همکاری مشارکتی تنها راه ادامه فعالیت قطعهسازان کوچک

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ب//ا تمدید دول//ت یازدهم برای ۴ سال آینده امیدواریم در دول//ت دوازدهم ش//رایط ب//ه گونهای باش//د که توجه وی//ژهای به صنع//ت خودرو و قطعه کشور ش//ود. تحول جدی//د در ح//وزه قطع//ه ض//رورت ام//روز این صنعت اس//ت بنابراین باید در دولت جدی//د برنامهها به س//متی هدفگذاری شود که صنعت قطعه کشور به شرایط مطلوب گذشته دست یابد.

ام//روز همچنان ب//ه جز تع//داد مح//دودی از واحدهای صنعتی و تولیدی، سایر شرکتهای فعال در صنعت قطعه همچنان با ظرفیت بس//یار پایین در حال فعالیت هس//تند ازای//نرو باید راهکارهای جدیدی برای رفع مش//کالت این بخ//ش از واحدها تدوین و اجرا ش//ود. برای تحقق این امر مهم نخس//ت باید برنامه توس//عه صنعت خودرو به درستی اجرا ش//ود چراک//ه تا زمانی ک//ه برنامهه//ای راهبردی در خودروس//ازی عملیاتی نشود اتفاق خاصی در صنعت قطعه کشور رخ نخواهد داد.

دولت باید با توجه به ش//رایط جدید، راهبرد مشخصی را تعریف و تدوین کند اینکه سیاست دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهطور کامل برای صنعتگران مشخص و شفاف باشد. چنانچه انتظار داشته باشیم صنعت قطعه ایران به فعالیت خود ادامه دهد باید این روند براس//اس برنامهای مشخص باشد و بیتردید این برنامه هم نمیتواند جدای از آنچه در صنعت قطعه دنیا وجود دارد، شکل بگیرد.

ام//روز ضرورت ای//ن صنعت حرکت به س//وی واحدهای بزرگ صنعتی اس//ت ت//ا قدرت مانور بیش//تری در تولید و بازار فروش و نیز صادرات داش//ته باش//ند. ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی، ضمن تقویت بنیه مالی، توانمندی شرکتها را ب//ه لحاظ دانش فنی و مهندس//ی و نیز طراحی افزایش میدهد. بنابراین برای تحقق این هدف، باید چند ش//رکت کوچک تش//کیل یک هلدین//گ را بدهند ت//ا مجموعهای قوی ش//کل گیرد یا اینکه ش//رکتهای کوچک از س//وی شرکتهای بزرگتر خریداری ش//وند و با تجمیع شرکتها برای رقابتهای بزرگ و بینالمللی آماده شوند.

اگر ش//رکتهای کوچک قطعهس//ازی در شرایط کنونی خواه//ان ادغام ب//ا مجموعههای بزرگ نیز نباش//ند باید با ش//رکتهای خارجی همکاریهای مش//ارکتی خود را آغاز کنند تا بهواس//طه س//رمایهگذاری مش//ترک همکاریهای فناوریکی داش//ته باش//ند در غیراین صورت ادامه فعالیت شرکتهای کوچک با مشکل مواجه خواهد شد.

محسن‌رز ‌مخواه فعال‌صنعت‌قطعه‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.