صنعت موتورسیکلت با همکاریهای مشارکتی بیگانه است

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹جذب‹سرمایه‹گذاری‹خارجی‹نشان‹داد سخن‹آخر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنعت موتورس//یکلت، صنعتی فرس//وده در کشور اس//ت که حدود ۵ دهه ب//االی ۰۹درصد تولیدات آن موتورس//یکلت هوندا ۵۲۱ سیس//ی بود این در حالی است که در این مدت ۰۵ ساله تنها ۰۸درصد قطعات ای//ن موتورس//یکلت بومیس//ازی ش//دهاند و انجین، مهمترین بخش این موتورس//یکلت تا پایان سال ۵۹ همچنان از چین وارد ش//د اما با فشارهای شهرداری و سازمان محیطزیست و ورود وزارت کشور، درنهایت پرونده موتورس//یکلتهای فرس//وده بهلحاظ فناوری برای همیشه بس//ته شد. این اجبار شاید به بخشی از س//رمایه واحدهای تولیدی آسیبهایی وارد کرد اما با نگاه کالنتر بیش//ک تصمیمی عاقالنه برای سالمت زیستمحیطی کل کشور بود.

راههای بس//یاری برای تامین س//رمایه موردنیاز در واحدهای تولیدی وجود دارد که نخست باید شخص، س//رمایه اولی//ه آن را در اختیار داش//ته باش//د تا در ادامه برای جبران کمبود نقدینگی متوس//ل به دولت و بانکها و راههای بس//یاری که ممکن اس//ت وجود داشته باشد،ش//ود. امروز صنعتگران معتقدند بهترین راه ب//رای جب//ران کمبوده//ای س//رمایهای و ارتقای فن//اوری، همکاری مش//ارکتی با ش//رکتهای معتبر جهانی و کس//انی اس//ت که تجربه کاف//ی در تولید و فروش دارند. در این گزارش گسترش صنعت به سراغ تولیدکنن//دگان موتورس//یکلت و قطع//ات آن رفت تا درباره روند همکاریهای مشارکتی با آنها گفتوگویی داشته باشد.

‹رایزنی‹با‹شرکتی‹ایتالیایی ‹

داوود آرمن//د، تولیدکنن//ده قطعات موتورس//یکلت درب//اره رون//د تولی//د در واحدهای تولی//دی قطعات موتورسیکلت در کشور گفت: تعرفه واردات باید تغییر کند تا مواد اولیه موردنیاز ارزانتر و راحتتر بهدس//ت تولیدکننده برس//د. البته بارها عنوان شده کاالیی که در داخ//ل تولی//د دارد نباید وارد ش//ود بنابراین برای جلوگی//ری از ورود آنها نیاز اس//ت تعرفههای گمرکی افزایش یابد.

وی افزود: همچنین باید رتبهای از اس//تانداردهای موردنی//از تعریف ش//ود تا کاالهای ب//ا درجه کیفیت مطلوب که کاالی ایرانی توان رقابت با آن محصوالت را داشته باشد وارد ش//ود زیرا ورود کاالهای قاچاق و بیکیفیت که قیم//ت پایینی دارند میدان را از کاالی ایرانی باکیفیت میگیرد.

این فع//ال صنعت قطع//ه درب//اره قراردادهای این ش//رکت با قطعهسازان موتورس//یکلت بینالمللی نیز گفت: ب//رای انعقاد قرارداد در حال مذاکره هس//تیم. این رایزنی برای بخش آبکاری اگزور موتورسیکلت به شیوه جدید است که از سال گذشته آغاز و امیدواریم تا پایان امسال مذاکرات آن نهایی شود.

آرمند درباره طرف خارجی این قرارداد به ش//رکتی ایتالیایی اش//اره کرد و گف//ت: اطالعات موردنظر بین دو ط//رف ایرانی و ایتالیایی ردوبدل ش//ده و نمونهها از س//وی شرکت ایرانی فرس//تاده و صحبتهای اولیه درباره قیمت نیز انجام شده است.

