«ایدرو» رقیب بخش خصوصی نیست

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

صنای//ع دریای//ی و صنع//ت خ//ودرو نیازمن//د نوس//ازی ناوگان، بازسازی و مدرن شدن دستگاههایشان هستند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ب//ه عن//وان ش//ریک راهبردی ای//ن نمایش//گاه که قرار اس//ت دو هفته دیگر تش//کیل ش//ود، همکاری کرد. سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران قدمتی 0۵ ساله دارد و با هدف ساخت ماش//ینآالت در کشور به وجود آمده اس//ت. صنعت تولید کاالهای س//رمایهای مثل ماشینابزار یک صنعت پایه بوده و بحثهایی چون تحقق اقتصاد مقاومتی، صادرات و خودکفایی در بس//تر فراهم کردن این صنعت محقق میش//ود. امروزه کشور ما نیاز به س//رمایهگذاری بزرگی دارد و آمارها نش//ان میدهد برای رس//یدن به اهدافمان باید س//االنه 0۵ میلیارد دالر در کش//ور س//رمایهگذاری شود. سالهاست از ماشینآالت قدیمی در صنعت استفاده کردهایم درنتیجه سرعت و دقت دس//تگاههایمان بس//یار پایین است و در چنین شرایطی نمیتوانیم به تولید رقابتی و صادرات بیندیشیم بنابراین باید به فکر همکاریهای مش//ترک بهویژه با کشورهایی همچون آلمان برای گسترش و نوسازی صنایع خود باشیم. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دنبال سرمایهگذاری مشترک و جوینت ونچر با شرکتهای خارجی است و بحث فاینانس هم بسیار مهم است که خوشبختانه در زمینه بانکهای جهانی تضامین بانکی در حال شکلگیری است.

صنایع ایران نیازمند نوس//ازی ناوگان، بازسازی و مدرن شدن دستگاههایش//ان هستند. فرسودگی ماشینآالت در بخش تولید صنعت//ی یکی از مهمتری//ن نیازهای امروزه صنع//ت ایران برای پیشرفت، توس//عه و تولید رقابتپذیر است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان شریک راهبردی بخش خصوصی در بسیاری از نمایشگاهها زمینه فعالیت مشترک بخش خصوصی ایران با س//رمایهگذاری خارجیها را فراهم کرده است. باید این موض//وع را در نظر داش//ت که پس از تصویب اص//ل ۴۴ قانون اساس//ی ایدرو دیگر وارد بنگاهداری نش//د و ای//ن موضوع برای ایدرو به نوعی تکلیف در نظر گرفته میشود. وظیفهای که ایدرو اکنون دارد، حمایت از بخش خصوصی و ارائه خدمات راهبردی اس//ت. ایدرو سالها در زمینه مدیریت، ش//یوه سرمایهگذاری و قراردادهای خارجی تجربه دارد. اکنون هم از بنگاهداری براساس قان//ون منع ش//ده و به هیچ عن//وان این س//ازمان رقیب بخش خصوصی نیست.

فرداد دلیری معاون توسعه سرمایهگذاری

صنعتی ایدرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.