ارتباطات صنعتی ایران و آلمان در حال افزایش است

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مدیر اتحادیه سازندگان ماش//ینآالت آلمانی گفت: به دنبال لغ//و تحریمهای ایران و از زمانی که ایران و آلمان ش//روع به از س//رگیری روابط اقتصادی س//نتی خود کردهاند شاهد افزایش روابط بخشهای صنعتی دو کشور بودهایم. به گزارش ایدرونیوز به نقل از پایگاه خبری ترند، ویلفرد شافر، مدیر اتحادیه سازندگان ماش//ینآالت آلمانی گفت: بانکهای منطقهای با همکاری بانک ایرانی-اروپایی هاندلز بانک ایجی درحال حمایت از شرکتهای صادرکننده کاال به ایران هستند. بنابراین، این مبادالت به شکلی مستمر توس//عه خواهد یافت. وی افزود: ما به شکلی مستمر در ح//ال مذاکره با وزارت اقتصاد و س//ازمان کنترل صادرات آلمان هستیم تا هر آنچه در توان دارند برای کاهش مقررات و حمایت از صادرات به ایران انجام دهند. ماه گذشته، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در س//فر به آلمان خواستار تعمیق روابط تج//اری کش//ورش با آلمان ش//د. ظری//ف در دیدار ب//ا برجیت زیپریس، وزیر اقتصاد آلمان گفته بود: ایران یک شریک مناسب ب//رای آلمان در زمینه تولید کاالهای مش//ترک و صدور آنها به دیگر کش//ورها خواهد بود. حجم مبادالت دوجانبه بین ایران و آلمان به حدود 3 میلیارد دالر میرس//د. آلمان قبل از تش//دید تحریمه//ا علیه ایران در اوایل س//ال 0۱02می//ادی بزرگترین ش//ریک تجاری ایران بود. آلمان نخس//تین کشوری بود که بعد از لغو تحریمها یک هیات اقتصادی بزرگ به ایران اعزام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.