‹حض/ور‹محصوالت‹چینی‹و‹تح ‹تش/عاع‹ ‹ قرار‹دادن‹صادرات‹

مدیرعامل ش//رکت تی//زرو یدک پارت نی//ز درباره مش//کالت صادرات قطعات موتورسیکلت گفت: یکی از چالشهای//ی که ام//روز تولیدکنن//ده ایرانی با آن درگیر هستند، ورود قطعات چینی بیکیفیت با قیمت ارزان اس//ت بهط//وری که نهتنها ب//ازار داخل را برای تولیدکننده داخلی تحتشعاع قرار داده حتی در بازار خارج از کشور نیز تاثیر گذاشته است.

وی در ادامه به بازار عراق و افغانس//تان اش//اره کرد و گفت: این ش//رکت برای صادرات به بازار همسایگان ش//رقی و غربی اقدام کرده اس//ت ام//ا بازرگانان این کشورها بیشتر به فاکتور کاالها توجه دارند و نسبت به کیفیت محصوالت بیاهمیت هستند. ازاینرو کاالی با کیفیت ایرانی به سختی میتواند در بازارهای منطقه خریدار داشته باشد.

این فعال صنع//ت قطعه تاکید ک//رد: امروز مبنای فعالیت این ش//رکت، ارتقای کیف//ی تمام محصوالت اعم از اگزوز و باک موتورس//یکلت اس//ت و بازرگانان کش//ورهای موردنظر با واس//طه برای مذاک//ره اقدام کردهاند و نمونهها و قیمتها نیز به آنها ارائه ش//ده اما هنوز این پروژه به نتیجه قطعی نرسیده است.

وی دست واس//طهها را در این امر دخیل دانست و گفت: حضور تاجرها بیتاثیر نیست زیرا آنها برای سود بیش//تر به دنبال محصوالت ارزانقیمت با هر کیفیتی هستند.

‹ضع/ف‹ تولیدکنن/ده‹ ایران/ی‹ در‹ ام/ر‹ ‹ بازاریابی

آرمن//د درباره اینکه چ//را تولیدکنندگان داخلی در بازارهای همس//ایه ش//مالی بازاریابی ندارند، گفت: در این بخش موتورس//یکلتهای خاصی که در روس//یه تولید میش//ود مص//رف دارد اما اگر آنها به ش//رکت ایرانی این تعهد را بدهند که نیاز به قطعه دارند بهطور حتم قطعهسازان ایرانی آنها را تامین میکنند زیرا به لحاظ فناوری و ظرفیت تولید، توانمندی در واحدهای تولیدی ب//ه اندازه کافی وجود دارد و تنها نیاز اس//ت سفارشها از سوی سازندگان اعالم شود.

او در پاس//خ به این پرس//ش که آیا این ش//رکت از نزدیک ارزیابی نس//بت به بازار این همسایگان داشته اس//ت، گفت: فرصتی در اختیار نداشتیم تا از نزدیک به ارزیابی بازار کشورهای همسایه شمالی بپردازیم.

ام//روز بحث مه//م در دنی//ا بازاریاب//ی محصوالت تولیدی است. تولیدکنندهای در امر تولید موفق است که بازاریابی بهتری داش//ته باش//د زیرا زمانی میتوان تولید بیش//تر داش//ت و ظرفیتها را برای سرش//کن شدن قیمتها افزایش داد که بازار فروش آن نیز مهیا باش//د. آرمند در اینباره گفت: تولیدکننده به تنهایی نمیتواند هزینه کند و بازاریابی داش//ته باشد زیرا این امر پیچیدگیهای خود را دارد اما به هر حال اقداماتی در حال انجام است.

وی خبر داد: قرار بود امسال هیاتی از ایران به چین و ژاپن با هدف مذاکره با تاجران و تولیدکنندگان این کشور اعزام ش//ود تا تولیدکننده داخلی معیاری برای تولید و بازار در اختیار داش//ته باش//د اما هنوز این امر محقق نشده است.

‹س/هم‹ ۰۵-۰۵‹ دول/ت‹ و‹ صنعتگ/ر‹ در‹ ‹ صادرات

ای//ن فع//ال صنعتی درب//اره راه//کار س//وق دادن تولیدکننده به س//مت بازاریابی جهانی پیشنهاد کرد: نیم//ی از کار مربوط به همت و سیاس//تهای خاصی اس//ت که تولیدکنندگان برای خ//ود تدوین کردهاند و ۰۵درص//د باق//ی به قوانی//ن دولت//ی و اینکه تا چه اندازه موانع قانونی در راس//تای حمایت از تولیدکننده برداشته شده است، برمیگردد.

