//اری قن//د دزفول که در تقس//یمات کش//وری در محدوده شهرس//تان شوش قرار گرفته، ظرفیت دریافت 00۵هزار تن چغندرقند و تولید 62 هزار تن شکر سفید را در یک دوره صد روزه دارد. ظرفیت کارخانههای قند به طور معمول در دوره صدروزه س//نجیده میشود. در ای//ن فرآیند همچنین حدود ۵3 هزار تن تفاله خش//ک وی//ژه خ//وراک دام و 7۱ هزار تن م//اس با کاربری در 80 رشته صنعتی تولید میش//ود. صادقی خاطرنشان کرد: کارخانه قند دزفول در س//ال ۴۵3۱ تاسیس و در سال ۱363 بهرهبرداری از آن شروع شد. این کارخانه تا سال ۱382 به فعالیت خود ادامه داد اما به علل مختلف تعطیل شد و با اعام ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت.

‹بهر ‹هبرداری‹از‹واح/د‹چغندری‹کارخانه‹ ‹ قند‹دزفول‹

مجری بازس//ازی طرحهای س//ازمان ایدرو و رییس هیات اجرایی بازس//ازی کارخانه قن//د دزفول گفت: با تامین اعتبار م//ورد نیاز و تکمیل پروژه این طرح آماده بهرهبرداری است و در آینده نزدیک گشایش مییابد.

به گزارش گس//ترش صنعت، علیرضا ارغایی با اشاره ب//ه اینکه قرار بود نخس//تین مرحله از ط//رح در اواخر سال گذشته به اتمام برسد، علت تاخیر را تامین نشدن اعتبار الزم عنوان و تصریح کرد: پس از دریافت بخشی از اعتبارات مورد نیاز و فش//رده کردن برنامه بازس//ازی باوجود شرایط کاری بسیار سخت ناشی از گرمای هوای ح//دود 0۵ درجه در منطقه درعمل فاز تصفیه ش//کر و چغن//دری بهصورت همزمان تکمی//ل و در حال حاضر آزمایشهای س//رد و گرم آغاز ش//ده که پ//س از اتمام کارخانه قند دزفول آماده بهرهبرداری میشود.

وی اف//زود: مجریان و پیمانکاران تم//ام توان خود را ب//رای راهاندازی کارخانه و دریافت چغندر قند در هفته آینده بهکار گرفتهاند تا انش//ااهلل تمام چغندر باقیمانده در منطقه جذب و از آس//یب ب//ه چغندرکارانی که قادر به تحویل چغندر به دیگر کارخانهها نیستند، جلوگیری ش//ود. ارغایی با بیان اینکه ای//ن کارخانه به منزله یک لکوموتیو است که با راهاندازی آن میتوان قطار اشتغال و توس//عه را در منطق//ه به حرک//ت درآورد اظهار کرد: راهان//دازی این کارخان//ه، نقطه امید برای کش//اورزان منطقه اس//ت که از نزدیک ش//اهد روند بازس//ازی آن بودهاند.

پس از دریافت بخشی از اعتبارات مورد نیاز و فشرده کردن برنامه بازسازی باوجود شرایط کاری بسیار سخت ناشی از گرمای هوای حدود ۰۵ درجه در منطقه درعمل فاز تصفیه شکر و چغندری بهصورت همزمان

تکمیل شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.