او گفت: اگر قرار باش//د اگزوزی که در این ش//رکت تولید میش//ود به کش//وری مانند چین صادر ش//ود، غیرممک//ن خواهد ب//ود زیرا دولت آنها ای//ن اجازه را نمیده//د. ازاینرو دولت نیز باید در این زمینه قوانین س//ختگیرانهای تدوین کند و با نظارت جدی از ورود هرگون//ه کاالیی ک//ه در داخل تولی//د آن وجود دارد جلوگیری به عمل آورد.

آرمند تاکید کرد: درصد تعرفهها نیز باید به گونهای تعیین ش//ود که واردات کااله//ای خارجی برای تاجر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

‹جای‹خالی‹همکار ‹یهای‹مشارکتی ‹

در حال//ی که تولیدکننده ایرانی بهش//دت به دولت و منابع دولتی وابس//ته بوده و چش//م اسفندیار تولید نیز بحث وابستگی دولتی است، این شرایط واحدهای تولیدی را در حالت انفعال قرار داده و صنعتگر منتظر گامهای دولتی است تا او نیز حرکتی داشته باشد البته نمیتوان منکر حمایتهای معنوی بهلحاظ حقوقی و قانون//ی دولتها در تولید و بازار فروش خارجی ش//د ام//ا این امر نباید بهطور کامل واحدهای تولیدی را در فضایی منفعل نگه دارد.

در ادام//ه انعق//اد قراردادهای خارج//ی در صنعت موتورس//یکلت، گس//ترش صنعت به س//راغ س//مانه عرفانی، عضو هیاتمدیره ش//رکت توس (تولیدکننده ان//واع موتورس//یکلت) رف//ت. وی درباره ت//الش این ش//رکت برای انعق//اد همکاریهای مش//ارکتی گفت: صنعت موتورس//یکلت ای//ران پس از اجباری ش//دن انژکتوری دچار چالشهای بسیاری شد. بهطور نمونه این شرکت همکاریهای خود را با برخی شرکتهای چین//ی از دس//ت داد زی//را آنه//ا تولید انجی//ن برای موتورس//یکلتهای باالی ۰۰۲ سیس//ی نداش//تند و بهدنبال آنهم نیستند.

او ادام//ه داد: تا امروز این ش//رکت ق//راردادی برای همکاری مش//ارکتی با طرف خارجی نداش//ته است و تنها قطعات را تهیه و در کشور مونتاژ میکند.

این فعال صنعتی در پاس//خ به این پرس//ش که آیا برنامهای برای مذاکره با شرکتهای معتبر جهانی در دستور کار این شرکت قرار دارد یا خیر، گفت: چنین سیاس//تی برای تمام واحده//ای تولیدی داخلی مفید است اما تحقق این امر بستگی به دولت دارد که تا چه اندازه از چنین طرحهایی حمایت کند.

‹قوانین‹جدید‹برای‹تردد‹موتورسیکل ‹تها‹ ‹ در‹کالنشهرها

گوی//ا در بحث تولید باید گفت همیش//ه پای دولت در میان اس//ت زیرا وابس//تگی شرکتهای صنعتی به اقدامات دولتی زیاد بوده و ضروری اس//ت بخشهای خصوصی با قوانین نظامدار به امور صنعتی و اقتصادی ورود کنند تا ضمن برطرف ش//دن برخی مش//کالت دولتی بهلحاظ نقدینگی، تولیدکنندگان نیز جس//ارت الزم را ب//ه کارهای بزرگ به دس//ت آورند. عرفانی در ادامه سخنان خود بیان کرد: متاسفانه برنامهریزی در بخش صنعت مناس//ب و مطلوب نیس//ت در حالیکه الزم است تولیدکننده مطمئن باشد روند فعالیتهای او در برنامه ۵س//اله ثب//ات دارد و فعالیتها میتواند بهطور مس//تمر ادامه داش//ته باش//د اما امروز دوباره شنیده میش//ود قوانین جدید در بحث موتورسیکلت در راه است.

او درباره این قوانین به ممنوعیت موتورسیکلتهای باالی ۰۸ سیس//ی اشاره کرد و گفت: قرار است برای کالنش//هرها مجوز موتورس//یکلت باالی ۰۸ سیسی لغو ش//ود. اگر چنین امری واقعیت داشته باشد شوک بزرگ//ی به تولیدکنندگان موتورس//یکلت داخلی وارد خواهد آمد.

این فعال صنعتی گفت: این نوع اقدامات، برنامههای راهبردی شرکتهای تولیدی را دچار خدشه میکند و در بلندم//دت آنه//ا را از بی//ن میب//رد و درنهای//ت ناکارآمدی برنامهها غیرقابل دس//ترس بودن اهداف را رقم میزند.

‹نوسانات‹قانونی‹و‹سردرگمی‹صنعتگران ‹

عرفانی تاکید کرد: هر کش//وری قوانین خود را دارد بهطور نمونه در کش//وری مانند پاکس//تان بهویژه در کالنشهرها این کش//ور موتورسیکلتهای۰۸ سیسی در تردد هس//تند ام//ا تصمیمگیریه//ای اینچنینی نیاز ب//ه اصول مدیریتی دارند و در این راس//تا برخی تصمیمگیریه//ا در این صنعت جای پرس//ش زیادی دارد. وی تصری//ح ک//رد: برنامهری//زی کوتاهم//دت، میانم//دت و بلندم//دت در صنع//ت موتورس//یکلت کش//ور معنایی ندارد زیرا قوانی//ن ثابتی ندارد. بهطور نمون//ه امروز این ش//رکت ب//ه دنبال تولید اس//کوتر ۵۲۱ سیس//ی رفته اما تغییر قوانی//ن جدید تولید را با مش//کل مواجه میکند. وی درب//اره وضعیت تولید موتورس//یکلتهای ۰۸سیس//ی نیز گف//ت: ایران در تولی//د این نوع موتورس//یکلت فعالیتی ن//دارد و تنها برخی کش//ورهای جهان//ی در این امر فعال هس//تند بهط//ور نمونه در کش//ورهایی مانند چی//ن و اندونزی مردم بیشتر با اسکوتر در تردد هستند زیرا بانوان جزو اس//تفادهکنندگان اسکوتر بوده و رانندگی با آن آسان اس//ت و سرعت پایینی دارد. البته تمام این مسائل در قوانین و تردد شهری موثر هستند. عرفانی گفت: دولت مبنای کار خود را حمایت از تولید موتورسیکلتهای برقی قرار داده اما سازمان ملی استاندارد سختگیرانه عمل ک//رده بهطوری ک//ه تولیدکنن//ده را از فعالیت در ای//ن حوزه نیز پش//یمان میکند. تاکید میش//ود باید خط مونتاژ در ش//رکت راهاندازی ش//ود و سپس تولیدکنن//ده مجوز واردات دریاف//ت کند. ضمن آنکه اس//تانداردهای خط نیز باید از س//وی س//ازمان ملی اس//تاندارد تایید ش//ود. گ//روه صنعتی ل//ک فعال در تولید قطعات خودرو و موتورس//یکلت شرکت دیگری بود که گس//ترش صنعت به سراغ آن رفت اما اسکندر نظری، قائممقام این گروه صنعتی اظهار کرد که هنوز موفقیتی برای همکاریهای مشارکتی برای این گروه صنعتی بهدس//ت نیامده و هم//ه منتظر فضای پس از برجام هستند زیرا مس//ائل بانکی و مشکل آن برخی از س//رمایهگذاران برای ورود به بازار ایران را با تردید روبهرو کرده است.

س//ال ۵۹ با ب//ه نتیج//ه رس//یدن مذاکرات برجامی، برخ//ی صنعتگران فعالیت برای جذب س//رمایهگذاری در بخش تولی//د را آغاز کردند بهط//وری که در صنعت قطعه برخی ش//رکتها موفق ب//ه انعقاد قراردادهایی ب//ا طرف خارجی شدند و پیشبینی میشود این روند در سال ۶۹ شتاب بیش//تری بگیرد اما از آنجایی که صنعت موتورس//یکلت و قطعات آن متک//ی به فناوری قدیمی بوده و در یک س//ال اخیر دچار تحوالت بنیادی ش//ده اس//ت، ب//ا وج//ود همکاریهای مش//ارکتی هنوز این حوزه بهطور جدی از سوی صنعتگران دنبال نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.